Algemene leveringsvoorwaarden

1. OFFERTE, BEVESTIGING OF OVEREENKOMST
De onderhavige voorwaarden en bepalingen betreffende commerciële verkooptransacties (de “Algemene Leveringsvoorwaarden”) van KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. (“KYOCERA”) zijn van toepassing op en maken integraal deel uit van alle offertes en aanbiedingen van KYOCERA, van elke aanvaarding, bevestiging en bekrachtiging door KYOCERA van door de koper geplaatste orders en van alle overeenkomsten (“Overeenkomsten”) betreffende de verkoop door KYOCERA en de aankoop door de koper van goederen en diensten (“Producten”), tenzij en voor zover met KYOCERA uitdrukkelijk anders overeengekomen is.
Enige voorwaarden en bedingen welke vermeld zijn in enig document of enige documenten dat of die de koper doet uitgaan vóór of na het door KYOCERA doen uitgaan van enig document waarin de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden uiteengezet worden of naar de Algemene Leveringsvoorwaarden verwezen wordt, worden hierbij uitdrukkelijk door KYOCERA van de hand gewezen en terzijde geschoven en de betreffende voorwaarden en bedingen zijn in het geheel niet van toepassing op enige verkoop aan de koper door KYOCERA en zijn op geen enkele wijze bindend voor KYOCERA.
Door KYOCERA uitgebrachte offertes kunnen aanvaard worden binnen de in de offerte door KYOCERA vermelde termijn of, indien er geen termijn vermeld wordt, binnen dertig (30) dagen na de datum van de offerte, doch elke offerte kan door KYOCERA ingetrokken of herroepen worden op elk tijdstip vóór ontvangst door KYOCERA van het bericht van aanvaarding van de betreffende offerte door de koper.

2. PRIJZEN

(a) De in een offerte, bevestiging of Overeenkomst vermelde prijzen luiden in euro’s, zijn gebaseerd op levering af-fabriek (INCOTERMS, meest recente versie) vanaf de opslaglocatie van KYOCERA of een andere door KYOCERA aan te wijzen locatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is tussen de koper en KYOCERA, en zijn exclusief belastingen, rechten of vergelijkbare heffingen welke nu of op enig toekomstig tijdstip volgens de wet van toepassing zijn op de Producten. KYOCERA zal de verkoopprijs verhogen met belastingen, rechten of vergelijkbare heffingen indien KYOCERA volgens de wet verplicht is of de mogelijkheid heeft om deze af te dragen of te innen en de koper zal deze samen met de prijs voldoen.
(b) Indien in prijscouranten, aanbiedingen of orderbevestigingen niet anders is vermeld, zijn de door de KYOCERA Document Solutions opgegeven prijzen exclusief omzetbelastingen en andere van overheidswege opgelegde heffingen en gelden voor levering af magazijn als bedoeld in de meest recente versie van de ICC Incoterms.Alle belastingen en kosten, hoe ook genaamd, die worden geheven op de door de opdrachtgever te betalen bedragen zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de wettelijke voorschriften anders bepalen.
(c) Voor orders beneden een nader vastgesteld bedrag is KYOCERA Document Solutions gerechtigd orderkosten in rekening te brengen volgens de ten tijde van de uitvoering van de order daartoe bij KYOCERA Document Solutions geldende regeling.
(d) In geval van een overeenkomst waarin sprake is van periodiek door opdrachtgever te betalen bedragen, waaronder begrepen de Service Overeenkomst, kan KYOCERA Document Solutions als gevolg van onder meer ontwikkelingen op het gebied van valutakoersen, loonkosten, transportkosten, onderdelen prijzen de overeengekomen prijzen jaarlijks op 1 januari en 1juli haar prijzen herzien. De aanpassingen dienen voor zover deze meer bedragen dan het CBS-indexcijfer minimaal dertig (30) dagen voor ingangsdatum schriftelijk aan opdrachtgever te worden medegedeeld. Indien de aangekondigde prijsverhoging meer bedraagt dan 150 % van het relevante CBS-indexcijfer, is opdrachtgever gerechtigd om de Service Overeenkomst voortijdig per datum van de prijsverhoging te beëindigen door middel van opzegging per aangetekend schrijven, welke opzegging door KYOCERA Document Solutions tenminste 14 dagen voor ingang van de prijsverhoging ontvangen dient te zijn. Het recht om op grond van dit artikellid prijzen te herzien geldt onverkort indien door partijen vaste prijzen zijn overeengekomen.

3. BETALING
(a) De koper zal de facturen van KYOCERA voldoen binnen dertig (30) dagen na dagtekening van de factuur op een door KYOCERA schriftelijk meegedeelde bankrekening. Indien betaling op de vervaldag uitblijft, raakt koper zonder aanmaning in verzuim en is zij KYOCERA over het achterstallige bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de vervaldag. Ten laste van koper komen alle op de invordering van de betrekking hebbende kosten, gerechtelijk dan wel buitengerechtelijk.
(b) Alle leveringen van Producten waar KYOCERA mee ingestemd heeft zijn te allen tijde afhankelijk van vaststelling van de vereiste kredietwaardigheid van koper door KYOCERA. Indien naar de mening van KYOCERA de financiële situatie van de koper op enig tijdstip zodanig is dat het niet verantwoord is om over te gaan tot productie of levering van Producten op basis van de bovengenoemde betalingsvoorwaarden, kan KYOCERA volledige of gedeeltelijke betaling vooraf dan wel andere betalingsvoorwaarden bedingen als voorwaarde voor levering en kan KYOCERA overgaan tot opschorting, uitstel of beëindiging van kredietverlening, levering of enige andere handeling of verrichting zijdens KYOCERA in het kader van de Overeenkomst.
(c) Indien de koper in gebreke is met de betaling van enige verschuldigde kosten of lasten, dan wel anderszins in gebreke is, heeft KYOCERA het recht om uitvoering van de Overeenkomst en/of levering van Producten te weigeren totdat de koper de verschuldigde bedragen voldaan heeft  en kan KYOCERA overgaan tot opschorting, uitstel of beëindiging van kredietverlening, levering of enige andere handeling of verrichting zijdens KYOCERA in het kader van de Overeenkomst. Dit recht zal gelden naast en niet in de plaats treden van enige andere rechten en rechtsmiddelen welke gelden of ten dienste staan uit hoofde van de Overeenkomst of de wet.

4. LEVERING EN HOEVEELHEDEN
(a) Producten worden af-fabriek (INCOTERMS, meest recente versie) geleverd zoals aangegeven door KYOCERA, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. Door KYOCERA opgegeven of bevestigde leveringsdata gelden slechts bij benadering en KYOCERA kan er niet voor aansprakelijk gesteld worden, noch op basis daarvan geacht worden in gebreke te zijn met de vervulling van haar verplichtingen jegens de koper, indien een levering geschiedt binnen een redelijke tijd vóór of  na de opgegeven leveringsdatum. KYOCERA zegt toe om zich er binnen commercieel redelijke grenzen voor te zullen inspannen om de door haar opgegeven of bevestigde leveringsdata na te komen, op voorwaarde dat de koper alle benodigde order- en leveringsgegevens verschaft binnen een redelijke termijn vóór de betreffende leveringsdatum.
(b) De koper dient KYOCERA er schriftelijk van op de hoogte te brengen indien levering niet heeft plaatsgevonden en dient KYOCERA een termijn van dertig (30) dagen te gunnen om het verzuim te herstellen. Indien KYOCERA niet levert binnen deze termijn van dertig (30) dagen, heeft de koper als enige en uitsluitende rechtsmiddel de mogelijkheid om de betreffende niet uitgevoerde onderdelen van de Overeenkomst te ontbinden.
(c) De eigendom van de Producten gaat op de koper over bij volledige betaling van de ervoor verschuldigde koopprijs. Het met de Producten verbonden risico van verlies gaat op de koper over bij aflevering ervan door KYOCERA in overeenstemming met de van toepassing zijnde INCOTERMS.
(d) Indien de koper bestelde Producten niet in ontvangst neemt, kan KYOCERA de Producten op kosten van de koper in consignatie leveren.
(e) Indien de productie van KYOCERA door enige oorzaak beperkt is, heeft KYOCERA het recht om de beschikbare productie en Producten geheel naar eigen goeddunken te verdelen over haar klantenbestand en dit kan ertoe leiden, afhankelijk van de gegeven situatie, dat er aan de koper minder Producten verkocht en geleverd worden dan is vastgelegd in de Overeenkomst.
(f) KYOCERA is gerechtigd om een overeenkomst of order in deelleveringen uit te voeren.
(g) De koper zal er voor zorgdragen dat de vereiste technische, ruimtelijke en elektrische aansluitingen voor de afleveringsdatum gereed zijn. De specificaties hiervoor, alsmede het gewicht en de afmetingen van de te leveren goederen zijn van te voren aan de koper meegedeeld. De koper bevestigt door de ondertekening van overeenkomst hieromtrent door KYOCERA te zijn ingelicht.

5. OVERMACHT
KYOCERA is niet aansprakelijk voor enig verzuim of enige vertraging in de uitvoering van een Overeenkomst indien:
(i) het verzuim of de vertraging te wijten is aan onderbrekingen in het productieproces van de Producten; of
(ii) het verzuim of de vertraging te wijten is aan Overmacht zoals gedefinieerd in het navolgende of in de wet.
Indien zich een verzuim of vertraging voordoet zoals in het bovenstaande bedoeld, wordt de uitvoering van het relevante deel of de relevante delen van de Overeenkomst opgeschort zolang het betreffende verzuim voortduurt, waarbij er evenwel voor KYOCERA geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens de koper ontstaat voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.
Met de term "Overmacht" wordt bedoeld omstandigheden of gebeurtenissen – al dan niet te voorzien ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst – welke zich naar maatstaven van redelijkheid onttrekken aan de invloed van KYOCERA en als gevolg waarvan redelijkerwijze geen vervulling van haar verplichtingen geëist kan worden. Deze definitie strekt zich tevens uit tot Overmacht en/of verzuim bij een van de leveranciers van KYOCERA. Indien de situatie van Overmacht blijft bestaan gedurende een periode van drie (3) achtereenvolgende maanden (of indien naar redelijkheid door KYOCERA verwacht wordt dat de vertraging zich zal uitstrekken over een periode van drie (3) achtereenvolgende maanden), heeft KYOCERA het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daardoor enige aansprakelijkheid jegens de koper ontstaat.

6. RECLAMES
(a)  Opdrachtgever is gehouden om reclames over gebreken binnen 8 dagen na aflevering c.q. na het verrichten van de betreffende diensten schriftelijk aan KYOCERA Document Solutions kenbaar te maken. Bij gebreke daarvan is KYOCERA Document Solutions niet aansprakelijk ter zake van het betreffende gebrek en verliest opdrachtgever alle rechten met betrekking tot het gebrek.
(b) Mocht er bij aflevering, van een door KYOCERA geselecteerde vervoerder, zichtbare schade zijn aan de gehele of gedeelte van de zending dan moet deze in zijn geheel worden geweigerd.
(c) Mocht dat er, na ontvangst van de zending door een KYOCERA geselecteerde vervoerder, achteraf alsnog schade zijn aan de geleverde producten dan zal de er altijd via de website (RMA) van KYOCERA een aanvraag moeten worden gedaan. Deze aanvraag moet worden voorzien van een kopie vrachtbrief, beschrijving en foto’s van de ontstane schade. Na akkoord van KYOCERA via de website (RMA) zal indien gewenst het product moeten worden opgestuurd naar een opgegeven locatie incl. de originele verpakking.
(d) Mocht er bij aflevering, van een door KYOCERA geselecteerde vervoerder, en na controle van de zending door de ontvanger blijken dat het een foutieve levering betreft dan gelden de volgende voorwaarden:
(i)  Indien de geleverde producten verkeerd te zijn besteld door de ontvanger dan zal KYOCERA, na registratie via de RMA website, geen opdracht geven om de goederen te retourneren en of te crediteren.
(ii) Indien de geleverde producten verkeerd te zijn geleverd door KYOCERA dan zal, na registratie via de RMA website, KYOCERA de opdracht geven om de desbetreffende producten na controle en akkoord te retourneren en daaropvolgend te crediteren.

7. INTELLECTUELE EIGENDOM
(a) Alle rechten van intellectuele eigendom - waaronder begrepen auteursrechten, octrooirechten, merkrechten en tekeningen- en modellenrechten - op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde goederen, programmatuur of andere materialen, waaronder tekeningen, ontwerpen, draaiboeken en voorbereidend materiaal, berusten uitsluitend bij KYOCERA en/of haar licentiegevers. De koper verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve en niet overdraagbare gebruiksrechten met betrekking tot de ter beschikking gestelde programmatuur welke bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Voor het overige zal de Koper programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen.
(b) De Koper zal nimmer enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, andere rechten van intellectuele eigendom of vertrouwelijkheid van de goederen, programmatuur of materialen verwijderen of wijzigen.
(c) KYOCERA Document Solutions staat er voor in dat de door haar geleverde goederen als zodanig geen inbreuk maken op de Nederlandse octrooirechten, modelrechten of ander rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden. Indien niettemin door KYOCERA moet worden erkend of door een Nederlandse rechter in rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld dat door KYOCERA geleverde goederen  wel inbreuk maken op rechten van een derden zal KYOCERA te harer keuze na overleg met de Koper de desbetreffende goederen vervangen door goederen die geen inbreuk maken op het betrokken recht, of een licentierecht ter zake verwerven, dan wel de betrokken goederen terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn. De Koper verliest evenwel het recht op de in dit artikellid genoemde prestaties, indien hij KYOCERA niet zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als hiervoor in dit artikel bedoeld heeft ingelicht, dat KYOCERA in staat is geweest haar rechten ter zake naar behoren te verdedigen. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van KYOCERA in verband met schending van rechten van intellectuele eigendom is uitgesloten, waaronder begrepen inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde goederen, programmatuur en/of materialen in samenhang met niet door KYOCERA geleverde of verstrekte goederen of programmatuur of wegens gebruik op een andere wijze dan waarvoor de goederen, programmatuur en/of materialen zijn bestemd.
(d) De Koper vrijwaart KYOCERA en/of haar licentiegevers of door haar ingeschakelde derden tegen elke auteursrechtelijke aansprakelijkheid voor zover het door de Koper geproduceerde werken betreft.

8. EIGENDOMSRECHT
Tot aan de algehele voldoening van de door de koper aan KYOCERA ver­schuldigde betalingen behoudt KYOCERA de eigendom van alle door haar  geleverde goederen, zulks tot zekerheid voor de betaling van al het haar toekomende; mocht zulks rechtens niet toelaatbaar zijn, behoudt KYOCERA in ieder geval de eigendom van de onbetaald gebleven Producten. De koper zal de hem geleverde goederen, zolang geen algehele betaling van het aan KYOCERA  toekomende heeft plaatsgevonden, niet mogen vervreemden, belenen, verpanden of onder hypothecair verband brengen, noch verhuren, uitlenen of op welke wijze of welke titel dan ook uit zijn bedrijf brengen of aan derden in gebruik geven tenzij hij als wederverkoper een bedrijf uitoefent, doch uitsluitend voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn  bedrijf. Het is de koper voorts niet toegestaan van geleverde goederen nieuwe zaken te vormen of  te laten vormen.

9. GARANTIE
(a) KYOCERA garandeert dat de door haar geleverde goederen van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap zijn vervaardigd. Mochten zich niettemin gebreken voor doen in door KYOCERA geleverde goederen als gevolg van fabricage- of materiaalfouten, dan zal KYOCERA naar haar vrije oordeel de Koper hiervoor crediteren, deze gebreken naar vermogen herstellen of laten herstellen of de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar stellen of het betrokken goed in zijn geheel vervangen, overeenkomstig de hieronder vermelde voorwaarden. Een creditnota kan eventueel worden vastgesteld naar aanleiding van het aantal gemaakte afdrukken, gebaseerd op de inkoopprijs. De creditnota is exclusief arbeidsloon en voorrijkosten. De niet aan de specificaties beantwoordende of gebrekkige Producten worden eigendom van KYOCERA zodra deze vervangen zijn of er een vergoeding voor toegekend is. Voor de ECOSYS printers geldt de Carry-in fabrieksgarantie. Carry-in betekent in dit verband dat de opdrachtgever gehouden is het defecte apparaat naar een door KYOCERA Document Solutions aangewezen plek terug te brengen voor reparatie. Voor alle Producten geldt een periode van 12 maanden na eerste ingebruikname vanaf de datum van aankoop/levering tenzij anders is aangegeven op het fabrieksgarantiebewijs. Op de bij reparaties geleverde diensten en onderdelen geldt een garantietermijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum van reparatie. Voor separaat geleverde onderdelen geldt een garantietermijn van 6 maanden.
(b) Producten kunnen door de koper in het kader van de garantie alleen geretourneerd worden naar de aangewezen locatie van KYOCERA met inachtneming van de alsdan geldende richtlijnen van KYOCERA voor het retourneren van goederen. Indien een garantie aanspraak naar het oordeel van KYOCERA terecht is, zal KYOCERA de transportkosten voor haar rekening nemen. Indien vastgesteld wordt dat geretourneerde Producten niet gebrekkig zijn en wel aan de specificaties beantwoorden, dient de koper de prijs van deze Producten te betalen vermeerderd met de in verband ermee opgekomen kosten ter zake van transport, testen en afhandeling.
(c) Voor een geldig beroep op de garantie dient het Product: (i) gebruikt te zijn overeenkomstig de daarvoor geldende handleiding; en (ii) deugdelijk te zijn onderhouden volgens de daarvoor geldende specificaties; en (iii) binnen 7 dagen na melding bij Koper via de daarvoor bestemde KYOCERA RMA portal te zijn geregistreerd of daarvoor een geldig aankoopbewijs of factuur te worden overgelegd waarop het type- en serienummer van het betreffende Product is vermeld. KYOCERA is gerechtigd om de RMA procedure van tijd tot tijd eenzijdig te veranderen.
(d) Niettegenstaande het bovenstaande heeft KYOCERA geen verplichtingen op basis van de garantie indien blijkt dat: (i) het gebrek of de fout een gevolg is van ondeskundig gebruik, onzorgvuldig handelen, transport, vallen of stoten; of (ii) het Product gebruikt is voor andere doeleinden dan waarvoor het Product bedoeld of geschikt is; of (iii) het gebrek of de fout is ontstaan ten gevolge van ondeskundig aan- en/of ontkoppelen van randapparatuur; of (iv) na een reparatie of andere dienst, een gebrek optreedt dat geen direct verband houdt met de eerder  uitgevoerde reparatie/dienst of daardoor aantoonbaar is ontstaan, zulks ter beoordeling van KYOCERA; of (v) schade door ingrepen van buitenaf is veroorzaakt, waaronder mechanische beschadigingen aan het oppervlak van het drum; of (vi) het Product meer pagina’s heeft afgedrukt dan het op het fabrieksgarantiebewijs vermelde maandelijkse maximum; of (vii) het typeplaatje met het serienummer ontbreekt of is gemanipuleerd; of (viii) op het Product ongeschikt afdrukmateriaal is gebruikt; of (xi) de storing is veroorzaakt ten gevolge van normale gebruiksslijtage of stofvervuiling; of (x) schade is ontstaan als gevolg van het gebruik van door derden geleverde onderdelen of consumables; of (xi) de koper enigerlei op haar rustende betalingsverplichting niet nakomt.
(e) Tevens zijn uitgesloten van de garantie verbruiksmaterialen zoals toners, alsmede glasplaten, snoeren en verbindingskabels, zekeringen, batterijen, magnetische opslagmedia en software. Werkzaamheden die tot het normale onderhoud dienen te worden gerekend vallen niet onder de garantie.
(f) De expliciete garantie zoals uiteengezet in het bovenstaande geldt rechtstreeks voor de koper en niet voor diens klanten, agenten of vertegenwoordigers en treedt in de plaats van alle andere garanties, van expliciete of impliciete aard, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, eventuele impliciete garanties met betrekking tot geschiktheid voor een bepaald doel, verkoopbaarheid, of afwezigheid van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Alle andere garanties worden hierbij specifiek door KYOCERA van de hand gewezen.
(g) Met inachtneming van de in artikel 9 van de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden uiteengezette uitsluitingen en beperkingen geldt dat het voorgaande een weergave is van de volledige aansprakelijkheid van KYOCERA in verband met gebrekkige of niet aan de specificaties beantwoordende Producten.

10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
(a) De aansprakelijkheid van KYOCERA Document Solutions en/of door haar aangewezen derden en/of haar personeel, met inbegrip van de aansprakelijkheid voor schade ontstaan door personen werkende in opdracht van KYOCERA en/of door haar aangewezen derden, is beperkt tot de schade wegens overlijden, wegens persoonlijk letsel en wegens materiële schade aan  installaties en eigendommen van de Koper en van derden, ontstaan tijdens de uitvoering van en in verband met de volgens de overeenkomst te verrichten werkzaamheden en door schuld van personen van wie KYOCERA of door haar aangewezen derden zich bij de uitvoering van die werkzaamheden bedient, met een maximum van € 10.000,00 per gebeurtenis waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen wordt gezien als één gebeurtenis.
(b) Alle verdere aansprakelijkheid, waaronder begrepen die ter verkrijging van vergoeding van indirecte, immateriële of gevolgschade zoals  bedrijfsstagnatie, verlies van omzet en/of winst en/of besparingen en/of verlies van gege­vens en andere gevolgschade ten gevolge van stilstand, storing, onvoldoende en/of  onjuiste werking van het apparaat of  gedeelten daarvan, alsmede ten gevolge van vertraging bij het uitvoeren van repara­ties, bij het verrichten van onder­houdswerkzaamheden of bij het vervangen van onderdelen, dan wel  bij omruiling van het apparaat is uitgesloten. De Koper zal KYOCERA vrijwa­ren tegen alle aanspraken van derden indien en voor zover deze aanspraken niet op grond van het in dit artikel bepaalde ten laste van KYOCERA komen.
(c) De in dit artikel vervatte beperkingen van de aansprakelijkheid komen te vervallen als de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van KYOCERA en/of haar leidinggevenden.
(d) Het bepaalde in dit artikel 9 geldt ook voor alle (rechts)personen waarvan KYOCERA zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

11. VERTROUWELIJKHEID
De koper erkent dat alle technische, commerciële en financiële gegevens die door KYOCERA en/of de met haar verbonden ondernemingen aan de koper onthuld worden deel uitmaken van de vertrouwelijke informatie van KYOCERA en/of de met haar verbonden ondernemingen. Het is voor de Verkoper verboden om enige van deze vertrouwelijke informatie aan derden te onthullen of aan te wenden voor enig ander doel dan waarover partijen tot overeenstemming zijn gekomen binnen het kader van de in het onderhavige document beoogde verkooptransactie.

12. EXPORT-/IMPORTREGULERING
Indien voor de levering van Producten in het kader van de Overeenkomst een export- of importvergunning verleend dient te worden door een regering en/of enige regeringsinstantie uit hoofde van enige van toepassing zijnde wet- of regelgeving, of de levering anderszins beperkt of verboden is vanwege wet- of regelgeving betreffende export- of importregulering, kan KYOCERA overgaan tot opschorting van haar verplichtingen en de rechten van de koper met betrekking tot de betreffende levering tot de vereiste vergunning verleend wordt, dan wel voor de duur van de betreffende beperking en/of het betreffende verbod en kan KYOCERA de Overeenkomst zelfs beëindigen zonder daardoor tot enige verplichting jegens de koper gehouden te worden.
Verder dient KYOCERA, indien een verklaring omtrent eindgebruiker (end-user statement) vereist is, de koper daarvan onverwijld op de hoogte te stellen en dient de koper dit document aan KYOCERA te doen toekomen op eerste verzoek daartoe van KYOCERA; indien een importvergunning vereist is, dient de koper KYOCERA daarvan onverwijld op de hoogte te stellen en dient de koper dit document aan KYOCERA te doen toekomen zodra het beschikbaar is.
Door de offerte van KYOCERA te aanvaarden, door het aangaan van enige Overeenkomst en/of door het in ontvangst nemen van Producten, stemt de koper ermee in dat hij zich dient te onthouden van enige wijze van gebruikmaking van de Producten en/of erop betrekking hebbende documentatie indien hij daardoor enige wet- en regelgeving betreffende export- of importregulering zou overtreden.

13. OVERDRACHT EN VERREKENING
Het is de koper niet toegestaan om enige rechten of verplichtingen in het kader van de Overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KYOCERA. De koper is niet gerechtigd om enige betalingen in te houden of te verlagen of om bestaande en toekomstige vorderingen te verrekenen met enige betalingen die verschuldigd zijn voor Producten welke verkocht zijn in het kader van de Overeenkomst of enige andere overeenkomst die de koper of een van de met haar verbonden ondernemingen eventueel heeft met KYOCERA. Koper zegt toe om verschuldigde betalingen te voldoen zonder rekening te houden met enige geclaimde verrekening waar door de koper of namens hem aanspraak op wordt gemaakt.

14. VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING; BEVOEGDE RECHTBANK
De onderhavige overeenkomst en eventuele bijlage(n) worden beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam dan wel aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats of in het arrondissement van de Koper, een ander ter vrije keuze van KYOCERA.

15. INBREUK EN BEËINDIGING
Onverlet latende enige rechten en rechtsmiddelen welke KYOCERA eventueel heeft of ten dienste staan van KYOCERA uit hoofde van de Overeenkomst of de wet, kan KYOCERA door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de koper de Overeenkomst of enig onderdeel ervan met onmiddellijke ingang beëindigen zonder enige aansprakelijkheid van welke aard dan ook indien:
(a) enige bepaling van de Overeenkomst door de koper geschonden of niet gerespecteerd wordt;
(b) enige procedure inzake insolventie, faillissement (daaronder mede inbegrepen reorganisatie), liquidatie of opheffing ten aanzien van de koper op gang gebracht wordt (ook als een dergelijke procedure vrijwillig of onvrijwillig door de koper geïnitieerd wordt), de koper onder een beheerder of bewindvoerder geplaatst wordt of  ten behoeve van crediteuren van de koper een overdracht plaatsvindt.
Zodra zich een van de hierboven genoemde gebeurtenissen voordoet, worden alle door de koper in het kader van de Overeenkomst te verrichten betalingen onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.
In geval van vernietiging, beëindiging of nietig worden van een Overeenkomst zullen de voorwaarden en bepalingen die bedoeld zijn om in stand te blijven na vernietiging, beëindiging of nietig worden van de betreffende Overeenkomst ook daadwerkelijk in stand blijven.

16.  OVERIGE BEPALINGEN
(a) In geval van nietigheid van één of meer bepalingen in de overeenkomst of deze Algemene Leveringsvoorwaarden zullen de overige bepalingen nog van kracht blijven. Partijen zullen over nietige bepalingen overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, zodanig dat in zijn geheel de strekking van de overeenkomst behouden blijft.
(b) De koper mag niet zonder schriftelijke toestemming van KYOCERA rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden overdragen. KYOCERA is te allen tijde gerechtigd, zonder voorafgaande kennis­geving aan de koper en zonder toestemming van de Koper, haar uit hoofde van de overeen­komst, voort­vloeiende rechten of verplichtingen over te dragen aan derden.

III Aanvullende bepalingen en voorwaarden Service Overeenkomsten
Ter aanvulling op de Algemene Bepalingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn de volgende bepalingen van toepassing indien KYOCERA Document Solutions en opdrachtgever een Service Overeenkomst hebben gesloten. Deze voorwaarden worden in dat geval geacht onlosmakelijk deel uit te maken van deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

17.  DEFINITIES
17.1 Apparatuur

Onder apparatuur wordt verstaan de door KYOCERA Document Solutions voor onderhoud geaccepteerde apparatuur, eenheden, zoals nader gespecificeerd op de Service Overeenkomst.
17.2 Onderhoud
Onder Onderhoud wordt verstaan het inspecteren en reinigen alsmede het afstellen Apparatuur, dit naar inzicht van KYOCERA Document Solutions zoveel mogelijk in overeenstemming met de voorschriften van fabrikant van de Apparatuur, alsmede het aanbrengen van de door KYOCERA Document Solutions noodzakelijk geachte verbeteringen aan de Apparatuur.
17.3 Uitsluiting
Onder Preventief Onderhoud wordt niet verstaan het uitvoeren van aanpassingen in software instellingen, het installeren of leveren van upgrades of wijzigingen in software, ook niet als dit door de fabrikant van de Apparatuur wordt geadviseerd of voorgeschreven.
17.4 Correctief onderhoud
Onder correctief onderhoud wordt verstaan het bij opdrachtgever of op afstand door KYOCERA Document Solutions opheffen van gemelde storingen en het verrichten van de daarbij noodzakelijk gebleken reparaties, inclusief het eventueel vervangen van defecte onderdelen, welke bij normaal gebruik van de Apparatuur volgens haar bestemming door natuurlijke slijtage en in het algemeen door eigen gebreken aan de Apparatuur zijn ontstaan.
17.4 Meldingsperiode
Onder meldingsperiode wordt in de Service Overeenkomst verstaan de periode waarbinnen opdrachtgever gerechtigd is om KYOCERA Document Solutions in kennis te stellen van een storing aan de Apparatuur.
17.5 Responsetijd
Onder responsetijd, zoals die schriftelijk door beide partijen kan zijn overeengekomen, wordt in de Service Overeenkomst verstaan de tijd die verstrijkt tussen het tijdstip van de storingsmelding door opdrachtgever aan KYOCERA Document Solutions, via het hiervoor bestemde service telefoonnummer, en het tijdstip waarop KYOCERA Document Solutions haar werkzaamheden aanvangt. Uren die buiten de overeengekomen Meldingsperiode vallen hebben geen invloed op de vaststelling van de responsetijd. KYOCERA Document Solutions streeft ernaar om bij minstens 80% van de storingsmeldingen, waarbij sprake is van niet meer bruikbare Apparatuur, de overeengekomen Responsetijd niet te overschrijden.
17.6 Dekkingspercentage
KYOCERA zal voor alle benodigde afdrukmaterialen voor het afdrukken in kleur en 
zwart met uitzondering van het papier en nietjes, leveren. Maximale dekkingspercentage(A4 formaat) per apparatuur:                                                                                                              ► 32% voor kleurenmultifunctional (MFP/copier) en kleurenprinter.
►   6% voor overige multifunctional/copier
►   5% voor overige printer
►   Maximale dekkingspercentage (A4 formaat) per apparatuur bij
       kleurafdrukpunt:
Hiervoor geldt het dekkingspercentage zoals hieronder omschreven bij “Toelichting     omtrent KLEURAFDRUKPUNT”.  
17.7 Kleurafdrukpunt
Teller 1 – BASIS KLEUR:
Een voorbeeld van BASIS KLEUR is correspondentie voorzien van een kleurenlogo.
Het dekkingspercentage voor deze staffel is maximaal 3% voor kleur en 6% voor zwart.
Het dekkingspercentage voor kleur is opgebouwd uit cyaan, magenta en geel.
In dit geval wordt er gerekend met een maximaal gemiddeld dekkingspercentage per kleur van 1%.
Teller 2 – OFFICE KLEUR:
Een voorbeeld van OFFICE KLEUR is een rapport met gekleurde grafieken.
Het dekkingspercentage voor deze staffel is maximaal 7,5% voor kleur en 6% voor zwart.
Dit betekent dat er wordt gerekend met een maximaal gemiddeld dekkingspercentage per kleur van 2,5%.
Teller 3 – CREATIEF OFFICE KLEUR:
Een voorbeeld van CREATIEF OFFICE KLEUR is een presentatie met veel kleurrijke foto’s.
Het dekkingspercentage voor deze staffel is maximaal 30% voor kleur en 6% voor zwart.
Dit betekent dat er wordt gerekend vanaf een minimaal gemiddeld dekkingspercentage per kleur van 2,5%.
ÜHet maximale gemiddelde dekkingspercentage inclusief zwart over het volledig afdrukvolume is 32%

18. OMVANG VAN DE SERVICE
18.1 Gedurende de looptijd van de Service Overeenkomst zal KYOCERA Document Solutions zich inspannen de onder de Service Overeenkomst vallende Apparatuur in goed werkende staat houden door het uitvoeren resp. doen uitvoeren van (Correctief) Onderhoud, dit laatste indien schriftelijk overeengekomen, en zo nodig het vervangen van defecte onderdelen. Alle werkzaamheden uit hoofde van de Service Overeenkomst worden door KYOCERA Document Solutions gedurende haar normale werktijden, waaronder wordt verstaan maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.45 uur, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen en de voor KYOCERA Document Solutions geldende roostervrije dagen, uitgevoerd op, zo nodig in gezamenlijk overleg met opdrachtgever, vastgestelde data. Werkzaamheden die een aanvang hebben genomen binnen de genoemde normale werktijden, kunnen na het verstrijken van deze normale werktijden worden gecontinueerd, indien de Service Technicus (zoals hieronder in artikel 18.4 gedefinieerd) van KYOCERA Document Solutions dit nodig acht. De voortzetting zal in beginsel niet langer duren dan een uur na werktijd. Tijdens de service werkzaamheden zal ter zake kundig personeel van opdrachtgever aanwezig dienen te zijn.
18.2 De vervanging van onderdelen geschiedt indien dit naar het oordeel van KYOCERA Document Solutions noodzakelijk is om de Apparatuur in goede bedrijfsconditie te houden en vindt plaats op zogenaamde uitwisselingsbasis. De te vervangen onderdelen worden eigendom van KYOCERA Document Solutions. De te vervangen onderdelen worden - tenzij anders tussen KYOCERA Document Solutions en opdrachtgever is overeengekomen - door KYOCERA Document Solutions geleverd voor zover noodzakelijk en functioneren als nieuwe of gelijkwaardig aan nieuwe onderdelen.
18.3 KYOCERA Document Solutions draagt zorg voor het up-tot-date houden van haar kennis over de bij opdrachtgever in gebruik zijnde Apparatuur. KYOCERA Document Solutions en opdrachtgever zullen alle relevante gegevens omtrent de aan de Apparatuur verrichte werkzaamheden vermelden in het eventueel door KYOCERA Document Solutions aan opdrachtgever ter beschikking gestelde logboek.
18.4 KYOCERA Document Solutions is gerechtigd om werkzaamheden voornoemd onder 17.2 en 17.3 geheel of gedeeltelijk door zowel personeel van KYOCERA Document Solutions als daartoe door KYOCERA Document Solutions gemachtigde derden te laten uitvoeren. Beide categorieën hierna te noemen: "Service Technici". De werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd op de Apparatuur die zich op het vaste land van Nederland bevindt; tenzij schriftelijk door beide partijen anders is overeengekomen.

19. DUUR VAN DE SERVICE OVEREENKOMST
19.1 De Service Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode zoals vermeld in de Service Overeenkomst, te rekenen vanaf de ingangsdatum. Vervolgens wordt de Service Overeenkomst telkens automatisch en stilzwijgend voor een periode van 12 maanden verlengd, tenzij een der partijen de Service Overeenkomst bij aangetekend schrijven voor de vervaldag heeft opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 90 dagen.
19.2 Indien bij een Service Overeenkomst voor een copiër/printer of andere Apparatuur waarbij dit van toepassing is een maximum kopie/afdruk-volume is overeengekomen, is KYOCERA Document Solutions – onverminderd de elders in de Service Overeenkomst of deze Algemene Leveringsvoorwaarden vervatte beëindigingsmogelijkheden – gerechtigd de Service Overeenkomst zonder opzegtermijn met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien het maximum kopie- /afdruk-volume wordt overschreden.

20. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING
20.1 In aanvulling op de beëindigingsmogelijkheden zoals vervat in artikel 15 van de Algemene Bepalingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden is KYOCERA Document Solutions gerechtigd, indien de Apparatuur of een gedeelte van de Apparatuur wegens technische slijtage naar het oordeel van KYOCERA Document Solutions niet meer op verantwoorde wijze in goedwerkende staat kan worden gehouden en/of andere dan in de Service Overeenkomst omschreven onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn, de Service Overeenkomst met betrekking tot die delen van de Apparatuur met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een (1) maand zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder jegens opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn, te beëindigen.

21. MEDEWERKING VAN OPDRACHTGEVER
21.1 Opdrachtgever zal KYOCERA Document Solutions onmiddellijk na het optreden van een storing aan de Apparatuur hiervan in kennis stellen, onder opgave door een ter zake kundig werknemer van opdrachtgever, van een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de opgetreden storing en onder vermelding van het juiste type en identificatienummer.
21.2 Opdrachtgever zal de Service Technici ongehinderd toegang verlenen tot de Apparatuur ten behoeve van werkzaamheden die voortvloeien uit de Service Overeenkomst. Opdrachtgever zal ten behoeve van de Service Technici binnen een redelijke afstand van de Apparatuur opbergruimte voor documentatie, software-media, onderhoudsmiddelen en reserve-onderdelen, alsmede een telefoontoestel voor verbindingen buiten het bedrijf van Opdrachtgever ter beschikking stellen.
Aansprakelijkheidsbeperkingen van opdrachtgever - van welke aard of in welke vorm dan ook – zullen geen voorwaarden voor de toegang tot de Apparatuur zijn.
21.3 Opdrachtgever draagt zorg en is verantwoordelijk voor de technische, ruimtelijke en telecommunicatie voorzieningen, die nodig zijn om de Apparatuur te laten functioneren. Het onderhoud strekt zich uitdrukkelijk niet uit over voornoemde voorzieningen en aansluitingen.
Indien mogelijk zal KYOCERA Document Solutions de genoemde telecommunicatie voorzieningen gebruiken voor diagnose op afstand.
21.4 In verband met het naar behoren uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden ingevolge de Serviceovereenkomst zal KYOCERA Document Solutions van opdrachtgever kosteloos de beschikking krijgen over voldoende gebruiksgoederen, zoals onder andere , informatiedragers en een duidelijk gekenmerkte kopie van de bij opdrachtgever in gebruik zijnde programma’s ten behoeve van de Service Technici.
21.5 Opdrachtgever zal de Apparatuur alleen met voorafgaande toestemming van KYOCERA Document Solutions verplaatsen of verhuizen, hetgeen niet van toepassing is op portable Apparatuur; opdrachtgever is steeds gedurende de looptijd van de Service Overeenkomst verplicht KYOCERA Document Solutions terstond, dat wil zeggen binnen 24 uur na een verzoek daartoe van KYOCERA Document Solutions, te informeren over de locatie binnen Nederland waar de Apparatuur zich bevindt.
21.6 Opdrachtgever verklaart tijdens de duur van de Service Overeenkomst te beschikken over de volledige en vrije eigendom van de Apparatuur dan wel toestemming van de eigenaar te hebben verkregen tot het aangaan en het nakomen van de Service Overeenkomst.
21.7 Opdrachtgever zal de Apparatuur met zorg behandelen en beschermen tegen beschadigingen, waaronder begrepen beschadiging door stof, vocht en andere klimatologische omstandigheden. Opdrachtgever zal daarbij de aanwijzingen van KYOCERA Document Solutions en/of door haar aangewezen derden en het door deze voorgeschreven onderhoud nauwkeurig in acht nemen.
21.8 Opdrachtgever zal de door KYOCERA Document Solutions, KYOCERA Document Solutions of fabrikant voorgeschreven eenvoudige schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden en de vervanging van verbruiksmaterialen e.d. volgens de aanwijzingen van een dezer uitvoeren.
21.9 Indien opdrachtgever gegevensdragers en/of verbruiksartikelen gebruikt, die niet door KYOCERA Document Solutions en/of door haar aangewezen derden zijn geleverd of geadviseerd, dan wel er sprake is van abnormaal of excessief gebruik van de Apparatuur, zullen de kosten van reparaties of het opheffen van storingen, veroorzaakt door dit gebruik, afzonderlijk worden berekend.
21.10 Opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van KYOCERA Document Solutions en/of door haar aangewezen derden geen wijzigingen in, of toevoeging aan de voor onderhoud geaccepteerde Apparatuur aanbrengen.
21.11 KYOCERA Document Solutions en/of door haar aangewezen derden hebben het recht de Apparatuur te alle tijden te (doen) inspecteren en alle documenten die betrekking hebben op de Apparatuur ter inzage te verkrijgen.
21.12 Opdrachtgever zal alle noodzakelijke medewerking verlenen, die voor de uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs van hem mag worden gevraagd. Voor werkzaamheden aan apparaten verbonden of gekoppeld aan niet door KYOCERA Document Solutions onderhouden apparatuur, zal opdrachtgever om het functioneren van de verbindingen of het systeem te testen, deze apparatuur alsmede de desbetreffende testprocedure ter beschikking stellen van KYOCERA Document Solutions dan wel de test zelf (doen) uitvoeren.

22. TARIEVEN EN BETALING
22.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 2 van de Algemene Bepalingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden, zijn de tarieven voor de onderhoudsdiensten zoals overeengekomen in een Service Overeenkomst vastgelegd in de Service Overeenkomst.
22.2 KYOCERA Document Solutions is bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de servicewerkzaamheden op te schorten zonder jegens opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn; gevolgreparaties hiervan kunnen separaat in rekening worden gebracht.
22.3 In geval van een Service Overeenkomst op Apparatuur, die is gebaseerd op gerealiseerd afdrukvolume geschiedt de betaling per door KYOCERA Document Solutions vastgestelde periode bij vooruitbetaling. De vergoeding bedraagt tenminste een bedrag gebaseerd op het voor het apparaat vastgestelde minimum afdrukvolume. Opdrachtgever verplicht zich op de laatste werkdag van elke periode de stand(en) van de op de Apparatuur aanwezige teller(s) te noteren op de daartoe verstrekte tellerstandkaart en deze kaart per omgaande aan KYOCERA Document Solutions te retourneren. Desgewenst kunnen partijen overeenkomen dat de opdrachtgever een zogenaamde tellerstandbeheersoftware installeert waardoor KYOCERA Document Solutions de tellerstanden automatisch ontvangt. KYOCERA Document Solutions zendt periodiek een afrekening voor hetgeen eventueel te weinig is berekend. Er zal geen verrekening plaatsvinden met in enige voorafgaande periode niet afgenomen afdrukken. Indien de tellerstand niet binnen 1 week na afloop van de betreffende periode door KYOCERA Document Solutions is ontvangen wordt een geschat afdruk volume in rekening gebracht. KYOCERA Document Solutions behoudt zich het recht voor op elk moment het werkelijke afdrukvolume te vergelijken met berekende volume. KYOCERA Document Solutions behoudt zich het recht voor op ieder gewenst moment de tellerstanden eigenhandig te bepalen. Daartoe dient opdrachtgever KYOCERA Document Solutions te allen tijde gelegenheid te verschaffen.
22.4 Defecten aan de teller op de Apparatuur dienen uiterlijk binnen 24 uur na ontstaan hiervan door opdrachtgever aan KYOCERA Document Solutions te worden gemeld en zullen door KYOCERA Document Solutions of door een door KYOCERA Document Solutions aan te wijzen derde zo spoedig mogelijk worden gerepareerd. Bij gebreke van melding van een defect aan de teller is KYOCERA Document Solutions gerechtigd een schatting te maken van het aantal geproduceerde afdrukken en is opdrachtgever aan KYOCERA Document Solutions een bedrag verschuldigd, behorend bij het aldus door KYOCERA Document Solutions vastgestelde aantal.
22.5 Aan opdrachtgever zullen separaat, tegen de op het moment van de uitvoering geldende tarieven en prijzen van KYOCERA Document Solutions, de navolgende kosten in rekening worden gebracht:
a) werkzaamheden en goederen zoals vermeld onder 22.2 alsmede alle andere mondeling of schriftelijk opgedragen werkzaamheden die niet onder het hiervoor onder 16.3 gestelde vallen;
b) wachttijden, indien een service technicus zijn werkzaamheden niet kan aanvangen of voortzetten ten gevolge van aan de opdrachtgever toe te rekenen oorzaken;
c) door opdrachtgever zonder voldoende grond verzochte service;
d) aan opdrachtgever in het kader van een Service Overeenkomst geleverde verbruiksmaterialen (indien overgekomen of conform artikel 22.3), voor zover de gebruikelijk benodigde hoeveelheid voor het betreffende apparaat te boven gaand.

23. UITSLUITINGEN
23.1 Onderhoudsverrichtingen welke voortvloeien uit onoordeelkundig of overmatig gebruik en/of uitbreidingen van het apparaat of het systeem, van buitenkomende oorzaken zoals maar niet beperkt tot fouten of storingen in de communicatielijn, interface of in de spanningsvoorziening, blikseminslag, rook- en waterschade of koppelingen met, c.q. gebruikmaking van de Apparatuur welke niet onder de
Service Overeenkomst valt en materialen welke niet aan de specificaties voldoen behoren niet tot de verplichtingen van KYOCERA Document Solutions op grond van de Service Overeenkomst en zullen opdrachtgever apart in rekening worden gebracht tegen de dan geldende tarieven van KYOCERA Document Solutions. Indien tijdens de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden blijkt dat een situatie zoals in dit artikellid 23.1 omschreven zich voordoet, is KYOCERA Document Solutions niet verplicht de werkzaamheden te voltooien.
23.2 In de genoemde onderhoudsprijs zijn niet begrepen:
a) de levering en vervanging van verbruiksartikelen met uitzondering van vast gemonteerde harde schijven voor zover vastgelegd in de Service Overeenkomst, lampen, alsmede glasplaten, snoeren, verbindingskabels, zekeringen, batterijen etc.;
b) de kosten van vervanging van onderdelen en onderhoudsdiensten noodzakelijk om schade aan de Apparatuur te herstellen, veroorzaakt door niet toegestane pogingen tot herstel door andere dan Service Technici;
c) werkzaamheden ten behoeve van gedeeltelijke of algehele revisie van de Apparatuur;
d) werkzaamheden zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing, welke inhouden het gebruikersonderhoud;
e) herstellen van schade aan Apparatuur, die is ontstaan doordat deze niet is gebruikt of geplaatst in overeenstemming met door de betreffende fabrikant gestelde voorwaarden en omgevingscondities of veroorzaakt door enige invloed van buitenaf;
f) het vervangen van beeldbuizen of ander displays welke door langdurig gebruik inbrandingsverschijnselen of andere normale slijtage vertonen;
g) modificaties en updates;
h) verplaatsing, verhuizing, herinstallatie of werkzaamheden ten gevolge hiervan;
i) het Preventief Onderhoud, onderzoek of herstel van software;
j) verbruiksmaterialen voor zover de levering van verbruiksmateriaal zoals toner onderdeel van de Service Overeenkomst uitmaakt.
23.3 De levering van benodigde verbruiksmaterialen voor de betreffende Apparatuur kan onderdeel uitmaken van de Service Overeenkomst. Zulks dient in de Service Overeenkomst schriftelijk per Apparaat vastgelegd te worden.

Scroll to top