• Change language
  Change country

  Download center

  Hier vindt u alles wat u nodig heeft voor uw product; van drivers tot handleidingen.
  icon

  ECOSYS M2135dn

  • Drivers
  • Documenten
  • Software

  We hebben uw besturingssysteem gedetecteerd: Systeeminfo komt hier

  Selecteer besturingssysteem:

  Selecteer taal:

  Er zijn momenteel geen aanvullende documenten met betrekking tot deze categorie.
  Er zijn momenteel geen aanvullende documenten met betrekking tot deze categorie.
  Er zijn momenteel geen aanvullende documenten met betrekking tot deze categorie.

  Accepteer eerst de algemene voorwaarden om dit bestand te downloaden

  Voordat u op de button “accepteren en doorgaan” klikt om de software (hierna “Software”) of de documentatie (hierna “Documentatie”) te
  downloaden, dient u de voorwaarden van deze licentieovereenkomst (hierna “Overeenkomst”) goed te lezen. Door op de button “accepteren en doorgaan” te klikken, stemt u ermee in wettelijk aan de voorwaarden van deze Overeenkomst gebonden te zijn en licentiehouder te worden. Indien u niet instemt met alle voorwaarden van deze Overeenkomst dient u op de button “annuleren” te klikken en de Software en/of Documentatie niet te downloaden en gebruiken.

  Wanneer u de voorwaarden van deze Overeenkomst aanvaardt, verleent KYOCERA Document Solutions Europe B.V. (hierna “Licentiegever”) u (de “Licentiehouder”, dat wil zeggen een natuurlijke persoon of een rechtspersoon) onmiddellijk een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de Software en/of de Documentatie onder de voorwaarden van de Overeenkomst.  


  SOFTWARE

  1             
  Gebruik van Software  

  1.1         
  Licentiegever verleent Licentiehouder een licentie voor het gebruik van een
  kopie van de Software op een of meer computers die is verbonden met een
  originele “KYOCERA”-printer, kopieermachine of multifunctioneel apparaat. Onder gebruik wordt verstaan het tijdelijke of permanente gebruik van de Software en omvat het opslaan, laden, installeren, uitvoeren en tonen van de Software of de verwerking van de daarin vervatte gegevens. De Software kan niet worden gebruik op andere hardware, tenzij dergelijk gebruik op grond van een afzonderlijke licentieovereenkomst is toegestaan.


  2             
  Intellectuele Eigendomsrechten

  2.1         
  Alle eigendoms- en intellectuele eigendomsrechten op de Software en
  afgeleid(e) werk(en) blijven exclusief bij de Licentiegever en/of zijn
  licentiehouders. Licentiehouder erkent dergelijke eigendomsrechten en
  onderneemt geen actie om de rechten van Licentiegever met betrekking tot de Software op welke manier dan ook in gevaar te brengen, te beperken of te verstoren. Bovendien mag Licentiehouder geen handelsmerk, logo, auteursrecht of andere eigendomskennisgevingen, legenda, symbolen of labels in de Software verwijderen of wijzigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Licentiegever. Iedere onbevoegde afwijking van deze voorwaarde resulteert in de automatische beëindiging van de Overeenkomst. De Licentiegever behoudt het recht juridische stappen te ondernemen tegen inbreuk op deze voorwaarde.


  3             
  Recht om Software te kopiëren.

  3.1         
  Licentiehouder mag de Software alleen kopiëren wanneer dit voor het gebruik noodzakelijk is. Hieronder valt de installatie en het laden van de Software in het tijdelijke geheugen (dat wil zeggen het RAM-geheugen).

  3.2         
  Licentiehouder kan een back-up maken en opslaan om later gebruik te
  garanderen. De kopie moet als zodanig zijn aangeduid. Indien de Software wordt gebruikt tijdens bedrijfsactiviteiten en indien er routine back-ups worden gemaakt van alle gegevens, waaronder de Software, voor de beveiliging van de gegevens en om ervoor te zorgen dat het computersysteem na een storing snel herstart kan worden, mogen maar een beperkt aantal back-ups worden gemaakt voor zover dat absoluut noodzakelijk is. Zij mogen uitsluitend voor archiveringsdoeleinden worden gebruikt.

  3.3         
  Licentiehouder mag niet meer kopieën maken.

  3.4         
  Licentiehouder mag de Software alleen decompileren wanneer en voor zover een dergelijke activiteit uitdrukkelijk wettelijk is toegestaan. Licentiehouder mag de merknamen, serienummers of andere kenmerken waarmee de Software kan worden geïdentificeerd, of andere juridische informatie, niet wijzigen.


  4             
  Overdracht van Software

  4.1         
  De licentie wordt automatisch beëindigd bij overdracht van de Software aan een derde. De verkrijger wordt beschouwd als Licentiehouder in de zin van deze Overeenkomst.

  4.2         
  De Software mag alleen worden overgedragen indien de verkrijger de
  voorwaarden van deze Overeenkomst aanvaardt. Licentiehouder is verplicht om de verkrijger op de hoogte te brengen van deze voorwaarden. Indien Licentiehouder geen kopie van deze Overeenkomst heeft, kan hij voor eigen rekening een nieuwe kopie van Licentiegever verkrijgen.

  4.3         
  Bij overdracht dient Licentiehouder onmiddellijk de kopieën van de Software of delen daarvan te vernietigen, waaronder gewijzigde of aangepaste kopieën of delen daarvan. Dit geldt ook voor eventuele back-ups.

  4.4         
  Licentiehouder mag rechten die op grond van deze licentie zijn verleend,
  niet verhuren, uitlenen of opsplitsen, tenzij zulks uitdrukkelijk op grond van
  deze Overeenkomst is toegestaan.


  5             
  Beperkte Garantie

  5.1         
  Behoudens de aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitzonderingen hieronder, garandeert Licentiegever dat de Software materieel in overeenstemming is met de daarbij behorende documentatie en met eventuele door de Licentiegever verstrekte omschrijvingen.

  5.2         
  Behoudens lid 5.1
  wordt de Software in zijn huidige staat geleverd zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie in welke vorm dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en garanties dat de Software geen inbreuk maakt.

  5.3         
  Licentiegever garandeert niet dat de Software geen fouten bevat of dat fouten worden hersteld en de Licentiehouder is zelf verantwoordelijk voor de kosten en onkosten voor rectificatie, reparatie of schade als gevolg van dergelijke fouten.

  5.4         
  Licentiegever is niet aansprakelijk indien de Software niet werkt conform de beperkte garantie van lid 5.1 als gevolg van een aanpassing, wijziging van of toevoeging aan de Software die niet door de Licentiegever is aangebracht, of door misbruik, vervuiling of onjuist gebruik van de Software, waaronder het gebruik van de Software met apparatuur of andere software die incompatibel is.


  6             
  Onderzoeks- en kennisgevingsplicht

  6.1         
  Licentiehouder is verplicht om de Software te onderzoeken op duidelijke
  gebreken. Een duidelijk gebrek is een gebrek dat voor de gemiddelde
  Licentiehouder duidelijk zichtbaar is. De garantie vervalt tenzij de Licentiegever binnen 14 dagen nadat de Software is gedownload, in kennis is gesteld van bedoeld gebrek.

  6.2         
  Bij overige gebreken dient Licentiegever binnen veertien dagen na ontdekking daarvan in kennis te worden gesteld.

  6.3         
  Deze licentie heeft geen invloed op andere verplichtingen die normaal bij
  de bedrijfsuitoefening op Licentiehouder rusten.

  6.4         
  Indien deze verplichting wordt geschonden, wordt de Software geacht zonder gebreken door de Licentiehouder te zijn aanvaard.

   

  DOCUMENTATIE

  7             
  Garantie

  7.1         
  Behalve voor zover hierin uitdrukkelijk is bepaald, sluit Licentiegever
  alle al dan niet uitdrukkelijke of stilzwijgende, wettelijke of andere
  garanties, verklaringen, voorwaarden, bepalingen of overige mededelingen van welke aard dan ook, uit en verwerpt nadrukkelijk alle garanties, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) garanties, verklaringen, voorwaarden, bepalingen of overige mededelingen van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel of voldoende kwaliteit of redelijke mate van vakkundigheid en zorgvuldigheid, telkens voor zover zulks wettelijk is toegestaan. Onverminderd het bovenstaande is de Documentatie verstrekt in haar huidige staat en voor zover beschikbaar en zonder garantie van welke aard dan ook.

  7.2         
  In de Documentatie vermelde informatie en standpunten, waaronder de URL en overige internet- en websiteverwijzingen, kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

  7.3         
  Sommige voorbeelden in de Documentatie dienen slechts ter illustratie en
  zijn fictief. Er is geen sprake van een daadwerkelijk(e) verband of verbinding en zulks kan daaruit niet worden afgeleid.


  8             
  Intellectuele Eigendomsrechten

  8.1         
  Alle eigendom en intellectuele eigendomsrechten op de Documentatie en
  afgeleid(e) werk(en) blijven uitsluitend van Licentiegever en/of haar
  licentiegevers. Licentiehouder erkent dergelijke eigendomsrechten en onderneemt geen actie om de rechten van Licentiegever met betrekking tot de Documentatie op welke manier dan ook in gevaar te brengen, te beperken of te verstoren.
  Bovendien mag Licentiehouder geen handelsmerk, logo, auteursrecht of andere eigendomskennisgevingen, legenda, symbolen of labels in de Documentatie verwijderen of wijzigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Licentiegever. Iedere onbevoegde afwijking van deze voorwaarde resulteert in de automatische beëindiging van de Overeenkomst. De Licentiegever behoudt het recht juridische stappen te ondernemen tegen inbreuk op deze voorwaarde.


  9             
  Recht om Documentatie te kopiëren en te gebruiken

  9.1         
  Licentiehouder mag dit document voor interne doeleinden en
  referentiedoeleinden kopiëren en gebruiken. De Documentatie is aan
  Licentiehouder verstrekt voor zijn eigen gebruik en niet om door te verkopen.
   

  SOFTWARE EN DOCUMENTATIE

  10           
  Aansprakelijkheid

  10.1       
  De totale aansprakelijkheid van Licentiegever jegens Licentiehouder vanwege schending van deze Overeenkomst of onrechtmatige daad is
  beperkt tot de licentievergoeding die de Licentiehouder voor de Software en/of de Documentatie heeft betaald. Partijen stemmen ermee in dat Licentiegever niet aansprakelijk is voor incidentele schade of gevolgschade, zoals winstderving, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.

  10.2       
  Licentiegever is niet jegens Licentiehouder aansprakelijk op grond van een overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins voor:

  a)            
  Winstderving; of

  b)            
  Verlies van goodwill; of

  c)            
  Verlies van bedrijfsactiviteiten; of

  d)            
  Verlies van zakelijke kansen; of

  e)            
  Gemiste verwachte besparingen; of

  f)             
  Verlies of vervuiling van gegevens of informatie; of

  g)            
  Overige bijzondere, indirecte schade of gevolgschade.


  10.3       
  De aansprakelijkheidsbeperkingen van dit artikel zijn
  niet van toepassing indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste
  roekeloosheid door de Licentiegever.


  11           
  Looptijd en beëindiging van de Overeenkomst

  11.1       
  Deze Overeenkomst wordt van kracht zodra de Licentiehouder de voorwaarden van deze Overeenkomst heeft aanvaard door op de
  button “aanvaarden en doorgaan” te klikken.

  11.2       
  Deze licentie en het recht van Licentiehouder om de Software en/of
  Documentatie te gebruiken, eindigt automatisch indien Licentiehouder een
  voorwaarde van deze Overeenkomst schendt.

  11.3       
  Zowel Licentiegever als Licentiehouder kan deze Overeenkomst beëindigen door middel van een kennisgeving met inachtneming van
  een kennisgevingstermijn van veertien (14) dagen.

  11.4       
  Bij beëindiging dient Licentiehouder het origineel en alle kopieën van de
  Software en/of Documentatie te vernietigen en aan Licentiegever te bevestigen dat vernietiging heeft plaatsgevonden.

   

  12           
  Geen andere toepasselijke overeenkomsten, schriftelijk

  12.1       
  Deze licentie is van toepassing op de contractuele relatie tussen
  Licentiegever en Licentiehouder met betrekking tot de contractuele
  verplichtingen die in deze licentie zijn vastgesteld. Er zijn geen bijkomende
  afspraken. Eerdere contracten of overeenkomsten zijn nietig bij aanvaarding van deze licentie.

  12.2       
  Wijzigingen van deze licentie moeten op schrift worden gesteld. Wijzigingen van dit artikel moeten eveneens op schrift worden gesteld.
   

  13           
  Kennisgevingen

  13.1       
  Kennisgevingen aan Licentiegever moeten schriftelijk worden verzonden naar het volgende adres:

  KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS EUROPE B.V.
  Beechavenue 27
  1119 RA Schiphol-Rijk, Nederland
   

  14           
  Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

  14.1       
  Alle betrekkingen tussen Licentiegever en Licentiehouder zijn volledig
  onderworpen aan en worden uitgelegd volgens het Nederlands recht. De toepassing van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten (CISG) is uitgesloten.

  14.2       
  Alle geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst, worden definitief
  beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland, voor zover zulks wettelijk is toegestaan.

  Alle talen
  JSON[{"sortDate":{"year":2023,"month":8,"dayOfMonth":5,"hourOfDay":10,"minute":52,"second":42},"title":"Productoverzicht hardware (Productoverzicht 2023.pdf)","extension":"PDF","size":"6 MB","osList":[],"languagesList":[],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/brochure/Productoverzicht_2023_pdf.download.pdf","fileName":"Productoverzicht 2023.pdf","folderName":"Brochure","dcId":"/content/download-center/nl/documents/brochure/Productoverzicht_2023_pdf","dcPageTitle":"Productoverzicht hardware"},{"sortDate":{"year":2023,"month":6,"dayOfMonth":5,"hourOfDay":13,"minute":45,"second":0},"title":"UKCA_declaration-ECOSYS_M2540dn_M2040dn_M2635dn_M2135dn (June 2023)","extension":"PDF","size":"88 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/certificate/Libra_MFP_Basic_UKCA_declaration_pdf.download.pdf","fileName":"Libra MFP_Basic_UKCA_declaration.pdf","folderName":"Certificate","dcId":"/content/download-center/nl/documents/certificate/Libra_MFP_Basic_UKCA_declaration_pdf","dcPageTitle":"UKCA_declaration-ECOSYS_M2540dn_M2040dn_M2635dn_M2135dn"},{"description":"\u003ca href\u003d\" https://www.kyoceradocumentsolutions.eu/content/download-center/eu/documents/usermanual/Firmware_Upgrade_Tool_user_manual_pdf.download.pdf\r\n\" rel\u003d\"noopener noreferrer\"\u003eLink to the User Manual\u003c/a\u003e\u003cbr\u003e\r\nThis tool can be used for updating the firmware of the product. Keeping the firmware to the latest improves security and stabilizes operation. For more information about the tool, refer to the user manual.\r\n","sortDate":{"year":2023,"month":5,"dayOfMonth":21,"hourOfDay":15,"minute":55,"second":0},"title":"Firmware Upgrade Tool (1.0.13.30)","extension":"ZIP","size":"5 MB","osList":[],"languagesList":[],"category":"application","dcLink":"/content/download-center/nl/applications/all/FirmwareUpgradeTool_zip.download.zip","fileName":"FirmwareUpgradeTool.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/nl/applications/all/FirmwareUpgradeTool_zip","dcPageTitle":"Firmware Upgrade Tool"},{"sortDate":{"year":2022,"month":10,"dayOfMonth":14,"hourOfDay":8,"minute":22,"second":32},"title":"FirmwareUpgradePackage ECOSYS M2040dn M2135dn (Latest)","extension":"ZIP","size":"75 MB","osList":[],"languagesList":[],"category":"application","dcLink":"/content/download-center/nl/applications/all/FirmwareUpgradePackage_ECOSYS_M2040dn_M2135dn_zip.download.zip","fileName":"FirmwareUpgradePackage_ECOSYS M2040dn_M2135dn.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/nl/applications/all/FirmwareUpgradePackage_ECOSYS_M2040dn_M2135dn_zip","dcPageTitle":"FirmwareUpgradePackage ECOSYS M2040dn M2135dn"},{"sortDate":{"year":2022,"month":10,"dayOfMonth":2,"hourOfDay":11,"minute":49,"second":0},"title":"Firmware Upgrade Tool user manual (Ver. 1)","extension":"PDF","size":"786 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/Firmware_Upgrade_Tool_user_manual_pdf.download.pdf","fileName":"Firmware_Upgrade_Tool_user_manual.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/Firmware_Upgrade_Tool_user_manual_pdf","dcPageTitle":"Firmware Upgrade Tool user manual"},{"description":"[Recommended] Printer drivers with advanced features","sortDate":{"year":2022,"month":8,"dayOfMonth":2,"hourOfDay":11,"minute":35,"second":0},"title":"KX Universal Printer Driver (v.8.1.1109)","extension":"ZIP","size":"161 MB","osList":["win10","win8","win7","winserver2019","winserver2016","winserver2012","win11","windowsserver2022"],"languagesList":[],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/nl/drivers/all/KX_Universal_Printer_Driver_zip.download.zip","fileName":"KX_Universal_Printer_Driver.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/nl/drivers/all/KX_Universal_Printer_Driver_zip","dcPageTitle":"KX Universal Printer Driver "},{"description":"Scan from TWAIN-supported applications","sortDate":{"year":2022,"month":7,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":11,"minute":0,"second":0},"title":"TWAIN Driver (3.0)","extension":"ZIP","size":"52 MB","osList":["win10","win8","winserver2016","winserver2012","win11"],"languagesList":[],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/nl/drivers/all/TWAIN_Driver_zip.download.zip","fileName":"TWAIN_Driver.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/nl/drivers/all/TWAIN_Driver_zip","dcPageTitle":"TWAIN Driver"},{"sortDate":{"year":2022,"month":7,"dayOfMonth":12,"hourOfDay":14,"minute":5,"second":0},"title":"Declaration of Conformity-ECOSYSM2040dn_M2540dn_M2635dn_M2135dn (EN17050-1)","extension":"PDF","size":"95 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/certificate/CE_ECOSYS_M2540dn_M2040dn_pdf.download.pdf","fileName":"CE_ECOSYS_M2540dn_M2040dn.pdf","folderName":"Certificate","dcId":"/content/download-center/nl/documents/certificate/CE_ECOSYS_M2540dn_M2040dn_pdf","dcPageTitle":"Declaration of Conformity-ECOSYSM2040dn_M2540dn_M2635dn_M2135dn"},{"description":"[Recommended] Linux printer driver packages","sortDate":{"year":2022,"month":2,"dayOfMonth":11,"hourOfDay":9,"minute":49,"second":2},"title":"Linux Universal Driver (Phase9.3_20230720)","extension":"ZIP","size":"252 MB","osList":["linux"],"languagesList":[],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/nl/drivers/all/Linux_Universal_Driver_zip.download.zip","fileName":"Linux_Universal_Driver.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/nl/drivers/all/Linux_Universal_Driver_zip","dcPageTitle":"Linux Universal Driver"},{"sortDate":{"year":2021,"month":11,"dayOfMonth":14,"hourOfDay":11,"minute":1,"second":0},"title":"EC Declaration RoHS TK-1180 (Oct. 21)","extension":"PDF","size":"231 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/certificate/1T02RY0NL1_Libra__pdf.download.pdf","fileName":"1T02RY0NL1(Libra).pdf","folderName":"Certificate","dcId":"/content/download-center/nl/documents/certificate/1T02RY0NL1_Libra__pdf","dcPageTitle":"EC Declaration RoHS TK-1180"},{"sortDate":{"year":2021,"month":11,"dayOfMonth":14,"hourOfDay":11,"minute":1,"second":0},"title":"EC Declaration RoHS TK-1150 (Oct. 21)","extension":"PDF","size":"230 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/certificate/1T02RV0NL0_Libra__pdf.download.pdf","fileName":"1T02RV0NL0(Libra).pdf","folderName":"Certificate","dcId":"/content/download-center/nl/documents/certificate/1T02RV0NL0_Libra__pdf","dcPageTitle":"EC Declaration RoHS TK-1150"},{"sortDate":{"year":2021,"month":11,"dayOfMonth":6,"hourOfDay":15,"minute":39,"second":0},"title":"EC.Declaration.RoHS_All..options (129) (Oct. 21)","extension":"ZIP","size":"27 MB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/certificate/EC_Declaration_RoHS_All__129__options_zip.download.zip","fileName":"EC.Declaration.RoHS_All.(129).options.zip","folderName":"Certificate","dcId":"/content/download-center/nl/documents/certificate/EC_Declaration_RoHS_All__129__options_zip","dcPageTitle":"EC.Declaration.RoHS_All..options (129)"},{"sortDate":{"year":2021,"month":10,"dayOfMonth":22,"hourOfDay":10,"minute":12,"second":10},"title":"Environment Data Sheet ECOSYS M2135dn (ECOSYS M2135dn_EDS_BlueAngel.pdf)","extension":"PDF","size":"68 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/environmentdatasheet/ECOSYS_M2135dn_EDS_BlueAngel_pdf.download.pdf","fileName":"ECOSYS M2135dn_EDS_BlueAngel.pdf","folderName":"Environmental Datasheet","dcId":"/content/download-center/nl/documents/environmentdatasheet/ECOSYS_M2135dn_EDS_BlueAngel_pdf","dcPageTitle":"Environment Data Sheet ECOSYS M2135dn"},{"description":"Printer driver for Mac OS","sortDate":{"year":2021,"month":4,"dayOfMonth":7,"hourOfDay":12,"minute":14,"second":54},"title":"Mac Universal Driver (5.5_2023.07.19)","extension":"ZIP","size":"35 MB","osList":["mac"],"languagesList":[],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/nl/drivers/all/Mac_Universal_Driver_zip.download.zip","fileName":"Mac_Universal_Driver.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/nl/drivers/all/Mac_Universal_Driver_zip","dcPageTitle":"Mac Universal Driver"},{"sortDate":{"year":2021,"month":1,"dayOfMonth":1,"hourOfDay":14,"minute":8,"second":59},"title":"TüV_GS_Certificate_ECOSYS-M2135dn-M2635dn(w)-M2735dw-M2040dn-M2540dn(w)-M2640idw.pdf (Dec. 2020)","extension":"PDF","size":"266 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/certificate/T_V_GS_Certificate_ECOSYS_M2135dn_M2635dn_w__M2735dw_M2040dn_M2540dn_w__M2640idw_pdf.download.pdf","fileName":"TüV_GS_Certificate_ECOSYS-M2135dn-M2635dn(w)-M2735dw-M2040dn-M2540dn(w)-M2640idw.pdf","folderName":"Certificate","dcId":"/content/download-center/nl/documents/certificate/T_V_GS_Certificate_ECOSYS_M2135dn_M2635dn_w__M2735dw_M2040dn_M2540dn_w__M2640idw_pdf","dcPageTitle":"TüV_GS_Certificate_ECOSYS-M2135dn-M2635dn(w)-M2735dw-M2040dn-M2540dn(w)-M2640idw.pdf"},{"sortDate":{"year":2020,"month":9,"dayOfMonth":15,"hourOfDay":7,"minute":51,"second":11},"title":"Infosheet productiviteit.pdf (Infosheet productiviteit.pdf)","extension":"PDF","size":"346 KB","osList":[],"languagesList":["nl"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/infosheet/Infosheet_productiviteit_pdf.download.pdf","fileName":"Infosheet productiviteit.pdf","folderName":"Infosheet","dcId":"/content/download-center/nl/documents/infosheet/Infosheet_productiviteit_pdf","dcPageTitle":"Infosheet productiviteit.pdf"},{"sortDate":{"year":2020,"month":9,"dayOfMonth":15,"hourOfDay":7,"minute":5,"second":8},"title":"Infosheet-beveiligingsrisico\u0027s.pdf (Infosheet-beveiligingsrisico\u0027s.pdf)","extension":"PDF","size":"472 KB","osList":[],"languagesList":["nl"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/infosheet/Infosheet_beveiligingsrisico_s_pdf.download.pdf","fileName":"Infosheet-beveiligingsrisico\u0027s.pdf","folderName":"Infosheet","dcId":"/content/download-center/nl/documents/infosheet/Infosheet_beveiligingsrisico_s_pdf","dcPageTitle":"Infosheet-beveiligingsrisico\u0027s.pdf"},{"sortDate":{"year":2020,"month":9,"dayOfMonth":14,"hourOfDay":14,"minute":44,"second":12},"title":"Infosheet_kostenbesparing.pdf (Infosheet_kostenbesparing.pdf)","extension":"PDF","size":"393 KB","osList":[],"languagesList":["nl"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/infosheet/Infosheet_kostenbesparing_pdf.download.pdf","fileName":"Infosheet_kostenbesparing.pdf","folderName":"Infosheet","dcId":"/content/download-center/nl/documents/infosheet/Infosheet_kostenbesparing_pdf","dcPageTitle":"Infosheet_kostenbesparing.pdf"},{"description":"Microsoft architecture v4 driver","sortDate":{"year":2020,"month":7,"dayOfMonth":31,"hourOfDay":9,"minute":52,"second":5},"title":"KX v4 Printer Driver (v.6.1.1603)","extension":"ZIP","size":"154 MB","osList":["win10","winserver2019","winserver2016"],"languagesList":[],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/nl/drivers/all/Kxv4Driver_signed_zip.download.zip","fileName":"Kxv4Driver_signed.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/nl/drivers/all/Kxv4Driver_signed_zip","dcPageTitle":"KX v4 Printer Driver"},{"description":"Scanner driver for Linux OS","sortDate":{"year":2020,"month":7,"dayOfMonth":19,"hourOfDay":13,"minute":27,"second":0},"title":"SANE Driver (2.0.0326)","extension":"ZIP","size":"15 MB","osList":["linux"],"languagesList":[],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/nl/drivers/all/SANE_Driver_zip.download.zip","fileName":"SANE_Driver.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/nl/drivers/all/SANE_Driver_zip","dcPageTitle":"SANE Driver"},{"description":"Scanner driver for Linux OS","sortDate":{"year":2020,"month":7,"dayOfMonth":19,"hourOfDay":13,"minute":26,"second":0},"title":"SANE driver (2.0.0326)","extension":"ZIP","size":"15 MB","osList":["linux"],"languagesList":[],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/nl/drivers/all/KyoceraSANE_v2_0_0326_zip.download.zip","fileName":"KyoceraSANE_v2.0.0326.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/nl/drivers/all/KyoceraSANE_v2_0_0326_zip","dcPageTitle":"SANE driver"},{"sortDate":{"year":2020,"month":6,"dayOfMonth":30,"hourOfDay":14,"minute":17,"second":51},"title":"EDS_ECOSYS_M2135dn_EN-nl.pdf (EDS_ECOSYS_M2135dn_EN-nl.pdf)","extension":"PDF","size":"87 KB","osList":[],"languagesList":["nl"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/environmentdatasheet/EDS_ECOSYS_M2135dn_EN_nl_pdf.download.pdf","fileName":"EDS_ECOSYS_M2135dn_EN-nl.pdf","folderName":"Environmental Datasheet","dcId":"/content/download-center/nl/documents/environmentdatasheet/EDS_ECOSYS_M2135dn_EN_nl_pdf","dcPageTitle":"EDS_ECOSYS_M2135dn_EN-nl.pdf"},{"sortDate":{"year":2020,"month":6,"dayOfMonth":29,"hourOfDay":14,"minute":7,"second":4},"title":"ECOSYS M2135dn_M2635dn_M2735dw_M2040dn_M2540dn_M2640idw_CE-nl.pdf (ECOSYS M2135dn_M2635dn_M2735dw_M2040dn_M2540dn_M2640idw_CE-nl.pdf)","extension":"PDF","size":"1010 KB","osList":[],"languagesList":["nl"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/certificate/ECOSYS_M2135dn_M2635dn_M2735dw_M2040dn_M2540dn_M2640idw_CE_nl_pdf.download.pdf","fileName":"ECOSYS M2135dn_M2635dn_M2735dw_M2040dn_M2540dn_M2640idw_CE-nl.pdf","folderName":"Certificate","dcId":"/content/download-center/nl/documents/certificate/ECOSYS_M2135dn_M2635dn_M2735dw_M2040dn_M2540dn_M2640idw_CE_nl_pdf","dcPageTitle":"ECOSYS M2135dn_M2635dn_M2735dw_M2040dn_M2540dn_M2640idw_CE-nl.pdf"},{"sortDate":{"year":2020,"month":6,"dayOfMonth":29,"hourOfDay":8,"minute":51,"second":12},"title":"ECOSYS P2235_M2135_M2635_M2735dw_MSDS_TK1150_EN-nl.pdf (ECOSYS P2235_M2135_M2635_M2735dw_MSDS_TK1150_EN-nl.pdf)","extension":"PDF","size":"93 KB","osList":[],"languagesList":["nl"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/ECOSYS_P2235_M2135_M2635_M2735dw_MSDS_TK1150_EN_nl_pdf.download.pdf","fileName":"ECOSYS P2235_M2135_M2635_M2735dw_MSDS_TK1150_EN-nl.pdf","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/ECOSYS_P2235_M2135_M2635_M2735dw_MSDS_TK1150_EN_nl_pdf","dcPageTitle":"ECOSYS P2235_M2135_M2635_M2735dw_MSDS_TK1150_EN-nl.pdf"},{"sortDate":{"year":2020,"month":6,"dayOfMonth":3,"hourOfDay":14,"minute":5,"second":0},"title":"Kyocera_QuickScan (v2.1.0608 )","extension":"ZIP","size":"47 MB","osList":[],"languagesList":[],"category":"application","dcLink":"/content/download-center/nl/applications/all/Kyocera_QuickScan_zip.download.zip","fileName":"Kyocera_QuickScan.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/nl/applications/all/Kyocera_QuickScan_zip","dcPageTitle":"Kyocera_QuickScan"},{"sortDate":{"year":2020,"month":1,"dayOfMonth":11,"hourOfDay":13,"minute":15,"second":0},"title":"Kyocera Classic Universal Printer Driver (3.3)","extension":"ZIP","size":"15 MB","osList":["win10","win8","win7","winvista","winserver2016","winserver2012","winserver200864r2","winserver2008","winxp"],"languagesList":["ca","nl","en","fr","de","it","pt","es","sv"],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/nl/drivers/all/KyoClassicUniversal_v3_3_zip.download.zip","fileName":"KyoClassicUniversal_v3.3.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/nl/drivers/all/KyoClassicUniversal_v3_3_zip","dcPageTitle":"Kyocera Classic Universal Printer Driver"},{"sortDate":{"year":2019,"month":11,"dayOfMonth":6,"hourOfDay":14,"minute":3,"second":53},"title":"First Steps - Quick Guide \nECOSYS M2540dn Series (QG_ECOSYSM2540dn_Series.pdf)","extension":"PDF","size":"3 MB","osList":[],"languagesList":["de","no","fi","ru","sv","pt","el","en","it","fr","hu","es","cs","ar","pl","da","ro","ca","nl","tr"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/QG_ECOSYSM2540dn_Series_pdf.download.pdf","fileName":"QG_ECOSYSM2540dn_Series.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/QG_ECOSYSM2540dn_Series_pdf","dcPageTitle":"First Steps - Quick Guide \nECOSYS M2540dn Series"},{"sortDate":{"year":2019,"month":11,"dayOfMonth":6,"hourOfDay":14,"minute":3,"second":42},"title":"QUICK GUIDE - ECOSYS M2540dn, M2635dn, M2135dn, M2040dn (QG_M2540_HE.pdf)","extension":"PDF","size":"3 MB","osList":[],"languagesList":["he"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/QG_M2540_HE_pdf.download.pdf","fileName":"QG_M2540_HE.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/QG_M2540_HE_pdf","dcPageTitle":"QUICK GUIDE - ECOSYS M2540dn, M2635dn, M2135dn, M2040dn"},{"sortDate":{"year":2019,"month":11,"dayOfMonth":6,"hourOfDay":14,"minute":3,"second":36},"title":"Printer Driver User Guide (ECOSYSM2640idw_BW_KX_Printer_Driver_EN_6.3.pdf)","extension":"PDF","size":"1 MB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/ECOSYSM2640idw_BW_KX_Printer_Driver_EN_6_3_pdf.download.pdf","fileName":"ECOSYSM2640idw_BW_KX_Printer_Driver_EN_6.3.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/ECOSYSM2640idw_BW_KX_Printer_Driver_EN_6_3_pdf","dcPageTitle":"Printer Driver User Guide "},{"sortDate":{"year":2019,"month":11,"dayOfMonth":6,"hourOfDay":13,"minute":59,"second":43},"title":"\u003cp\u003e\u0026Ccedil;ALIŞTIRMA KILAVUZU ECOSYS M2135dn, M2040dn, M2635dn(w), M2540dn(w)\u003c/p\u003e\u003cp\u003eRev.1\u003c/p\u003e (OG_ECOSYSM2540dw_TR.pdf)","extension":"PDF","size":"9 MB","osList":[],"languagesList":["tr"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_ECOSYSM2540dw_TR_pdf.download.pdf","fileName":"OG_ECOSYSM2540dw_TR.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_ECOSYSM2540dw_TR_pdf","dcPageTitle":"\u003cp\u003e\u0026Ccedil;ALIŞTIRMA KILAVUZU ECOSYS M2135dn, M2040dn, M2635dn(w), M2540dn(w)\u003c/p\u003e\u003cp\u003eRev.1\u003c/p\u003e"},{"sortDate":{"year":2019,"month":11,"dayOfMonth":6,"hourOfDay":13,"minute":59,"second":41},"title":"\u003cp\u003ePODRĘCZNIK OBSŁUGI ECOSYS M2135dn, M2040dn, M2635dn(w), M2540dn(w)\u003c/p\u003e\u003cp\u003eRev.1\u003c/p\u003e (OG_ECOSYSM2540dw_PL.pdf)","extension":"PDF","size":"8 MB","osList":[],"languagesList":["pl"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_ECOSYSM2540dw_PL_pdf.download.pdf","fileName":"OG_ECOSYSM2540dw_PL.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_ECOSYSM2540dw_PL_pdf","dcPageTitle":"\u003cp\u003ePODRĘCZNIK OBSŁUGI ECOSYS M2135dn, M2040dn, M2635dn(w), M2540dn(w)\u003c/p\u003e\u003cp\u003eRev.1\u003c/p\u003e"},{"sortDate":{"year":2019,"month":11,"dayOfMonth":6,"hourOfDay":13,"minute":59,"second":40},"title":"GUIA DE USO ECOSYS M2135dn, M2040dn, M2635dn(w), M2540dn(w) Rev.1 (OG_ECOSYSM2540dw_PT.pdf)","extension":"PDF","size":"8 MB","osList":[],"languagesList":["pt"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_ECOSYSM2540dw_PT_pdf.download.pdf","fileName":"OG_ECOSYSM2540dw_PT.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_ECOSYSM2540dw_PT_pdf","dcPageTitle":"GUIA DE USO ECOSYS M2135dn, M2040dn, M2635dn(w), M2540dn(w) Rev.1"},{"sortDate":{"year":2019,"month":11,"dayOfMonth":6,"hourOfDay":13,"minute":59,"second":39},"title":"РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ECOSYS M2135dn, M2040dn, M2635dn(w), M2540dn(w) Rev.1 (OG_ECOSYSM2540dw_RU.pdf)","extension":"PDF","size":"14 MB","osList":[],"languagesList":["ru"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_ECOSYSM2540dw_RU_pdf.download.pdf","fileName":"OG_ECOSYSM2540dw_RU.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_ECOSYSM2540dw_RU_pdf","dcPageTitle":"РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ECOSYS M2135dn, M2040dn, M2635dn(w), M2540dn(w) Rev.1"},{"sortDate":{"year":2019,"month":11,"dayOfMonth":6,"hourOfDay":13,"minute":59,"second":38},"title":"\u003cp\u003eGHID DE OPERARE ECOSYS M2135dn, M2040dn, M2635dn(w), M2540dn(w)\u003c/p\u003e\u003cp\u003eRev.1\u003c/p\u003e (OG_ECOSYSM2540dw_RO.pdf)","extension":"PDF","size":"8 MB","osList":[],"languagesList":["ro"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_ECOSYSM2540dw_RO_pdf.download.pdf","fileName":"OG_ECOSYSM2540dw_RO.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_ECOSYSM2540dw_RO_pdf","dcPageTitle":"\u003cp\u003eGHID DE OPERARE ECOSYS M2135dn, M2040dn, M2635dn(w), M2540dn(w)\u003c/p\u003e\u003cp\u003eRev.1\u003c/p\u003e"},{"sortDate":{"year":2019,"month":11,"dayOfMonth":6,"hourOfDay":13,"minute":59,"second":37},"title":"\u003cp\u003eBRUKSANVISNING ECOSYS M2135dn, M2040dn, M2635dn(w), M2540dn(w)\u003c/p\u003e\u003cp\u003eRev.1\u003c/p\u003e (OG_ECOSYSM2540dw_SV.pdf)","extension":"PDF","size":"8 MB","osList":[],"languagesList":["sv"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_ECOSYSM2540dw_SV_pdf.download.pdf","fileName":"OG_ECOSYSM2540dw_SV.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_ECOSYSM2540dw_SV_pdf","dcPageTitle":"\u003cp\u003eBRUKSANVISNING ECOSYS M2135dn, M2040dn, M2635dn(w), M2540dn(w)\u003c/p\u003e\u003cp\u003eRev.1\u003c/p\u003e"},{"sortDate":{"year":2019,"month":11,"dayOfMonth":6,"hourOfDay":13,"minute":59,"second":23},"title":"מדריך הפעלה ECOSYS M2135dn, M2040dn, M2635dn(w), M2540dn(w) Rev.1 (OG_ECOSYSM2540dw_HE.pdf)","extension":"PDF","size":"11 MB","osList":[],"languagesList":["he"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_ECOSYSM2540dw_HE_pdf.download.pdf","fileName":"OG_ECOSYSM2540dw_HE.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_ECOSYSM2540dw_HE_pdf","dcPageTitle":"מדריך הפעלה ECOSYS M2135dn, M2040dn, M2635dn(w), M2540dn(w) Rev.1"},{"sortDate":{"year":2019,"month":11,"dayOfMonth":6,"hourOfDay":13,"minute":59,"second":22},"title":"\u003cp\u003eHASZN\u0026Aacute;LATI \u0026Uacute;TMUTAT\u0026Oacute; ECOSYS M2135dn, M2040dn, M2635dn(w), M2540dn(w)\u003c/p\u003e\u003cp\u003eRev.1\u003c/p\u003e (OG_ECOSYSM2540dw_HU.pdf)","extension":"PDF","size":"8 MB","osList":[],"languagesList":["hu"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_ECOSYSM2540dw_HU_pdf.download.pdf","fileName":"OG_ECOSYSM2540dw_HU.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_ECOSYSM2540dw_HU_pdf","dcPageTitle":"\u003cp\u003eHASZN\u0026Aacute;LATI \u0026Uacute;TMUTAT\u0026Oacute; ECOSYS M2135dn, M2040dn, M2635dn(w), M2540dn(w)\u003c/p\u003e\u003cp\u003eRev.1\u003c/p\u003e"},{"sortDate":{"year":2019,"month":11,"dayOfMonth":6,"hourOfDay":13,"minute":59,"second":21},"title":"GEBRUIKERSHANDLEIDING Rev.1 (OG_ECOSYSM2540dw_NL.pdf)","extension":"PDF","size":"8 MB","osList":[],"languagesList":["nl"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_ECOSYSM2540dw_NL_pdf.download.pdf","fileName":"OG_ECOSYSM2540dw_NL.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_ECOSYSM2540dw_NL_pdf","dcPageTitle":"GEBRUIKERSHANDLEIDING Rev.1"},{"sortDate":{"year":2019,"month":11,"dayOfMonth":6,"hourOfDay":13,"minute":59,"second":20},"title":"GUIDA ALLE FUNZIONI ECOSYS M2135dn, M2040dn, M2635dn(w), M2540dn(w) Rev.2  Feb.2017 (OG_ECOSYSM2540dw_IT.pdf)","extension":"PDF","size":"13 MB","osList":[],"languagesList":["it"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_ECOSYSM2540dw_IT_pdf.download.pdf","fileName":"OG_ECOSYSM2540dw_IT.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_ECOSYSM2540dw_IT_pdf","dcPageTitle":"GUIDA ALLE FUNZIONI ECOSYS M2135dn, M2040dn, M2635dn(w), M2540dn(w) Rev.2  Feb.2017"},{"sortDate":{"year":2019,"month":11,"dayOfMonth":6,"hourOfDay":13,"minute":59,"second":19},"title":"OPERATØRHÅNDBOK ECOSYS M2135dn, M2040dn, M2635dn(w), M2540dn(w) Rev.1 (OG_ECOSYSM2540dw_NO.pdf)","extension":"PDF","size":"8 MB","osList":[],"languagesList":["no"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_ECOSYSM2540dw_NO_pdf.download.pdf","fileName":"OG_ECOSYSM2540dw_NO.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_ECOSYSM2540dw_NO_pdf","dcPageTitle":"OPERATØRHÅNDBOK ECOSYS M2135dn, M2040dn, M2635dn(w), M2540dn(w) Rev.1"},{"sortDate":{"year":2019,"month":11,"dayOfMonth":6,"hourOfDay":13,"minute":58,"second":51},"title":"ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ  Rev.1 (OG_ECOSYSM2540dw_EL.pdf)","extension":"PDF","size":"9 MB","osList":[],"languagesList":["el"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_ECOSYSM2540dw_EL_pdf.download.pdf","fileName":"OG_ECOSYSM2540dw_EL.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_ECOSYSM2540dw_EL_pdf","dcPageTitle":"ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ  Rev.1"},{"sortDate":{"year":2019,"month":11,"dayOfMonth":6,"hourOfDay":13,"minute":58,"second":50},"title":"OPERATION GUIDE  Rev.2  Feb.2017 (OG_ECOSYSM2540dw_EN.pdf)","extension":"PDF","size":"13 MB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_ECOSYSM2540dw_EN_pdf.download.pdf","fileName":"OG_ECOSYSM2540dw_EN.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_ECOSYSM2540dw_EN_pdf","dcPageTitle":"OPERATION GUIDE  Rev.2  Feb.2017"},{"sortDate":{"year":2019,"month":11,"dayOfMonth":6,"hourOfDay":13,"minute":58,"second":49},"title":"KÄYTTÖOPAS  Rev.1 (OG_ECOSYSM2540dw_FI.pdf)","extension":"PDF","size":"8 MB","osList":[],"languagesList":["fi"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_ECOSYSM2540dw_FI_pdf.download.pdf","fileName":"OG_ECOSYSM2540dw_FI.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_ECOSYSM2540dw_FI_pdf","dcPageTitle":"KÄYTTÖOPAS  Rev.1"},{"sortDate":{"year":2019,"month":11,"dayOfMonth":6,"hourOfDay":13,"minute":58,"second":48},"title":"GUÍA DE USO  Rev.2  Feb.2017 (OG_ECOSYSM2540dw_ES.pdf)","extension":"PDF","size":"13 MB","osList":[],"languagesList":["es"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_ECOSYSM2540dw_ES_pdf.download.pdf","fileName":"OG_ECOSYSM2540dw_ES.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_ECOSYSM2540dw_ES_pdf","dcPageTitle":"GUÍA DE USO  Rev.2  Feb.2017"},{"sortDate":{"year":2019,"month":11,"dayOfMonth":6,"hourOfDay":13,"minute":58,"second":47},"title":"\u003cp\u003eMANUEL D\u0026rsquo;UTILISATION\u0026nbsp;\u0026nbsp;Rev.2\u003c/p\u003e\u003cp\u003eFeb.2017\u003c/p\u003e (OG_ECOSYSM2540dw_FR.pdf)","extension":"PDF","size":"13 MB","osList":[],"languagesList":["fr"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_ECOSYSM2540dw_FR_pdf.download.pdf","fileName":"OG_ECOSYSM2540dw_FR.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_ECOSYSM2540dw_FR_pdf","dcPageTitle":"\u003cp\u003eMANUEL D\u0026rsquo;UTILISATION\u0026nbsp;\u0026nbsp;Rev.2\u003c/p\u003e\u003cp\u003eFeb.2017\u003c/p\u003e"},{"sortDate":{"year":2019,"month":11,"dayOfMonth":6,"hourOfDay":13,"minute":58,"second":44},"title":"MANUAL D’INSTRUCCIONS Rev.1 (OG_ECOSYSM2540dw_CA.pdf)","extension":"PDF","size":"8 MB","osList":[],"languagesList":["ca"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_ECOSYSM2540dw_CA_pdf.download.pdf","fileName":"OG_ECOSYSM2540dw_CA.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_ECOSYSM2540dw_CA_pdf","dcPageTitle":"MANUAL D’INSTRUCCIONS Rev.1"},{"sortDate":{"year":2019,"month":11,"dayOfMonth":6,"hourOfDay":13,"minute":58,"second":43},"title":"BETJENINGSVEJLEDNING Rev.1 (OG_ECOSYSM2540dw_DA.pdf)","extension":"PDF","size":"8 MB","osList":[],"languagesList":["da"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_ECOSYSM2540dw_DA_pdf.download.pdf","fileName":"OG_ECOSYSM2540dw_DA.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_ECOSYSM2540dw_DA_pdf","dcPageTitle":"BETJENINGSVEJLEDNING Rev.1"},{"sortDate":{"year":2019,"month":11,"dayOfMonth":6,"hourOfDay":13,"minute":58,"second":42},"title":"NÁVOD K OBSLUZE Rev.1 (OG_ECOSYSM2540dw_CS.pdf)","extension":"PDF","size":"8 MB","osList":[],"languagesList":["cs"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_ECOSYSM2540dw_CS_pdf.download.pdf","fileName":"OG_ECOSYSM2540dw_CS.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_ECOSYSM2540dw_CS_pdf","dcPageTitle":"NÁVOD K OBSLUZE Rev.1"},{"sortDate":{"year":2019,"month":11,"dayOfMonth":6,"hourOfDay":13,"minute":58,"second":41},"title":"BEDIENUNGSANLEITUNG   Aug.2017 (OG_ECOSYSM2540dw_DE.pdf)","extension":"PDF","size":"58 MB","osList":[],"languagesList":["de"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_ECOSYSM2540dw_DE_pdf.download.pdf","fileName":"OG_ECOSYSM2540dw_DE.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_ECOSYSM2540dw_DE_pdf","dcPageTitle":"BEDIENUNGSANLEITUNG   Aug.2017"},{"sortDate":{"year":2019,"month":11,"dayOfMonth":3,"hourOfDay":13,"minute":47,"second":0},"title":"دليل التشغيل  Rev.1 (OG_ECOSYSM2540dw_AR.pdf)","extension":"PDF","size":"12 MB","osList":[],"languagesList":["ar"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_ECOSYSM2540dw_AR_pdf.download.pdf","fileName":"OG_ECOSYSM2540dw_AR.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_ECOSYSM2540dw_AR_pdf","dcPageTitle":"دليل التشغيل  Rev.1"},{"sortDate":{"year":2019,"month":11,"dayOfMonth":3,"hourOfDay":13,"minute":29,"second":52},"title":"ECOSYS M2135dn_M2635dn Datasheet (DS_ECO_M2135dn_M2635dn_8jv.pdf)","extension":"PDF","size":"628 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/datasheet/DS_ECO_M2135dn_M2635dn_8jv_pdf.download.pdf","fileName":"DS_ECO_M2135dn_M2635dn_8jv.pdf","folderName":"Datasheet","dcId":"/content/download-center/nl/documents/datasheet/DS_ECO_M2135dn_M2635dn_8jv_pdf","dcPageTitle":"ECOSYS M2135dn_M2635dn Datasheet "},{"sortDate":{"year":2019,"month":11,"dayOfMonth":2,"hourOfDay":10,"minute":52,"second":49},"title":"EC Declaration RoHS ECOSYSM2135dn (Oct. 21)","extension":"PDF","size":"232 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/certificate/RoHS_ECOSYSM2135dn_pdf.download.pdf","fileName":"RoHS_ECOSYSM2135dn.pdf","folderName":"Certificate","dcId":"/content/download-center/nl/documents/certificate/RoHS_ECOSYSM2135dn_pdf","dcPageTitle":"EC Declaration RoHS ECOSYSM2135dn"},{"sortDate":{"year":2018,"month":8,"dayOfMonth":18,"hourOfDay":8,"minute":42,"second":0},"title":"Linux UPD driver with extended feature support (5.0)","extension":"ZIP","size":"287 MB","osList":["linux"],"languagesList":["de","no","fi","ru","pt","bg","lt","hr","fr","hu","sk","sl","ca","sr","sv","el","en","it","es","cs","pl","da","ro","nl","tr"],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/nl/drivers/all/KyoceraLinux_Phase5_2018_08_29_zip.download.zip","fileName":"KyoceraLinux-Phase5-2018.08.29.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/nl/drivers/all/KyoceraLinux_Phase5_2018_08_29_zip","dcPageTitle":"Linux UPD driver with extended feature support"},{"sortDate":{"year":2018,"month":6,"dayOfMonth":6,"hourOfDay":15,"minute":33,"second":12},"title":"The port numbers used for NW-FAX were not documented in the fax manuals.When fax communication is not possible using the Network fax card it can be because of blocked ports in the firewall. (FAQ_NW-FAX_blocked_ports-UK.pdf)","extension":"PDF","size":"137 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/faq/FAQ_NW_FAX_blocked_ports_UK_pdf.download.pdf","fileName":"FAQ_NW-FAX_blocked_ports-UK.pdf","folderName":"FAQ","dcId":"/content/download-center/nl/documents/faq/FAQ_NW_FAX_blocked_ports_UK_pdf","dcPageTitle":"The port numbers used for NW-FAX were not documented in the fax manuals.When fax communication is not possible using the Network fax card it can be because of blocked ports in the firewall."},{"sortDate":{"year":2018,"month":2,"dayOfMonth":19,"hourOfDay":15,"minute":58,"second":51},"title":"Scan to Folder Setup Tool for SMB (ScanToSMB_v1.0.zip)","extension":"ZIP","size":"492 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"application","dcLink":"/content/download-center/nl/applications/all/ScanToSMB_v1_0_zip.download.zip","fileName":"ScanToSMB_v1.0.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/nl/applications/all/ScanToSMB_v1_0_zip","dcPageTitle":"Scan to Folder Setup Tool for SMB"},{"sortDate":{"year":2018,"month":2,"dayOfMonth":16,"hourOfDay":13,"minute":5,"second":9},"title":"Datasheet ECOSYS M2135dn/M2635dn (Datasheet ECOSYS M2135dn_M2635dn.pdf)","extension":"PDF","size":"791 KB","osList":[],"languagesList":[],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/datasheet/Datasheet_ECOSYS_M2135dn_M2635dn_pdf.download.pdf","fileName":"Datasheet ECOSYS M2135dn_M2635dn.pdf","folderName":"Datasheet","dcId":"/content/download-center/nl/documents/datasheet/Datasheet_ECOSYS_M2135dn_M2635dn_pdf","dcPageTitle":"Datasheet ECOSYS M2135dn/M2635dn"},{"sortDate":{"year":2018,"month":0,"dayOfMonth":5,"hourOfDay":11,"minute":48,"second":29},"title":"TWAIN scanner driver (TWAINScannerDriver_v2.0.8106.zip)","extension":"ZIP","size":"19 MB","osList":["win10","win8","win7","winserver2016","winserver2012","winserver200864r2","winserver2008"],"languagesList":["bg","ca","hr","cs","da","nl","en","fi","fr","de","el","hu","it","lt","pl","pt","ro","ru","sr","sk","sl","es","sv","tr"],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/nl/drivers/all/TWAINScannerDriver_v2_0_8106_zip.download.zip","fileName":"TWAINScannerDriver_v2.0.8106.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/nl/drivers/all/TWAINScannerDriver_v2_0_8106_zip","dcPageTitle":"TWAIN scanner driver"},{"sortDate":{"year":2017,"month":11,"dayOfMonth":1,"hourOfDay":9,"minute":32,"second":50},"title":"\u003ctable border\u003d\"0\" cellspacing\u003d\"0\" cellpadding\u003d\"0\" style\u003d\"width:100%\"\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u0026nbsp;\u003c/td\u003e\u003ctd colspan\u003d\"2\"\u003eStatus Monitor of KX driver pop-up a message box for \u0026lsquo;toner low\u0026rsquo; and \u0026lsquo;toner empty\u0026rsquo;message\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e (5.0.69.29)","extension":"ZIP","size":"180 KB","osList":["win10","win8","win7","winvista"],"languagesList":["ru"],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/nl/drivers/all/KXdriverAddBuyTonerDlg_zip.download.zip","fileName":"KXdriverAddBuyTonerDlg.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/nl/drivers/all/KXdriverAddBuyTonerDlg_zip","dcPageTitle":"\u003ctable border\u003d\"0\" cellspacing\u003d\"0\" cellpadding\u003d\"0\" style\u003d\"width:100%\"\u003e\u003ctbody\u003e\u003ctr\u003e\u003ctd\u003e\u0026nbsp;\u003c/td\u003e\u003ctd colspan\u003d\"2\"\u003eStatus Monitor of KX driver pop-up a message box for \u0026lsquo;toner low\u0026rsquo; and \u0026lsquo;toner empty\u0026rsquo;message\u003c/td\u003e\u003c/tr\u003e\u003c/tbody\u003e\u003c/table\u003e"},{"sortDate":{"year":2017,"month":10,"dayOfMonth":17,"hourOfDay":12,"minute":37,"second":17},"title":"Kyocera has developed a countermeasure against the Vulnerability of the Command Center by releasing Firmware updates forthe effected machines (FAQ_XSS_Fix.pdf)","extension":"PDF","size":"65 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/faq/FAQ_XSS_Fix_pdf.download.pdf","fileName":"FAQ_XSS_Fix.pdf","folderName":"FAQ","dcId":"/content/download-center/nl/documents/faq/FAQ_XSS_Fix_pdf","dcPageTitle":"Kyocera has developed a countermeasure against the Vulnerability of the Command Center by releasing Firmware updates forthe effected machines"},{"sortDate":{"year":2017,"month":0,"dayOfMonth":31,"hourOfDay":5,"minute":29,"second":31},"title":"PCL Barcode Flash 3.04.3 Type D / E (PCL-Barcode_Flash_Update_3-04-3_Type_D-E.zip)","extension":"ZIP","size":"1 MB","osList":[],"languagesList":["ar","bg","ca","hr","cs","da","nl","en","fi","fr","de","el","he","hu","it","ja","lt","pl","pt","ro","ru","sk","sl","es","sv","tr"],"category":"application","dcLink":"/content/download-center/nl/applications/all/PCL_Barcode_Flash_Update_3_04_3_Type_D_E_zip.download.zip","fileName":"PCL-Barcode_Flash_Update_3-04-3_Type_D-E.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/nl/applications/all/PCL_Barcode_Flash_Update_3_04_3_Type_D_E_zip","dcPageTitle":"PCL Barcode Flash 3.04.3 Type D / E"},{"sortDate":{"year":2017,"month":0,"dayOfMonth":26,"hourOfDay":9,"minute":0,"second":14},"title":"Scanner driver (TWAIN / WIA) (Scanner_2.x.x_ECOSYS_M2x35~40_P2x35~40dnw.zip)","extension":"ZIP","size":"21 MB","osList":["winserver2003","win10","winserver2008","winserver200864r2","winxp","win8","win7","winserver2012","winvista"],"languagesList":["de","no","fi","ru","pt","bg","lt","hr","fr","hu","sk","sl","ca","sr","sv","el","en","it","es","cs","pl","da","ro","nl","tr"],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/nl/drivers/all/Scanner_2_x_x_ECOSYS_M2x35_40_P2x35_40dnw_zip.download.zip","fileName":"Scanner_2.x.x_ECOSYS_M2x35~40_P2x35~40dnw.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/nl/drivers/all/Scanner_2_x_x_ECOSYS_M2x35_40_P2x35_40dnw_zip","dcPageTitle":"Scanner driver (TWAIN / WIA)"},{"sortDate":{"year":2017,"month":0,"dayOfMonth":26,"hourOfDay":8,"minute":59,"second":34},"title":"Fax driver (FAXDriver_4.0.3728_ECOSYS_M2x35~40_P2x35~40dnw.zip)","extension":"ZIP","size":"34 MB","osList":["winserver2003","win10","winserver2008","winserver200864r2","winxp","win8","win7","winserver2012","winvista"],"languagesList":["de","no","fi","ru","pt","bg","lt","hr","fr","hu","sk","sl","ca","sr","sv","el","en","it","es","cs","pl","da","ro","nl","tr"],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/nl/drivers/all/FAXDriver_4_0_3728_ECOSYS_M2x35_40_P2x35_40dnw_zip.download.zip","fileName":"FAXDriver_4.0.3728_ECOSYS_M2x35~40_P2x35~40dnw.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/nl/drivers/all/FAXDriver_4_0_3728_ECOSYS_M2x35_40_P2x35_40dnw_zip","dcPageTitle":"Fax driver"},{"sortDate":{"year":2017,"month":0,"dayOfMonth":6,"hourOfDay":8,"minute":5,"second":20},"title":"Command Center RX User Guide (Rev. 10)","extension":"PDF","size":"1 MB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/CommandCenterRX_EN_pdf.download.pdf","fileName":"CommandCenterRX_EN.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/CommandCenterRX_EN_pdf","dcPageTitle":"Command Center RX User Guide"},{"sortDate":{"year":2016,"month":10,"dayOfMonth":24,"hourOfDay":12,"minute":51,"second":50},"title":"OS X 10.5 - 10.11 (OSX_8.5401_ECOSYS_M2x35~40_P2x35~40dnw.zip)","extension":"ZIP","size":"15 MB","osList":["mac"],"languagesList":["de","sv","pt","en","it","fr"],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/nl/drivers/all/OSX_8_5401_ECOSYS_M2x35_40_P2x35_40dnw_zip.download.zip","fileName":"OSX_8.5401_ECOSYS_M2x35~40_P2x35~40dnw.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/nl/drivers/all/OSX_8_5401_ECOSYS_M2x35_40_P2x35_40dnw_zip","dcPageTitle":"OS X 10.5 - 10.11"},{"sortDate":{"year":2016,"month":10,"dayOfMonth":24,"hourOfDay":12,"minute":51,"second":31},"title":"Classic KPDL / PCL5e driver\n(certified and signed by Kyocera Corporation) (8.1112 / 1.3)","extension":"ZIP","size":"1 MB","osList":["winxp","win10","winserver2008","winserver200864r2","win8","win7","winserver2012","winvista"],"languagesList":["de","pt","en","it","fr","es"],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/nl/drivers/all/ClassicDRV_ECOSYS_M2x35_40_P2x35_40dnw_zip.download.zip","fileName":"ClassicDRV_ECOSYS_M2x35~40_P2x35~40dnw.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/nl/drivers/all/ClassicDRV_ECOSYS_M2x35_40_P2x35_40dnw_zip","dcPageTitle":"Classic KPDL / PCL5e driver\n(certified and signed by Kyocera Corporation)"},{"sortDate":{"year":2016,"month":10,"dayOfMonth":24,"hourOfDay":12,"minute":49,"second":51},"title":"KX XPS driver (certified and signed byMicrosoft) (KXPSDrv_1.6.1806_ECOSYS_M2x35~40_P2x35~40dnw.zip)","extension":"ZIP","size":"26 MB","osList":["win10","winserver2008","winserver200864r2","win8","win7","winserver2012","winvista"],"languagesList":["de","no","fi","ru","pt","bg","lt","hr","fr","hu","sk","sl","ca","sr","sv","el","en","it","es","cs","pl","da","ro","nl","tr"],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/nl/drivers/all/KXPSDrv_1_6_1806_ECOSYS_M2x35_40_P2x35_40dnw_zip.download.zip","fileName":"KXPSDrv_1.6.1806_ECOSYS_M2x35~40_P2x35~40dnw.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/nl/drivers/all/KXPSDrv_1_6_1806_ECOSYS_M2x35_40_P2x35_40dnw_zip","dcPageTitle":"KX XPS driver (certified and signed byMicrosoft)"},{"description":"Product specific release for ECOSYS_M2XXXDN_M2XXXDW","sortDate":{"year":2016,"month":10,"dayOfMonth":24,"hourOfDay":13,"minute":49,"second":9},"title":"KX driver (v.6.3.1806)","extension":"ZIP","size":"44 MB","osList":["win7","winvista","winserver2012","winserver200864r2","winserver2008","winxp"],"languagesList":["bg","ca","hr","cs","da","nl","en","fi","fr","de","el","hu","it","lt","pl","pt","ro","ru","sr","sk","sl","es","sv","tr"],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/nl/drivers/all/KXDriver_6_3_1806_ECOSYS_M2x35_40_P2x35_40dnw_zip.download.zip","fileName":"KXDriver_6.3.1806_ECOSYS_M2x35~40_P2x35~40dnw.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/nl/drivers/all/KXDriver_6_3_1806_ECOSYS_M2x35_40_P2x35_40dnw_zip","dcPageTitle":"KX driver "},{"sortDate":{"year":2016,"month":10,"dayOfMonth":24,"hourOfDay":12,"minute":47,"second":36},"title":"Linux driver (8.1606)","extension":"ZIP","size":"1 MB","osList":["linux"],"languagesList":["de","pt","en","it","fr","es"],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/nl/drivers/all/Linux_8_1606_ECOSYS_M2x35_40_P2x35_40dnw_zip.download.zip","fileName":"Linux_8.1606_ECOSYS_M2x35~40_P2x35~40dnw.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/nl/drivers/all/Linux_8_1606_ECOSYS_M2x35_40_P2x35_40dnw_zip","dcPageTitle":"Linux driver"},{"sortDate":{"year":2016,"month":10,"dayOfMonth":16,"hourOfDay":13,"minute":52,"second":6},"title":"Safety Data Sheet TK1150 - ECOSYS M2135dn, M2635dn(w), M2735dw, P2235dn, P2235dw (MSDS_TK1150_ML.zip)","extension":"ZIP","size":"4 MB","osList":[],"languagesList":["no","fi","sv","pt","bg","el","lt","en","hr","it","fr","hu","es","cs","sk","sl","pl","da","ro","nl","sr"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/MSDS_TK1150_ML_zip.download.zip","fileName":"MSDS_TK1150_ML.zip","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/MSDS_TK1150_ML_zip","dcPageTitle":"Safety Data Sheet TK1150 - ECOSYS M2135dn, M2635dn(w), M2735dw, P2235dn, P2235dw"},{"sortDate":{"year":2016,"month":9,"dayOfMonth":31,"hourOfDay":10,"minute":44,"second":22},"title":"Safety Data Sheet Drum - ECOSYS M2135dn, M2635dn(w), M2735dw, M2040dn, M2540dn(w), M2640idw (MSDS_DK_EN.pdf)","extension":"PDF","size":"53 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/MSDS_DK_EN_pdf.download.pdf","fileName":"MSDS_DK_EN.pdf","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/MSDS_DK_EN_pdf","dcPageTitle":"Safety Data Sheet Drum - ECOSYS M2135dn, M2635dn(w), M2735dw, M2040dn, M2540dn(w), M2640idw"},{"sortDate":{"year":2016,"month":9,"dayOfMonth":24,"hourOfDay":11,"minute":20,"second":27},"title":"Linux rendering time phenomenon with PDF files and standard renderer (FAQ_Linux_speed.pdf)","extension":"PDF","size":"130 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/faq/FAQ_Linux_speed_pdf.download.pdf","fileName":"FAQ_Linux_speed.pdf","folderName":"FAQ","dcId":"/content/download-center/nl/documents/faq/FAQ_Linux_speed_pdf","dcPageTitle":"Linux rendering time phenomenon with PDF files and standard renderer"},{"sortDate":{"year":2014,"month":11,"dayOfMonth":29,"hourOfDay":10,"minute":30,"second":36},"title":"Brochure afdrukmaterialen (Brochure afdrukmaterialen.pdf)","extension":"PDF","size":"1 MB","osList":[],"languagesList":["nl"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/brochure/Brochure_afdrukmaterialen_pdf.download.pdf","fileName":"Brochure afdrukmaterialen.pdf","folderName":"Brochure","dcId":"/content/download-center/nl/documents/brochure/Brochure_afdrukmaterialen_pdf","dcPageTitle":"Brochure afdrukmaterialen"}]

  Niet gevonden wat u zocht?

  Kijk dan op het Global download center

  • Global download center

   Download printerdrivers, hulpprogramma's en handleidingen (meegeleverd op de installatie-dvd).

  • Uw gebruikte toner retourneren

   Laat ons uw gebruikte Kyocera-toners verantwoord recyclen.

  Heeft u hulp nodig met uw product?

  Neem dan contact met ons op. Ons team helpt u ieder probleem op te lossen.

  Cookies en uw privacy

  Wij gebruiken essentiële cookies voor eenvoudige en doeltreffende interactie met onze website, analyserende cookies zodat wij beter begrijpen hoe onze website wordt gebruikt, en marketing cookies om de reclame op u af te stemmen. In de Cookieverklaring vindt u meer informatie. Met de button 'Voorkeuren' kunt u uw cookievoorkeuren instellen of u kunt op 'Ik ga akkoord' klikken en alle cookies accepteren.

  Cookievoorkeuren

  Veld is verplicht

  Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt en soms om een dienst op uw verzoek te verrichten (zoals het beheer van uw cookievoorkeuren). Deze cookies zijn altijd actief, tenzij u uw browser zo instelt dat cookies geblokkeerd worden. Daardoor is het mogelijk dat sommige delen van de website niet werken zoals verwacht.

  Veld is verplicht

  Met deze cookies kunnen wij de werking van onze website meten en verbeteren.

  Veld is verplicht

  Deze cookies worden alleen geplaatst wanneer u toestemming daarvoor geeft. Wij gebruiken marketing cookies om bij te houden waarop u klikt en hoe u onze website gebruikt zodat wij op basis van uw interessegebied content en gepersonaliseerde reclame kunnen tonen.