• Change language
  Change country

  Download center

  Hier vindt u alles wat u nodig heeft voor uw product; van drivers tot handleidingen.
  icon

  TASKalfa 8353ci

  • Drivers
  • Documenten
  • Software

  We hebben uw besturingssysteem gedetecteerd: Systeeminfo komt hier

  Selecteer besturingssysteem:

  Selecteer taal:

  Er zijn momenteel geen aanvullende documenten met betrekking tot deze categorie.
  Er zijn momenteel geen aanvullende documenten met betrekking tot deze categorie.
  Er zijn momenteel geen aanvullende documenten met betrekking tot deze categorie.

  Accepteer eerst de algemene voorwaarden om dit bestand te downloaden

  Voordat u op de button “accepteren en doorgaan” klikt om de software (hierna “Software”) of de documentatie (hierna “Documentatie”) te
  downloaden, dient u de voorwaarden van deze licentieovereenkomst (hierna “Overeenkomst”) goed te lezen. Door op de button “accepteren en doorgaan” te klikken, stemt u ermee in wettelijk aan de voorwaarden van deze Overeenkomst gebonden te zijn en licentiehouder te worden. Indien u niet instemt met alle voorwaarden van deze Overeenkomst dient u op de button “annuleren” te klikken en de Software en/of Documentatie niet te downloaden en gebruiken.

  Wanneer u de voorwaarden van deze Overeenkomst aanvaardt, verleent KYOCERA Document Solutions Europe B.V. (hierna “Licentiegever”) u (de “Licentiehouder”, dat wil zeggen een natuurlijke persoon of een rechtspersoon) onmiddellijk een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de Software en/of de Documentatie onder de voorwaarden van de Overeenkomst.  


  SOFTWARE

  1             
  Gebruik van Software  

  1.1         
  Licentiegever verleent Licentiehouder een licentie voor het gebruik van een
  kopie van de Software op een of meer computers die is verbonden met een
  originele “KYOCERA”-printer, kopieermachine of multifunctioneel apparaat. Onder gebruik wordt verstaan het tijdelijke of permanente gebruik van de Software en omvat het opslaan, laden, installeren, uitvoeren en tonen van de Software of de verwerking van de daarin vervatte gegevens. De Software kan niet worden gebruik op andere hardware, tenzij dergelijk gebruik op grond van een afzonderlijke licentieovereenkomst is toegestaan.


  2             
  Intellectuele Eigendomsrechten

  2.1         
  Alle eigendoms- en intellectuele eigendomsrechten op de Software en
  afgeleid(e) werk(en) blijven exclusief bij de Licentiegever en/of zijn
  licentiehouders. Licentiehouder erkent dergelijke eigendomsrechten en
  onderneemt geen actie om de rechten van Licentiegever met betrekking tot de Software op welke manier dan ook in gevaar te brengen, te beperken of te verstoren. Bovendien mag Licentiehouder geen handelsmerk, logo, auteursrecht of andere eigendomskennisgevingen, legenda, symbolen of labels in de Software verwijderen of wijzigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Licentiegever. Iedere onbevoegde afwijking van deze voorwaarde resulteert in de automatische beëindiging van de Overeenkomst. De Licentiegever behoudt het recht juridische stappen te ondernemen tegen inbreuk op deze voorwaarde.


  3             
  Recht om Software te kopiëren.

  3.1         
  Licentiehouder mag de Software alleen kopiëren wanneer dit voor het gebruik noodzakelijk is. Hieronder valt de installatie en het laden van de Software in het tijdelijke geheugen (dat wil zeggen het RAM-geheugen).

  3.2         
  Licentiehouder kan een back-up maken en opslaan om later gebruik te
  garanderen. De kopie moet als zodanig zijn aangeduid. Indien de Software wordt gebruikt tijdens bedrijfsactiviteiten en indien er routine back-ups worden gemaakt van alle gegevens, waaronder de Software, voor de beveiliging van de gegevens en om ervoor te zorgen dat het computersysteem na een storing snel herstart kan worden, mogen maar een beperkt aantal back-ups worden gemaakt voor zover dat absoluut noodzakelijk is. Zij mogen uitsluitend voor archiveringsdoeleinden worden gebruikt.

  3.3         
  Licentiehouder mag niet meer kopieën maken.

  3.4         
  Licentiehouder mag de Software alleen decompileren wanneer en voor zover een dergelijke activiteit uitdrukkelijk wettelijk is toegestaan. Licentiehouder mag de merknamen, serienummers of andere kenmerken waarmee de Software kan worden geïdentificeerd, of andere juridische informatie, niet wijzigen.


  4             
  Overdracht van Software

  4.1         
  De licentie wordt automatisch beëindigd bij overdracht van de Software aan een derde. De verkrijger wordt beschouwd als Licentiehouder in de zin van deze Overeenkomst.

  4.2         
  De Software mag alleen worden overgedragen indien de verkrijger de
  voorwaarden van deze Overeenkomst aanvaardt. Licentiehouder is verplicht om de verkrijger op de hoogte te brengen van deze voorwaarden. Indien Licentiehouder geen kopie van deze Overeenkomst heeft, kan hij voor eigen rekening een nieuwe kopie van Licentiegever verkrijgen.

  4.3         
  Bij overdracht dient Licentiehouder onmiddellijk de kopieën van de Software of delen daarvan te vernietigen, waaronder gewijzigde of aangepaste kopieën of delen daarvan. Dit geldt ook voor eventuele back-ups.

  4.4         
  Licentiehouder mag rechten die op grond van deze licentie zijn verleend,
  niet verhuren, uitlenen of opsplitsen, tenzij zulks uitdrukkelijk op grond van
  deze Overeenkomst is toegestaan.


  5             
  Beperkte Garantie

  5.1         
  Behoudens de aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitzonderingen hieronder, garandeert Licentiegever dat de Software materieel in overeenstemming is met de daarbij behorende documentatie en met eventuele door de Licentiegever verstrekte omschrijvingen.

  5.2         
  Behoudens lid 5.1
  wordt de Software in zijn huidige staat geleverd zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie in welke vorm dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en garanties dat de Software geen inbreuk maakt.

  5.3         
  Licentiegever garandeert niet dat de Software geen fouten bevat of dat fouten worden hersteld en de Licentiehouder is zelf verantwoordelijk voor de kosten en onkosten voor rectificatie, reparatie of schade als gevolg van dergelijke fouten.

  5.4         
  Licentiegever is niet aansprakelijk indien de Software niet werkt conform de beperkte garantie van lid 5.1 als gevolg van een aanpassing, wijziging van of toevoeging aan de Software die niet door de Licentiegever is aangebracht, of door misbruik, vervuiling of onjuist gebruik van de Software, waaronder het gebruik van de Software met apparatuur of andere software die incompatibel is.


  6             
  Onderzoeks- en kennisgevingsplicht

  6.1         
  Licentiehouder is verplicht om de Software te onderzoeken op duidelijke
  gebreken. Een duidelijk gebrek is een gebrek dat voor de gemiddelde
  Licentiehouder duidelijk zichtbaar is. De garantie vervalt tenzij de Licentiegever binnen 14 dagen nadat de Software is gedownload, in kennis is gesteld van bedoeld gebrek.

  6.2         
  Bij overige gebreken dient Licentiegever binnen veertien dagen na ontdekking daarvan in kennis te worden gesteld.

  6.3         
  Deze licentie heeft geen invloed op andere verplichtingen die normaal bij
  de bedrijfsuitoefening op Licentiehouder rusten.

  6.4         
  Indien deze verplichting wordt geschonden, wordt de Software geacht zonder gebreken door de Licentiehouder te zijn aanvaard.

   

  DOCUMENTATIE

  7             
  Garantie

  7.1         
  Behalve voor zover hierin uitdrukkelijk is bepaald, sluit Licentiegever
  alle al dan niet uitdrukkelijke of stilzwijgende, wettelijke of andere
  garanties, verklaringen, voorwaarden, bepalingen of overige mededelingen van welke aard dan ook, uit en verwerpt nadrukkelijk alle garanties, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) garanties, verklaringen, voorwaarden, bepalingen of overige mededelingen van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel of voldoende kwaliteit of redelijke mate van vakkundigheid en zorgvuldigheid, telkens voor zover zulks wettelijk is toegestaan. Onverminderd het bovenstaande is de Documentatie verstrekt in haar huidige staat en voor zover beschikbaar en zonder garantie van welke aard dan ook.

  7.2         
  In de Documentatie vermelde informatie en standpunten, waaronder de URL en overige internet- en websiteverwijzingen, kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

  7.3         
  Sommige voorbeelden in de Documentatie dienen slechts ter illustratie en
  zijn fictief. Er is geen sprake van een daadwerkelijk(e) verband of verbinding en zulks kan daaruit niet worden afgeleid.


  8             
  Intellectuele Eigendomsrechten

  8.1         
  Alle eigendom en intellectuele eigendomsrechten op de Documentatie en
  afgeleid(e) werk(en) blijven uitsluitend van Licentiegever en/of haar
  licentiegevers. Licentiehouder erkent dergelijke eigendomsrechten en onderneemt geen actie om de rechten van Licentiegever met betrekking tot de Documentatie op welke manier dan ook in gevaar te brengen, te beperken of te verstoren.
  Bovendien mag Licentiehouder geen handelsmerk, logo, auteursrecht of andere eigendomskennisgevingen, legenda, symbolen of labels in de Documentatie verwijderen of wijzigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Licentiegever. Iedere onbevoegde afwijking van deze voorwaarde resulteert in de automatische beëindiging van de Overeenkomst. De Licentiegever behoudt het recht juridische stappen te ondernemen tegen inbreuk op deze voorwaarde.


  9             
  Recht om Documentatie te kopiëren en te gebruiken

  9.1         
  Licentiehouder mag dit document voor interne doeleinden en
  referentiedoeleinden kopiëren en gebruiken. De Documentatie is aan
  Licentiehouder verstrekt voor zijn eigen gebruik en niet om door te verkopen.
   

  SOFTWARE EN DOCUMENTATIE

  10           
  Aansprakelijkheid

  10.1       
  De totale aansprakelijkheid van Licentiegever jegens Licentiehouder vanwege schending van deze Overeenkomst of onrechtmatige daad is
  beperkt tot de licentievergoeding die de Licentiehouder voor de Software en/of de Documentatie heeft betaald. Partijen stemmen ermee in dat Licentiegever niet aansprakelijk is voor incidentele schade of gevolgschade, zoals winstderving, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.

  10.2       
  Licentiegever is niet jegens Licentiehouder aansprakelijk op grond van een overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins voor:

  a)            
  Winstderving; of

  b)            
  Verlies van goodwill; of

  c)            
  Verlies van bedrijfsactiviteiten; of

  d)            
  Verlies van zakelijke kansen; of

  e)            
  Gemiste verwachte besparingen; of

  f)             
  Verlies of vervuiling van gegevens of informatie; of

  g)            
  Overige bijzondere, indirecte schade of gevolgschade.


  10.3       
  De aansprakelijkheidsbeperkingen van dit artikel zijn
  niet van toepassing indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste
  roekeloosheid door de Licentiegever.


  11           
  Looptijd en beëindiging van de Overeenkomst

  11.1       
  Deze Overeenkomst wordt van kracht zodra de Licentiehouder de voorwaarden van deze Overeenkomst heeft aanvaard door op de
  button “aanvaarden en doorgaan” te klikken.

  11.2       
  Deze licentie en het recht van Licentiehouder om de Software en/of
  Documentatie te gebruiken, eindigt automatisch indien Licentiehouder een
  voorwaarde van deze Overeenkomst schendt.

  11.3       
  Zowel Licentiegever als Licentiehouder kan deze Overeenkomst beëindigen door middel van een kennisgeving met inachtneming van
  een kennisgevingstermijn van veertien (14) dagen.

  11.4       
  Bij beëindiging dient Licentiehouder het origineel en alle kopieën van de
  Software en/of Documentatie te vernietigen en aan Licentiegever te bevestigen dat vernietiging heeft plaatsgevonden.

   

  12           
  Geen andere toepasselijke overeenkomsten, schriftelijk

  12.1       
  Deze licentie is van toepassing op de contractuele relatie tussen
  Licentiegever en Licentiehouder met betrekking tot de contractuele
  verplichtingen die in deze licentie zijn vastgesteld. Er zijn geen bijkomende
  afspraken. Eerdere contracten of overeenkomsten zijn nietig bij aanvaarding van deze licentie.

  12.2       
  Wijzigingen van deze licentie moeten op schrift worden gesteld. Wijzigingen van dit artikel moeten eveneens op schrift worden gesteld.
   

  13           
  Kennisgevingen

  13.1       
  Kennisgevingen aan Licentiegever moeten schriftelijk worden verzonden naar het volgende adres:

  KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS EUROPE B.V.
  Bloemlaan 4
  2132 NP Hoofddorp, Nederland
   

  14           
  Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

  14.1       
  Alle betrekkingen tussen Licentiegever en Licentiehouder zijn volledig
  onderworpen aan en worden uitgelegd volgens het Nederlands recht. De toepassing van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten (CISG) is uitgesloten.

  14.2       
  Alle geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst, worden definitief
  beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland, voor zover zulks wettelijk is toegestaan.

  Alle talen
  JSON[{"sortDate":{"year":2021,"month":10,"dayOfMonth":25,"hourOfDay":16,"minute":23,"second":0},"title":"Environment Data Sheet TASKalfa 8353ci (TASKalfa_8353ci_BlueAngel.pdf)","extension":"PDF","size":"67 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/environmentdatasheet/TASKalfa_8353ci_BlueAngel_pdf.download.pdf","fileName":"TASKalfa_8353ci_BlueAngel.pdf","folderName":"Environmental Datasheet","dcId":"/content/download-center/nl/documents/environmentdatasheet/TASKalfa_8353ci_BlueAngel_pdf","dcPageTitle":"Environment Data Sheet TASKalfa 8353ci"},{"sortDate":{"year":2021,"month":9,"dayOfMonth":26,"hourOfDay":15,"minute":59,"second":0},"title":"Safety_Data_Sheet_TK8735M (10.2021)","extension":"PDF","size":"115 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/SDS_TK8735M_KDE_01_EN_pdf.download.pdf","fileName":"SDS_TK8735M-KDE-01-EN.pdf","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/SDS_TK8735M_KDE_01_EN_pdf","dcPageTitle":"Safety_Data_Sheet_TK8735M"},{"sortDate":{"year":2021,"month":8,"dayOfMonth":2,"hourOfDay":9,"minute":59,"second":2},"title":"Fax System 12 Operation Guide_IT (OG_FaxSys_12_10.1panel_IT.pdf)","extension":"PDF","size":"4 MB","osList":[],"languagesList":["it"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_FaxSys_12_10_1panel_IT_pdf.download.pdf","fileName":"OG_FaxSys_12_10.1panel_IT.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_FaxSys_12_10_1panel_IT_pdf","dcPageTitle":"Fax System 12 Operation Guide_IT"},{"sortDate":{"year":2021,"month":8,"dayOfMonth":2,"hourOfDay":9,"minute":57,"second":2},"title":"Fax System 12 Operation Guide_DE (OG_FaxSys_12_10.1panel_DE.pdf)","extension":"PDF","size":"4 MB","osList":[],"languagesList":["de"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_FaxSys_12_10_1panel_DE_pdf.download.pdf","fileName":"OG_FaxSys_12_10.1panel_DE.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_FaxSys_12_10_1panel_DE_pdf","dcPageTitle":"Fax System 12 Operation Guide_DE"},{"sortDate":{"year":2021,"month":8,"dayOfMonth":2,"hourOfDay":9,"minute":55,"second":14},"title":"Fax System 12 Operation Guide_FR (OG_FaxSys_12_10.1panel_FR.pdf)","extension":"PDF","size":"5 MB","osList":[],"languagesList":["fr"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_FaxSys_12_10_1panel_FR_pdf.download.pdf","fileName":"OG_FaxSys_12_10.1panel_FR.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_FaxSys_12_10_1panel_FR_pdf","dcPageTitle":"Fax System 12 Operation Guide_FR"},{"sortDate":{"year":2021,"month":8,"dayOfMonth":2,"hourOfDay":9,"minute":54,"second":25},"title":"Fax System 12 Operation Guide_ES (OG_FaxSys_12_10.1panel_ES.pdf)","extension":"PDF","size":"5 MB","osList":[],"languagesList":["es"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_FaxSys_12_10_1panel_ES_pdf.download.pdf","fileName":"OG_FaxSys_12_10.1panel_ES.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_FaxSys_12_10_1panel_ES_pdf","dcPageTitle":"Fax System 12 Operation Guide_ES"},{"sortDate":{"year":2021,"month":8,"dayOfMonth":2,"hourOfDay":9,"minute":54,"second":3},"title":"Fax System 12 Operation Guide_EN (OG_FaxSys_12_10.1panel_EN.pdf)","extension":"PDF","size":"5 MB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_FaxSys_12_10_1panel_EN_pdf.download.pdf","fileName":"OG_FaxSys_12_10.1panel_EN.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_FaxSys_12_10_1panel_EN_pdf","dcPageTitle":"Fax System 12 Operation Guide_EN"},{"description":"Mac 11.0 driver support for Printing System 16 v1.0.","sortDate":{"year":2021,"month":7,"dayOfMonth":10,"hourOfDay":13,"minute":22,"second":51},"title":"Fiery Mac Driver for Printing System 16 (FIT102378284)","extension":"ZIP","size":"42 MB","osList":["mac"],"languagesList":[],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/nl/drivers/all/Fiery_Mac_Driver_16_zip.download.zip","fileName":"Fiery_Mac_Driver_16.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/nl/drivers/all/Fiery_Mac_Driver_16_zip","dcPageTitle":"Fiery Mac Driver for Printing System 16"},{"description":"[Recommended] Linux printer driver packages","sortDate":{"year":2021,"month":4,"dayOfMonth":7,"hourOfDay":13,"minute":44,"second":43},"title":"Linux Universal Driver (Phase9_20210527)","extension":"ZIP","size":"447 MB","osList":["linux"],"languagesList":[],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/nl/drivers/all/Linux_Universal_Driver_zip.download.zip","fileName":"Linux_Universal_Driver.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/nl/drivers/all/Linux_Universal_Driver_zip","dcPageTitle":"Linux Universal Driver"},{"description":"Printer driver for Mac OS","sortDate":{"year":2021,"month":4,"dayOfMonth":7,"hourOfDay":12,"minute":14,"second":54},"title":"Mac Universal Driver (5.3_2021.10.06)","extension":"ZIP","size":"59 MB","osList":["mac"],"languagesList":[],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/nl/drivers/all/Mac_Universal_Driver_zip.download.zip","fileName":"Mac_Universal_Driver.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/nl/drivers/all/Mac_Universal_Driver_zip","dcPageTitle":"Mac Universal Driver"},{"sortDate":{"year":2021,"month":2,"dayOfMonth":29,"hourOfDay":13,"minute":20,"second":45},"title":"KX XPS Printer Driver TASKalfa 7353ci/8353ci v.2.4.1821 (KXPSDriver_TASKalfa_x353ci_241821.zip)","extension":"ZIP","size":"25 MB","osList":["win10","win8","win7","winserver2016","winserver2012","winserver200864r2"],"languagesList":[],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/nl/drivers/all/KXPSDriver_TASKalfa_x353ci_241821_zip.download.zip","fileName":"KXPSDriver_TASKalfa_x353ci_241821.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/nl/drivers/all/KXPSDriver_TASKalfa_x353ci_241821_zip","dcPageTitle":"KX XPS Printer Driver TASKalfa 7353ci/8353ci v.2.4.1821"},{"sortDate":{"year":2021,"month":0,"dayOfMonth":21,"hourOfDay":15,"minute":7,"second":0},"title":"Brochure-originele- toner-nl.pdf (Brochure-originele- toner-nl.pdf)","extension":"PDF","size":"452 KB","osList":[],"languagesList":[],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/brochure/Brochure_originele__toner_nl_pdf.download.pdf","fileName":"Brochure-originele- toner-nl.pdf","folderName":"Brochure","dcId":"/content/download-center/nl/documents/brochure/Brochure_originele__toner_nl_pdf","dcPageTitle":"Brochure-originele- toner-nl.pdf"},{"sortDate":{"year":2020,"month":11,"dayOfMonth":22,"hourOfDay":15,"minute":53,"second":0},"title":"CE_declaration_TASKalfa_7353d_8353ci (Dec. 2020)","extension":"PDF","size":"434 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/certificate/CE_declaration_TASKalfa7353ci_8353ci_pdf.download.pdf","fileName":"CE_declaration_TASKalfa7353ci_8353ci.pdf","folderName":"Certificate","dcId":"/content/download-center/nl/documents/certificate/CE_declaration_TASKalfa7353ci_8353ci_pdf","dcPageTitle":"CE_declaration_TASKalfa_7353d_8353ci"},{"sortDate":{"year":2020,"month":10,"dayOfMonth":20,"hourOfDay":15,"minute":0,"second":50},"title":"Gids-gebruiksvriendelijke-en-toegankelijkheidsfuncties-nl.pdf (Gids-gebruiksvriendelijke-en-toegankelijkheidsfuncties-nl.pdf)","extension":"PDF","size":"7 MB","osList":[],"languagesList":["nl"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/brochure/Gids_gebruiksvriendelijke_en_toegankelijkheidsfuncties_nl_pdf.download.pdf","fileName":"Gids-gebruiksvriendelijke-en-toegankelijkheidsfuncties-nl.pdf","folderName":"Brochure","dcId":"/content/download-center/nl/documents/brochure/Gids_gebruiksvriendelijke_en_toegankelijkheidsfuncties_nl_pdf","dcPageTitle":"Gids-gebruiksvriendelijke-en-toegankelijkheidsfuncties-nl.pdf"},{"description":"[Recommended] Printer drivers with advanced features","sortDate":{"year":2020,"month":10,"dayOfMonth":17,"hourOfDay":14,"minute":40,"second":0},"title":"KX Universal Printer Driver (v.8.1.1109)","extension":"ZIP","size":"312 MB","osList":["win10","win8","win7","winserver2019","winserver2016","winserver2012"],"languagesList":[],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/nl/drivers/all/KX_Universal_Printer_Driver_zip.download.zip","fileName":"KX_Universal_Printer_Driver.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/nl/drivers/all/KX_Universal_Printer_Driver_zip","dcPageTitle":"KX Universal Printer Driver "},{"sortDate":{"year":2020,"month":9,"dayOfMonth":15,"hourOfDay":7,"minute":51,"second":11},"title":"Infosheet productiviteit.pdf (Infosheet productiviteit.pdf)","extension":"PDF","size":"346 KB","osList":[],"languagesList":["nl"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/infosheet/Infosheet_productiviteit_pdf.download.pdf","fileName":"Infosheet productiviteit.pdf","folderName":"Infosheet","dcId":"/content/download-center/nl/documents/infosheet/Infosheet_productiviteit_pdf","dcPageTitle":"Infosheet productiviteit.pdf"},{"sortDate":{"year":2020,"month":9,"dayOfMonth":15,"hourOfDay":7,"minute":5,"second":8},"title":"Infosheet-beveiligingsrisico\u0027s.pdf (Infosheet-beveiligingsrisico\u0027s.pdf)","extension":"PDF","size":"472 KB","osList":[],"languagesList":["nl"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/infosheet/Infosheet_beveiligingsrisico_s_pdf.download.pdf","fileName":"Infosheet-beveiligingsrisico\u0027s.pdf","folderName":"Infosheet","dcId":"/content/download-center/nl/documents/infosheet/Infosheet_beveiligingsrisico_s_pdf","dcPageTitle":"Infosheet-beveiligingsrisico\u0027s.pdf"},{"sortDate":{"year":2020,"month":9,"dayOfMonth":14,"hourOfDay":14,"minute":44,"second":12},"title":"Infosheet_kostenbesparing.pdf (Infosheet_kostenbesparing.pdf)","extension":"PDF","size":"393 KB","osList":[],"languagesList":["nl"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/infosheet/Infosheet_kostenbesparing_pdf.download.pdf","fileName":"Infosheet_kostenbesparing.pdf","folderName":"Infosheet","dcId":"/content/download-center/nl/documents/infosheet/Infosheet_kostenbesparing_pdf","dcPageTitle":"Infosheet_kostenbesparing.pdf"},{"sortDate":{"year":2020,"month":9,"dayOfMonth":7,"hourOfDay":13,"minute":55,"second":57},"title":"Safety_Data_Sheet_TK8725K-KDE-03-Multi (10.2021)","extension":"ZIP","size":"7 MB","osList":[],"languagesList":["ar","bg","ca","cs","da","nl","en","fi","fr","de","el","hu","it","lv","lt","nn","pl","pt","ro","sk","sl","es","sv"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/SDS_TK8725K_KDE_03_Multi_zip.download.zip","fileName":"SDS_TK8725K-KDE-03-Multi.zip","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/SDS_TK8725K_KDE_03_Multi_zip","dcPageTitle":"Safety_Data_Sheet_TK8725K-KDE-03-Multi"},{"sortDate":{"year":2020,"month":9,"dayOfMonth":7,"hourOfDay":13,"minute":55,"second":37},"title":"Safety_Data_Sheet_TK8735K-KDE-01-Multi (10.2021)","extension":"ZIP","size":"7 MB","osList":[],"languagesList":["ar","bg","ca","cs","da","nl","en","fi","fr","de","el","hu","it","lv","lt","nn","pl","pt","ro","sk","sl","es","sv"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/SDS_TK8735K_KDE_01_Multi_zip.download.zip","fileName":"SDS_TK8735K-KDE-01-Multi.zip","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/SDS_TK8735K_KDE_01_Multi_zip","dcPageTitle":"Safety_Data_Sheet_TK8735K-KDE-01-Multi"},{"sortDate":{"year":2020,"month":9,"dayOfMonth":7,"hourOfDay":13,"minute":55,"second":35},"title":"Safety_Data_Sheet_2NHDY-KDE-03-Multi.zip (SDS_2NHDY-KDE-03-Multi.zip)","extension":"ZIP","size":"7 MB","osList":[],"languagesList":["ar","bg","ca","cs","da","nl","en","fi","fr","de","el","hu","it","lv","lt","nn","pl","pt","ro","sk","sl","es","sv"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/SDS_2NHDY_KDE_03_Multi_zip.download.zip","fileName":"SDS_2NHDY-KDE-03-Multi.zip","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/SDS_2NHDY_KDE_03_Multi_zip","dcPageTitle":"Safety_Data_Sheet_2NHDY-KDE-03-Multi.zip"},{"sortDate":{"year":2020,"month":9,"dayOfMonth":7,"hourOfDay":13,"minute":54,"second":53},"title":"Safety_Data_Sheet_TK8735C-KDE-01-Multi.zip (10.2021)","extension":"ZIP","size":"7 MB","osList":[],"languagesList":["ar","bg","ca","cs","da","nl","en","fi","fr","de","el","hu","it","lv","lt","nn","pl","pt","ro","sk","sl","es","sv"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/SDS_TK8735C_KDE_01_Multi_zip.download.zip","fileName":"SDS_TK8735C-KDE-01-Multi.zip","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/SDS_TK8735C_KDE_01_Multi_zip","dcPageTitle":"Safety_Data_Sheet_TK8735C-KDE-01-Multi.zip"},{"sortDate":{"year":2020,"month":9,"dayOfMonth":7,"hourOfDay":13,"minute":54,"second":36},"title":"Safety_Data_Sheet_TK8735Y-KDE-01-Multi (10.2021)","extension":"ZIP","size":"7 MB","osList":[],"languagesList":["ar","bg","ca","cs","da","nl","en","fi","fr","de","el","hu","it","lv","lt","nn","pl","pt","ro","sk","sl","es","sv"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/SDS_TK8735Y_KDE_01_Multi_zip.download.zip","fileName":"SDS_TK8735Y-KDE-01-Multi.zip","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/SDS_TK8735Y_KDE_01_Multi_zip","dcPageTitle":"Safety_Data_Sheet_TK8735Y-KDE-01-Multi"},{"sortDate":{"year":2020,"month":9,"dayOfMonth":7,"hourOfDay":13,"minute":54,"second":36},"title":"Safety_Data_Sheet_2NHDC-KDE-03-Multi.zip (SDS_2NHDC-KDE-03-Multi.zip)","extension":"ZIP","size":"7 MB","osList":[],"languagesList":["ar","bg","ca","cs","da","nl","en","fi","fr","de","el","hu","it","lv","lt","nn","pl","pt","ro","sk","sl","es","sv"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/SDS_2NHDC_KDE_03_Multi_zip.download.zip","fileName":"SDS_2NHDC-KDE-03-Multi.zip","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/SDS_2NHDC_KDE_03_Multi_zip","dcPageTitle":"Safety_Data_Sheet_2NHDC-KDE-03-Multi.zip"},{"sortDate":{"year":2020,"month":9,"dayOfMonth":7,"hourOfDay":13,"minute":54,"second":24},"title":"Safety_Data_Sheet_2NHDM-KDE-03-Multi.zip (SDS_2NHDM-KDE-03-Multi.zip)","extension":"ZIP","size":"7 MB","osList":[],"languagesList":["ar","bg","ca","cs","da","nl","en","fi","fr","de","el","hu","it","lv","lt","nn","pl","pt","ro","sk","sl","es","sv"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/SDS_2NHDM_KDE_03_Multi_zip.download.zip","fileName":"SDS_2NHDM-KDE-03-Multi.zip","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/SDS_2NHDM_KDE_03_Multi_zip","dcPageTitle":"Safety_Data_Sheet_2NHDM-KDE-03-Multi.zip"},{"sortDate":{"year":2020,"month":9,"dayOfMonth":7,"hourOfDay":13,"minute":54,"second":17},"title":"Safety_Data_Sheet_TK8725M-KDE-03-Multi (10.2021)","extension":"ZIP","size":"7 MB","osList":[],"languagesList":["ar","bg","ca","cs","da","nl","en","fi","fr","de","el","hu","it","lv","lt","nn","pl","pt","ro","sk","sl","es","sv"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/SDS_TK8725M_KDE_03_Multi_zip.download.zip","fileName":"SDS_TK8725M-KDE-03-Multi.zip","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/SDS_TK8725M_KDE_03_Multi_zip","dcPageTitle":"Safety_Data_Sheet_TK8725M-KDE-03-Multi"},{"sortDate":{"year":2020,"month":9,"dayOfMonth":7,"hourOfDay":13,"minute":54,"second":15},"title":"Safety_Data_Sheet_TK8735M-KDE-01-Multi (10.2021)","extension":"ZIP","size":"7 MB","osList":[],"languagesList":["ar","bg","ca","cs","da","nl","en","fi","fr","de","el","hu","it","lv","lt","nn","pl","pt","ro","sk","sl","es","sv"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/SDS_TK8735M_KDE_01_Multi_zip.download.zip","fileName":"SDS_TK8735M-KDE-01-Multi.zip","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/SDS_TK8735M_KDE_01_Multi_zip","dcPageTitle":"Safety_Data_Sheet_TK8735M-KDE-01-Multi"},{"sortDate":{"year":2020,"month":9,"dayOfMonth":7,"hourOfDay":13,"minute":54,"second":3},"title":"Safety_Data_Sheet_2NHDK-KDE-03-Multi.zip (SDS_2NHDK-KDE-03-Multi.zip)","extension":"ZIP","size":"7 MB","osList":[],"languagesList":["ar","bg","ca","cs","da","nl","en","fi","fr","de","el","hu","it","lv","lt","nn","pl","pt","ro","sk","sl","es","sv"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/SDS_2NHDK_KDE_03_Multi_zip.download.zip","fileName":"SDS_2NHDK-KDE-03-Multi.zip","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/SDS_2NHDK_KDE_03_Multi_zip","dcPageTitle":"Safety_Data_Sheet_2NHDK-KDE-03-Multi.zip"},{"sortDate":{"year":2020,"month":9,"dayOfMonth":7,"hourOfDay":13,"minute":54,"second":3},"title":"Safety_Data_Sheet_TK8725C-KDE-03-Multi (10.2021)","extension":"ZIP","size":"7 MB","osList":[],"languagesList":["ar","bg","ca","cs","da","nl","en","fi","fr","de","el","hu","it","lv","lt","nn","pl","pt","ro","sk","sl","es","sv"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/SDS_TK8725C_KDE_03_Multi_zip.download.zip","fileName":"SDS_TK8725C-KDE-03-Multi.zip","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/SDS_TK8725C_KDE_03_Multi_zip","dcPageTitle":"Safety_Data_Sheet_TK8725C-KDE-03-Multi"},{"sortDate":{"year":2020,"month":9,"dayOfMonth":7,"hourOfDay":13,"minute":54,"second":2},"title":"Safety_Data_Sheet_TK8725Y-KDE-03-Multi (10.2021)","extension":"ZIP","size":"7 MB","osList":[],"languagesList":["ar","bg","ca","cs","da","nl","en","fi","fr","de","el","hu","it","lv","lt","nn","pl","pt","ro","sk","sl","es","sv"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/SDS_TK8725Y_KDE_03_Multi_zip.download.zip","fileName":"SDS_TK8725Y-KDE-03-Multi.zip","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/SDS_TK8725Y_KDE_03_Multi_zip","dcPageTitle":"Safety_Data_Sheet_TK8725Y-KDE-03-Multi"},{"description":"Microsoft architecture v4 driver","sortDate":{"year":2020,"month":7,"dayOfMonth":31,"hourOfDay":9,"minute":52,"second":5},"title":"KX v4 Printer Driver (v.6.0.1527)","extension":"ZIP","size":"111 MB","osList":["win10","winserver2019","winserver2016"],"languagesList":[],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/nl/drivers/all/Kxv4Driver_signed_zip.download.zip","fileName":"Kxv4Driver_signed.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/nl/drivers/all/Kxv4Driver_signed_zip","dcPageTitle":"KX v4 Printer Driver"},{"description":"Scanner driver for Linux OS","sortDate":{"year":2020,"month":7,"dayOfMonth":19,"hourOfDay":13,"minute":27,"second":0},"title":"SANE Driver (2.0.0326)","extension":"ZIP","size":"15 MB","osList":["linux"],"languagesList":[],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/nl/drivers/all/SANE_Driver_zip.download.zip","fileName":"SANE_Driver.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/nl/drivers/all/SANE_Driver_zip","dcPageTitle":"SANE Driver"},{"sortDate":{"year":2020,"month":7,"dayOfMonth":14,"hourOfDay":13,"minute":24,"second":28},"title":"TuV-GS_Certificate_TASKalfa7353ci_8353ci (TuV-GS_Cert_TASKalfa7353ci_8353ci.pdf)","extension":"PDF","size":"1017 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/certificate/TuV_GS_Cert_TASKalfa7353ci_8353ci_pdf.download.pdf","fileName":"TuV-GS_Cert_TASKalfa7353ci_8353ci.pdf","folderName":"Certificate","dcId":"/content/download-center/nl/documents/certificate/TuV_GS_Cert_TASKalfa7353ci_8353ci_pdf","dcPageTitle":"TuV-GS_Certificate_TASKalfa7353ci_8353ci"},{"sortDate":{"year":2020,"month":7,"dayOfMonth":3,"hourOfDay":12,"minute":22,"second":26},"title":"Productoverzicht 2020 interactief.pdf (Productoverzicht 2020 interactief.pdf)","extension":"PDF","size":"6 MB","osList":[],"languagesList":[],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/brochure/Productoverzicht_2020_interactief_pdf.download.pdf","fileName":"Productoverzicht 2020 interactief.pdf","folderName":"Brochure","dcId":"/content/download-center/nl/documents/brochure/Productoverzicht_2020_interactief_pdf","dcPageTitle":"Productoverzicht 2020 interactief.pdf"},{"sortDate":{"year":2020,"month":6,"dayOfMonth":29,"hourOfDay":13,"minute":33,"second":39},"title":"TASKalfa_7353ci_8353ci_SDS_TK8735Y-KDE-01-EN_nl.pdf (TASKalfa_7353ci_8353ci_SDS_TK8735Y-KDE-01-EN_nl.pdf)","extension":"PDF","size":"116 KB","osList":[],"languagesList":["nl"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/TASKalfa_7353ci_8353ci_SDS_TK8735Y_KDE_01_EN_nl_pdf.download.pdf","fileName":"TASKalfa_7353ci_8353ci_SDS_TK8735Y-KDE-01-EN_nl.pdf","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/TASKalfa_7353ci_8353ci_SDS_TK8735Y_KDE_01_EN_nl_pdf","dcPageTitle":"TASKalfa_7353ci_8353ci_SDS_TK8735Y-KDE-01-EN_nl.pdf"},{"sortDate":{"year":2020,"month":6,"dayOfMonth":29,"hourOfDay":13,"minute":33,"second":39},"title":"TASKalfa_7353ci_8353ci_SDS_TK8735M-KDE-01-EN_nl.pdf (TASKalfa_7353ci_8353ci_SDS_TK8735M-KDE-01-EN_nl.pdf)","extension":"PDF","size":"116 KB","osList":[],"languagesList":["nl"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/TASKalfa_7353ci_8353ci_SDS_TK8735M_KDE_01_EN_nl_pdf.download.pdf","fileName":"TASKalfa_7353ci_8353ci_SDS_TK8735M-KDE-01-EN_nl.pdf","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/TASKalfa_7353ci_8353ci_SDS_TK8735M_KDE_01_EN_nl_pdf","dcPageTitle":"TASKalfa_7353ci_8353ci_SDS_TK8735M-KDE-01-EN_nl.pdf"},{"sortDate":{"year":2020,"month":6,"dayOfMonth":29,"hourOfDay":13,"minute":33,"second":38},"title":"TASKalfa_7353ci_8353ci_SDS_TK8735K-KDE-01-EN_nl.pdf (TASKalfa_7353ci_8353ci_SDS_TK8735K-KDE-01-EN_nl.pdf)","extension":"PDF","size":"116 KB","osList":[],"languagesList":["nl"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/TASKalfa_7353ci_8353ci_SDS_TK8735K_KDE_01_EN_nl_pdf.download.pdf","fileName":"TASKalfa_7353ci_8353ci_SDS_TK8735K-KDE-01-EN_nl.pdf","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/TASKalfa_7353ci_8353ci_SDS_TK8735K_KDE_01_EN_nl_pdf","dcPageTitle":"TASKalfa_7353ci_8353ci_SDS_TK8735K-KDE-01-EN_nl.pdf"},{"sortDate":{"year":2020,"month":6,"dayOfMonth":29,"hourOfDay":13,"minute":33,"second":38},"title":"TASKalfa_7353ci_8353ci_SDS_TK8725Y-KDE-03-EN_nl.pdf (TASKalfa_7353ci_8353ci_SDS_TK8725Y-KDE-03-EN_nl.pdf)","extension":"PDF","size":"116 KB","osList":[],"languagesList":["nl"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/TASKalfa_7353ci_8353ci_SDS_TK8725Y_KDE_03_EN_nl_pdf.download.pdf","fileName":"TASKalfa_7353ci_8353ci_SDS_TK8725Y-KDE-03-EN_nl.pdf","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/TASKalfa_7353ci_8353ci_SDS_TK8725Y_KDE_03_EN_nl_pdf","dcPageTitle":"TASKalfa_7353ci_8353ci_SDS_TK8725Y-KDE-03-EN_nl.pdf"},{"sortDate":{"year":2020,"month":6,"dayOfMonth":7,"hourOfDay":14,"minute":54,"second":0},"title":"Fiery_Printing_System_16 (v.1.02042970)","extension":"ZIP","size":"120 MB","osList":["win10","win8","win7"],"languagesList":[],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/nl/drivers/all/Fiery_Printing_System_16_zip.download.zip","fileName":"Fiery_Printing_System_16.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/nl/drivers/all/Fiery_Printing_System_16_zip","dcPageTitle":"Fiery_Printing_System_16"},{"sortDate":{"year":2020,"month":5,"dayOfMonth":29,"hourOfDay":14,"minute":49,"second":8},"title":"Datasheet TASKalfa 8353ci (Datasheet_TASKalfa_8353ci_V3.0.pdf)","extension":"PDF","size":"8 MB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/datasheet/Datasheet_TASKalfa_8353ci_V3_0_pdf.download.pdf","fileName":"Datasheet_TASKalfa_8353ci_V3.0.pdf","folderName":"Datasheet","dcId":"/content/download-center/nl/documents/datasheet/Datasheet_TASKalfa_8353ci_V3_0_pdf","dcPageTitle":"Datasheet TASKalfa 8353ci"},{"sortDate":{"year":2020,"month":3,"dayOfMonth":23,"hourOfDay":17,"minute":15,"second":38},"title":"Utilities TASKalfa 7353ci/8353ci (NetDirectPrint / ScanToSMB / WiFiSetup) (Utilities_TASKalfa_x353ci.zip)","extension":"ZIP","size":"19 MB","osList":["win10","win8","win7","winserver2016","winserver2012","winserver200864r2"],"languagesList":[],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/nl/drivers/all/Utilities_TASKalfa_x353ci_zip.download.zip","fileName":"Utilities_TASKalfa_x353ci.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/nl/drivers/all/Utilities_TASKalfa_x353ci_zip","dcPageTitle":"Utilities TASKalfa 7353ci/8353ci (NetDirectPrint / ScanToSMB / WiFiSetup)"},{"sortDate":{"year":2020,"month":3,"dayOfMonth":23,"hourOfDay":17,"minute":15,"second":28},"title":"Linux TASKalfa 7353ci/8353ci v.8.8103 (Linux_TASKalfa_x353ci.zip)","extension":"ZIP","size":"94 MB","osList":["linux"],"languagesList":[],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/nl/drivers/all/Linux_TASKalfa_x353ci_zip.download.zip","fileName":"Linux_TASKalfa_x353ci.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/nl/drivers/all/Linux_TASKalfa_x353ci_zip","dcPageTitle":"Linux TASKalfa 7353ci/8353ci v.8.8103"},{"sortDate":{"year":2020,"month":3,"dayOfMonth":23,"hourOfDay":17,"minute":13,"second":24},"title":"Safety_Guide_TASKalfa7353ci_8353ci (SG_KDE_KDJ_KDAU_TASKalfa7353ci_8353ci.pdf)","extension":"PDF","size":"280 KB","osList":[],"languagesList":["ar","en","fr","de","el","it","ja","pt","es"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/SG_KDE_KDJ_KDAU_TASKalfa7353ci_8353ci_pdf.download.pdf","fileName":"SG_KDE_KDJ_KDAU_TASKalfa7353ci_8353ci.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/SG_KDE_KDJ_KDAU_TASKalfa7353ci_8353ci_pdf","dcPageTitle":"Safety_Guide_TASKalfa7353ci_8353ci"},{"sortDate":{"year":2020,"month":3,"dayOfMonth":23,"hourOfDay":17,"minute":13,"second":11},"title":"Quick Guide_TASKalfa_7353ci, 8353ci (QG_TASKalfa_7353ci, 8353ci.pdf)","extension":"PDF","size":"1 MB","osList":[],"languagesList":["ar","ca","cs","da","nl","en","fi","fr","de","el","hu","it","nn","pl","pt","ro","ru","es","sv","tr"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/QG_TASKalfa_7353ci__8353ci_pdf.download.pdf","fileName":"QG_TASKalfa_7353ci, 8353ci.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/QG_TASKalfa_7353ci__8353ci_pdf","dcPageTitle":"Quick Guide_TASKalfa_7353ci, 8353ci"},{"sortDate":{"year":2020,"month":3,"dayOfMonth":23,"hourOfDay":17,"minute":13,"second":8},"title":"Operation Guide_TASKalfa_8353ci_7353ci_EN (OG_TASKalfa_8353ci_7353ci_EN.pdf)","extension":"PDF","size":"34 MB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_TASKalfa_8353ci_7353ci_EN_pdf.download.pdf","fileName":"OG_TASKalfa_8353ci_7353ci_EN.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_TASKalfa_8353ci_7353ci_EN_pdf","dcPageTitle":"Operation Guide_TASKalfa_8353ci_7353ci_EN"},{"sortDate":{"year":2020,"month":2,"dayOfMonth":8,"hourOfDay":20,"minute":17,"second":20},"title":"EC Declaration RoHS_TASKalfa 8353 (Oct. 21)","extension":"PDF","size":"233 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/certificate/RoHS_TASKALFA_8353_pdf.download.pdf","fileName":"RoHS_TASKALFA_8353.pdf","folderName":"Certificate","dcId":"/content/download-center/nl/documents/certificate/RoHS_TASKALFA_8353_pdf","dcPageTitle":"EC Declaration RoHS_TASKalfa 8353"},{"sortDate":{"year":2020,"month":1,"dayOfMonth":28,"hourOfDay":15,"minute":39,"second":43},"title":"Fiery Printing System 16 (KDC_PrintingSystem16_v1_0RX_FD64_v1.dmg)","extension":"DMG","size":"41 MB","osList":["mac"],"languagesList":[],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/nl/drivers/all/KDC_PrintingSystem16_v1_0RX_FD64_v1_dmg.download.dmg","fileName":"KDC_PrintingSystem16_v1_0RX_FD64_v1.dmg","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/nl/drivers/all/KDC_PrintingSystem16_v1_0RX_FD64_v1_dmg","dcPageTitle":"Fiery Printing System 16"},{"sortDate":{"year":2020,"month":1,"dayOfMonth":12,"hourOfDay":12,"minute":27,"second":47},"title":"KYOCERA PRCS_brochure_2020.pdf (KYOCERA PRCS_brochure_2020.pdf)","extension":"PDF","size":"1 MB","osList":[],"languagesList":["nl"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/brochure/KYOCERA_PRCS_brochure_2020_pdf.download.pdf","fileName":"KYOCERA PRCS_brochure_2020.pdf","folderName":"Brochure","dcId":"/content/download-center/nl/documents/brochure/KYOCERA_PRCS_brochure_2020_pdf","dcPageTitle":"KYOCERA PRCS_brochure_2020.pdf"},{"sortDate":{"year":2020,"month":1,"dayOfMonth":11,"hourOfDay":13,"minute":15,"second":0},"title":"Kyocera Classic Universal Printer Driver (3.3)","extension":"ZIP","size":"15 MB","osList":["win10","win8","win7","winvista","winserver2016","winserver2012","winserver200864r2","winserver2008","winxp"],"languagesList":["ca","nl","en","fr","de","it","pt","es","sv"],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/nl/drivers/all/KyoClassicUniversal_v3_3_zip.download.zip","fileName":"KyoClassicUniversal_v3.3.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/nl/drivers/all/KyoClassicUniversal_v3_3_zip","dcPageTitle":"Kyocera Classic Universal Printer Driver"},{"sortDate":{"year":2020,"month":1,"dayOfMonth":7,"hourOfDay":13,"minute":15,"second":52},"title":"Datasheet- TASKalfa-8353ci-nl.pdf","osList":[],"languagesList":["nl"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/datasheet/Datasheet__TASKalfa_8353ci_nl_pdf.download","folderName":"Datasheet","dcId":"/content/download-center/nl/documents/datasheet/Datasheet__TASKalfa_8353ci_nl_pdf","dcPageTitle":"Datasheet- TASKalfa-8353ci-nl.pdf"},{"sortDate":{"year":2019,"month":11,"dayOfMonth":3,"hourOfDay":13,"minute":54,"second":3},"title":"Classic printer driver TASKalfa 7353ci/8353ci (ClassicDrv_TASKalfa_x353ci.zip)","extension":"ZIP","size":"1 MB","osList":["win10","win8","win7","winserver2016","winserver2012","winserver200864r2"],"languagesList":[],"category":"driver","dcLink":"/content/download-center/nl/drivers/all/ClassicDrv_TASKalfa_x353ci_zip.download.zip","fileName":"ClassicDrv_TASKalfa_x353ci.zip","folderName":"All","dcId":"/content/download-center/nl/drivers/all/ClassicDrv_TASKalfa_x353ci_zip","dcPageTitle":"Classic printer driver TASKalfa 7353ci/8353ci"},{"sortDate":{"year":2019,"month":10,"dayOfMonth":29,"hourOfDay":14,"minute":1,"second":25},"title":"Safety_Data_Sheet_Yellow_Developer-EN.pdf (SDS_2NHDY-KDE-03-EN.pdf)","extension":"PDF","size":"115 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/SDS_2NHDY_KDE_03_EN_pdf.download.pdf","fileName":"SDS_2NHDY-KDE-03-EN.pdf","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/SDS_2NHDY_KDE_03_EN_pdf","dcPageTitle":"Safety_Data_Sheet_Yellow_Developer-EN.pdf"},{"sortDate":{"year":2019,"month":10,"dayOfMonth":29,"hourOfDay":14,"minute":1,"second":20},"title":"Safety_Data_Sheet_Cyan_Developer-EN (SDS_2NHDC-KDE-03-EN.pdf)","extension":"PDF","size":"115 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/SDS_2NHDC_KDE_03_EN_pdf.download.pdf","fileName":"SDS_2NHDC-KDE-03-EN.pdf","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/SDS_2NHDC_KDE_03_EN_pdf","dcPageTitle":"Safety_Data_Sheet_Cyan_Developer-EN"},{"sortDate":{"year":2019,"month":10,"dayOfMonth":29,"hourOfDay":14,"minute":1,"second":18},"title":"Safety_Data_Sheet_TK8735Y (10.2021)","extension":"PDF","size":"115 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/SDS_TK8735Y_KDE_01_EN_pdf.download.pdf","fileName":"SDS_TK8735Y-KDE-01-EN.pdf","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/SDS_TK8735Y_KDE_01_EN_pdf","dcPageTitle":"Safety_Data_Sheet_TK8735Y"},{"sortDate":{"year":2019,"month":10,"dayOfMonth":29,"hourOfDay":14,"minute":1,"second":6},"title":"Safety_Data_Sheet_Yellow_Toner-EN (10.2021)","extension":"PDF","size":"115 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/SDS_TK8725Y_KDE_03_EN_pdf.download.pdf","fileName":"SDS_TK8725Y-KDE-03-EN.pdf","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/SDS_TK8725Y_KDE_03_EN_pdf","dcPageTitle":"Safety_Data_Sheet_Yellow_Toner-EN"},{"sortDate":{"year":2019,"month":10,"dayOfMonth":29,"hourOfDay":14,"minute":0,"second":56},"title":"Safety_Data_Sheet_TK8735K (10.2021)","extension":"PDF","size":"116 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/SDS_TK8735K_KDE_01_EN_pdf.download.pdf","fileName":"SDS_TK8735K-KDE-01-EN.pdf","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/SDS_TK8735K_KDE_01_EN_pdf","dcPageTitle":"Safety_Data_Sheet_TK8735K"},{"sortDate":{"year":2019,"month":10,"dayOfMonth":29,"hourOfDay":14,"minute":0,"second":53},"title":"Safety_Data_Sheet_Magenta_Toner-EN (10.2021)","extension":"PDF","size":"115 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/SDS_TK8725M_KDE_03_EN_pdf.download.pdf","fileName":"SDS_TK8725M-KDE-03-EN.pdf","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/SDS_TK8725M_KDE_03_EN_pdf","dcPageTitle":"Safety_Data_Sheet_Magenta_Toner-EN"},{"sortDate":{"year":2019,"month":10,"dayOfMonth":29,"hourOfDay":14,"minute":0,"second":53},"title":"Safety_Data_Sheet_Cyan_Toner-EN (10.2021)","extension":"PDF","size":"115 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/SDS_TK8725C_KDE_03_EN_pdf.download.pdf","fileName":"SDS_TK8725C-KDE-03-EN.pdf","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/SDS_TK8725C_KDE_03_EN_pdf","dcPageTitle":"Safety_Data_Sheet_Cyan_Toner-EN"},{"sortDate":{"year":2019,"month":10,"dayOfMonth":29,"hourOfDay":14,"minute":0,"second":52},"title":"Safety_Data_Sheet_Black_Developer-EN.pdf (SDS_2NHDK-KDE-03-EN.pdf)","extension":"PDF","size":"116 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/SDS_2NHDK_KDE_03_EN_pdf.download.pdf","fileName":"SDS_2NHDK-KDE-03-EN.pdf","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/SDS_2NHDK_KDE_03_EN_pdf","dcPageTitle":"Safety_Data_Sheet_Black_Developer-EN.pdf"},{"sortDate":{"year":2019,"month":10,"dayOfMonth":29,"hourOfDay":14,"minute":0,"second":51},"title":"Safety_Data_Sheet_TK8735C (10.2021)","extension":"PDF","size":"115 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/SDS_TK8735C_KDE_01_EN_pdf.download.pdf","fileName":"SDS_TK8735C-KDE-01-EN.pdf","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/SDS_TK8735C_KDE_01_EN_pdf","dcPageTitle":"Safety_Data_Sheet_TK8735C"},{"sortDate":{"year":2019,"month":10,"dayOfMonth":29,"hourOfDay":14,"minute":0,"second":50},"title":"Safety_Data_Sheet_Magenta_Developer-EN.pdf (SDS_2NHDM-KDE-03-EN.pdf)","extension":"PDF","size":"115 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/SDS_2NHDM_KDE_03_EN_pdf.download.pdf","fileName":"SDS_2NHDM-KDE-03-EN.pdf","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/SDS_2NHDM_KDE_03_EN_pdf","dcPageTitle":"Safety_Data_Sheet_Magenta_Developer-EN.pdf"},{"sortDate":{"year":2019,"month":10,"dayOfMonth":29,"hourOfDay":14,"minute":0,"second":47},"title":"Safety_Data_Sheet_Black_Toner-EN (10.2021)","extension":"PDF","size":"116 KB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/SDS_TK8725K_KDE_03_EN_pdf.download.pdf","fileName":"SDS_TK8725K-KDE-03-EN.pdf","folderName":"Security Datasheet","dcId":"/content/download-center/nl/documents/securitydatasheet/SDS_TK8725K_KDE_03_EN_pdf","dcPageTitle":"Safety_Data_Sheet_Black_Toner-EN"},{"sortDate":{"year":2019,"month":10,"dayOfMonth":29,"hourOfDay":13,"minute":43,"second":11},"title":"Operation Guide_TASKalfa8353ci_EN (OG_TASKalfa8353ci_EN.pdf)","extension":"PDF","size":"34 MB","osList":[],"languagesList":["en"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_TASKalfa8353ci_EN_pdf.download.pdf","fileName":"OG_TASKalfa8353ci_EN.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_TASKalfa8353ci_EN_pdf","dcPageTitle":"Operation Guide_TASKalfa8353ci_EN"},{"sortDate":{"year":2019,"month":10,"dayOfMonth":29,"hourOfDay":13,"minute":43,"second":10},"title":"Operation Guide_TASKalfa8353ci_IT (OG_TASKalfa8353ci_IT.pdf)","extension":"PDF","size":"41 MB","osList":[],"languagesList":["it"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_TASKalfa8353ci_IT_pdf.download.pdf","fileName":"OG_TASKalfa8353ci_IT.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_TASKalfa8353ci_IT_pdf","dcPageTitle":"Operation Guide_TASKalfa8353ci_IT"},{"sortDate":{"year":2019,"month":10,"dayOfMonth":29,"hourOfDay":13,"minute":43,"second":4},"title":"Operation Guide_TASKalfa8353ci_HE (OG_TASKalfa8353ci_HE.pdf)","extension":"PDF","size":"29 MB","osList":[],"languagesList":["he"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_TASKalfa8353ci_HE_pdf.download.pdf","fileName":"OG_TASKalfa8353ci_HE.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_TASKalfa8353ci_HE_pdf","dcPageTitle":"Operation Guide_TASKalfa8353ci_HE"},{"sortDate":{"year":2019,"month":10,"dayOfMonth":29,"hourOfDay":13,"minute":42,"second":55},"title":"Operation Guide_TASKalfa8353ci_FI (OG_TASKalfa8353ci_FI.pdf)","extension":"PDF","size":"28 MB","osList":[],"languagesList":["fi"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_TASKalfa8353ci_FI_pdf.download.pdf","fileName":"OG_TASKalfa8353ci_FI.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_TASKalfa8353ci_FI_pdf","dcPageTitle":"Operation Guide_TASKalfa8353ci_FI"},{"sortDate":{"year":2019,"month":10,"dayOfMonth":29,"hourOfDay":13,"minute":42,"second":55},"title":"Operation Guide_TASKalfa8353ci_NO (OG_TASKalfa8353ci_NO.pdf)","extension":"PDF","size":"28 MB","osList":[],"languagesList":["nn"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_TASKalfa8353ci_NO_pdf.download.pdf","fileName":"OG_TASKalfa8353ci_NO.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_TASKalfa8353ci_NO_pdf","dcPageTitle":"Operation Guide_TASKalfa8353ci_NO"},{"sortDate":{"year":2019,"month":10,"dayOfMonth":29,"hourOfDay":13,"minute":42,"second":55},"title":"Operation Guide_TASKalfa8353ci_CA (OG_TASKalfa8353ci_CA.pdf)","extension":"PDF","size":"28 MB","osList":[],"languagesList":["ca"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_TASKalfa8353ci_CA_pdf.download.pdf","fileName":"OG_TASKalfa8353ci_CA.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_TASKalfa8353ci_CA_pdf","dcPageTitle":"Operation Guide_TASKalfa8353ci_CA"},{"sortDate":{"year":2019,"month":10,"dayOfMonth":29,"hourOfDay":13,"minute":42,"second":53},"title":"Operation Guide_TASKalfa8353ci_DA (OG_TASKalfa8353ci_DA.pdf)","extension":"PDF","size":"28 MB","osList":[],"languagesList":["da"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_TASKalfa8353ci_DA_pdf.download.pdf","fileName":"OG_TASKalfa8353ci_DA.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_TASKalfa8353ci_DA_pdf","dcPageTitle":"Operation Guide_TASKalfa8353ci_DA"},{"sortDate":{"year":2019,"month":10,"dayOfMonth":29,"hourOfDay":13,"minute":42,"second":49},"title":"Operation Guide_TASKalfa8353ci_CS (OG_TASKalfa8353ci_CS.pdf)","extension":"PDF","size":"27 MB","osList":[],"languagesList":["cs"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_TASKalfa8353ci_CS_pdf.download.pdf","fileName":"OG_TASKalfa8353ci_CS.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_TASKalfa8353ci_CS_pdf","dcPageTitle":"Operation Guide_TASKalfa8353ci_CS"},{"sortDate":{"year":2019,"month":10,"dayOfMonth":29,"hourOfDay":13,"minute":42,"second":44},"title":"Operation Guide_TASKalfa8353ci_HU (OG_TASKalfa8353ci_HU.pdf)","extension":"PDF","size":"28 MB","osList":[],"languagesList":["hu"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_TASKalfa8353ci_HU_pdf.download.pdf","fileName":"OG_TASKalfa8353ci_HU.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_TASKalfa8353ci_HU_pdf","dcPageTitle":"Operation Guide_TASKalfa8353ci_HU"},{"sortDate":{"year":2019,"month":10,"dayOfMonth":29,"hourOfDay":13,"minute":42,"second":34},"title":"Operation Guide_TASKalfa8353ci_SV (OG_TASKalfa8353ci_SV.pdf)","extension":"PDF","size":"28 MB","osList":[],"languagesList":["sl"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_TASKalfa8353ci_SV_pdf.download.pdf","fileName":"OG_TASKalfa8353ci_SV.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_TASKalfa8353ci_SV_pdf","dcPageTitle":"Operation Guide_TASKalfa8353ci_SV"},{"sortDate":{"year":2019,"month":10,"dayOfMonth":29,"hourOfDay":13,"minute":42,"second":29},"title":"Operation Guide_TASKalfa8353ci_ES (OG_TASKalfa8353ci_ES.pdf)","extension":"PDF","size":"41 MB","osList":[],"languagesList":["es"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_TASKalfa8353ci_ES_pdf.download.pdf","fileName":"OG_TASKalfa8353ci_ES.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_TASKalfa8353ci_ES_pdf","dcPageTitle":"Operation Guide_TASKalfa8353ci_ES"},{"sortDate":{"year":2019,"month":10,"dayOfMonth":29,"hourOfDay":13,"minute":42,"second":18},"title":"Operation Guide_TASKalfa8353ci_RU (OG_TASKalfa8353ci_RU.pdf)","extension":"PDF","size":"42 MB","osList":[],"languagesList":["ro","ru"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_TASKalfa8353ci_RU_pdf.download.pdf","fileName":"OG_TASKalfa8353ci_RU.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_TASKalfa8353ci_RU_pdf","dcPageTitle":"Operation Guide_TASKalfa8353ci_RU"},{"sortDate":{"year":2019,"month":10,"dayOfMonth":29,"hourOfDay":13,"minute":42,"second":15},"title":"Operation Guide_TASKalfa8353ci_FR (OG_TASKalfa8353ci_FR.pdf)","extension":"PDF","size":"41 MB","osList":[],"languagesList":["fr"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_TASKalfa8353ci_FR_pdf.download.pdf","fileName":"OG_TASKalfa8353ci_FR.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_TASKalfa8353ci_FR_pdf","dcPageTitle":"Operation Guide_TASKalfa8353ci_FR"},{"sortDate":{"year":2019,"month":10,"dayOfMonth":29,"hourOfDay":13,"minute":42,"second":12},"title":"Operation Guide_TASKalfa8353ci_PT (OG_TASKalfa8353ci_PT.pdf)","extension":"PDF","size":"28 MB","osList":[],"languagesList":["pt"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_TASKalfa8353ci_PT_pdf.download.pdf","fileName":"OG_TASKalfa8353ci_PT.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_TASKalfa8353ci_PT_pdf","dcPageTitle":"Operation Guide_TASKalfa8353ci_PT"},{"sortDate":{"year":2019,"month":10,"dayOfMonth":29,"hourOfDay":13,"minute":42,"second":10},"title":"Operation Guide_TASKalfa8353ci_RO (OG_TASKalfa8353ci_RO.pdf)","extension":"PDF","size":"28 MB","osList":[],"languagesList":["ro"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_TASKalfa8353ci_RO_pdf.download.pdf","fileName":"OG_TASKalfa8353ci_RO.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_TASKalfa8353ci_RO_pdf","dcPageTitle":"Operation Guide_TASKalfa8353ci_RO"},{"sortDate":{"year":2019,"month":10,"dayOfMonth":29,"hourOfDay":13,"minute":42,"second":9},"title":"Operation Guide_TASKalfa8353ci_TR (OG_TASKalfa8353ci_TR.pdf)","extension":"PDF","size":"28 MB","osList":[],"languagesList":["tr"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_TASKalfa8353ci_TR_pdf.download.pdf","fileName":"OG_TASKalfa8353ci_TR.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_TASKalfa8353ci_TR_pdf","dcPageTitle":"Operation Guide_TASKalfa8353ci_TR"},{"sortDate":{"year":2019,"month":10,"dayOfMonth":29,"hourOfDay":13,"minute":42,"second":7},"title":"Operation Guide_TASKalfa8353ci_PL (OG_TASKalfa8353ci_PL.pdf)","extension":"PDF","size":"28 MB","osList":[],"languagesList":["pl"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_TASKalfa8353ci_PL_pdf.download.pdf","fileName":"OG_TASKalfa8353ci_PL.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_TASKalfa8353ci_PL_pdf","dcPageTitle":"Operation Guide_TASKalfa8353ci_PL"},{"sortDate":{"year":2019,"month":10,"dayOfMonth":29,"hourOfDay":13,"minute":42,"second":4},"title":"Operation Guide_TASKalfa8353ci_DE (OG_TASKalfa8353ci_DE.pdf)","extension":"PDF","size":"41 MB","osList":[],"languagesList":["de"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_TASKalfa8353ci_DE_pdf.download.pdf","fileName":"OG_TASKalfa8353ci_DE.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_TASKalfa8353ci_DE_pdf","dcPageTitle":"Operation Guide_TASKalfa8353ci_DE"},{"sortDate":{"year":2019,"month":10,"dayOfMonth":29,"hourOfDay":13,"minute":42,"second":4},"title":"Operation Guide_TASKalfa8353ci_NL (OG_TASKalfa8353ci_NL.pdf)","extension":"PDF","size":"28 MB","osList":[],"languagesList":["nl"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_TASKalfa8353ci_NL_pdf.download.pdf","fileName":"OG_TASKalfa8353ci_NL.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_TASKalfa8353ci_NL_pdf","dcPageTitle":"Operation Guide_TASKalfa8353ci_NL"},{"sortDate":{"year":2019,"month":10,"dayOfMonth":29,"hourOfDay":13,"minute":40,"second":33},"title":"Operation Guide_TASKalfa8353ci_AR (OG_TASKalfa8353ci_AR.pdf)","extension":"PDF","size":"26 MB","osList":[],"languagesList":["ar"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_TASKalfa8353ci_AR_pdf.download.pdf","fileName":"OG_TASKalfa8353ci_AR.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/OG_TASKalfa8353ci_AR_pdf","dcPageTitle":"Operation Guide_TASKalfa8353ci_AR"},{"sortDate":{"year":2019,"month":10,"dayOfMonth":27,"hourOfDay":16,"minute":30,"second":47},"title":"Quick_Guide_TASKalfa 8353ci_7353ci (QG_TASKalfa 8353ci_7353ci.pdf)","extension":"PDF","size":"1 MB","osList":[],"languagesList":["ar","ca","cs","da","nl","fi","fr","de","el","hu","it","nn","pl","pt","ro","ru","es","sv","tr"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/QG_TASKalfa_8353ci_7353ci_pdf.download.pdf","fileName":"QG_TASKalfa 8353ci_7353ci.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/QG_TASKalfa_8353ci_7353ci_pdf","dcPageTitle":"Quick_Guide_TASKalfa 8353ci_7353ci"},{"sortDate":{"year":2014,"month":11,"dayOfMonth":29,"hourOfDay":10,"minute":30,"second":36},"title":"Brochure afdrukmaterialen (Brochure afdrukmaterialen.pdf)","extension":"PDF","size":"1 MB","osList":[],"languagesList":["nl"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/brochure/Brochure_afdrukmaterialen_pdf.download.pdf","fileName":"Brochure afdrukmaterialen.pdf","folderName":"Brochure","dcId":"/content/download-center/nl/documents/brochure/Brochure_afdrukmaterialen_pdf","dcPageTitle":"Brochure afdrukmaterialen"}]

  Waarmee kunnen wij u helpen?

  • Global download center

   Download printerdrivers, hulpprogramma's en handleidingen (meegeleverd op de installatie-dvd).

  • Uw gebruikte toner retourneren

   Laat ons uw gebruikte Kyocera-toners verantwoord recyclen.

  • Garantie registreren

   Stel uw investering veilig door uw garantie te registreren.

  Heeft u hulp nodig met uw product?

  Neem dan contact met ons op. Ons team helpt u ieder probleem op te lossen.

  Cookies en uw privacy

  Wij gebruiken essentiële cookies voor eenvoudige en doeltreffende interactie met onze website, analyserende cookies zodat wij beter begrijpen hoe onze website wordt gebruikt, en marketing cookies om de reclame op u af te stemmen. In de Cookieverklaring vindt u meer informatie. Met de button 'Voorkeuren' kunt u uw cookievoorkeuren instellen of u kunt op 'Ik ga akkoord' klikken en alle cookies accepteren.

  Cookievoorkeuren

  Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt en soms om een dienst op uw verzoek te verrichten (zoals het beheer van uw cookievoorkeuren). Deze cookies zijn altijd actief, tenzij u uw browser zo instelt dat cookies geblokkeerd worden. Daardoor is het mogelijk dat sommige delen van de website niet werken zoals verwacht.

  Met deze cookies kunnen wij de werking van onze website meten en verbeteren.

  Deze cookies worden alleen geplaatst wanneer u toestemming daarvoor geeft. Wij gebruiken marketing cookies om bij te houden waarop u klikt en hoe u onze website gebruikt zodat wij op basis van uw interessegebied content en gepersonaliseerde reclame kunnen tonen.