Change language
Change country

Download center

Hier vindt u alles wat u nodig heeft voor uw product; van drivers tot handleidingen.
icon

KYOeasyprint

  • Drivers
  • Documenten
  • Software

We hebben uw besturingssysteem gedetecteerd: Systeeminfo komt hier

Selecteer besturingssysteem:

Selecteer taal:

Er zijn momenteel geen aanvullende documenten met betrekking tot deze categorie.
Er zijn momenteel geen aanvullende documenten met betrekking tot deze categorie.
Er zijn momenteel geen aanvullende documenten met betrekking tot deze categorie.

Accepteer eerst de algemene voorwaarden om dit bestand te downloaden

Voordat u op de button “accepteren en doorgaan” klikt om de software (hierna “Software”) of de documentatie (hierna “Documentatie”) te
downloaden, dient u de voorwaarden van deze licentieovereenkomst (hierna “Overeenkomst”) goed te lezen. Door op de button “accepteren en doorgaan” te klikken, stemt u ermee in wettelijk aan de voorwaarden van deze Overeenkomst gebonden te zijn en licentiehouder te worden. Indien u niet instemt met alle voorwaarden van deze Overeenkomst dient u op de button “annuleren” te klikken en de Software en/of Documentatie niet te downloaden en gebruiken.

Wanneer u de voorwaarden van deze Overeenkomst aanvaardt, verleent KYOCERA Document Solutions Europe B.V. (hierna “Licentiegever”) u (de “Licentiehouder”, dat wil zeggen een natuurlijke persoon of een rechtspersoon) onmiddellijk een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de Software en/of de Documentatie onder de voorwaarden van de Overeenkomst.  


SOFTWARE

1             
Gebruik van Software  

1.1         
Licentiegever verleent Licentiehouder een licentie voor het gebruik van een
kopie van de Software op een of meer computers die is verbonden met een
originele “KYOCERA”-printer, kopieermachine of multifunctioneel apparaat. Onder gebruik wordt verstaan het tijdelijke of permanente gebruik van de Software en omvat het opslaan, laden, installeren, uitvoeren en tonen van de Software of de verwerking van de daarin vervatte gegevens. De Software kan niet worden gebruik op andere hardware, tenzij dergelijk gebruik op grond van een afzonderlijke licentieovereenkomst is toegestaan.


2             
Intellectuele Eigendomsrechten

2.1         
Alle eigendoms- en intellectuele eigendomsrechten op de Software en
afgeleid(e) werk(en) blijven exclusief bij de Licentiegever en/of zijn
licentiehouders. Licentiehouder erkent dergelijke eigendomsrechten en
onderneemt geen actie om de rechten van Licentiegever met betrekking tot de Software op welke manier dan ook in gevaar te brengen, te beperken of te verstoren. Bovendien mag Licentiehouder geen handelsmerk, logo, auteursrecht of andere eigendomskennisgevingen, legenda, symbolen of labels in de Software verwijderen of wijzigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Licentiegever. Iedere onbevoegde afwijking van deze voorwaarde resulteert in de automatische beëindiging van de Overeenkomst. De Licentiegever behoudt het recht juridische stappen te ondernemen tegen inbreuk op deze voorwaarde.


3             
Recht om Software te kopiëren.

3.1         
Licentiehouder mag de Software alleen kopiëren wanneer dit voor het gebruik noodzakelijk is. Hieronder valt de installatie en het laden van de Software in het tijdelijke geheugen (dat wil zeggen het RAM-geheugen).

3.2         
Licentiehouder kan een back-up maken en opslaan om later gebruik te
garanderen. De kopie moet als zodanig zijn aangeduid. Indien de Software wordt gebruikt tijdens bedrijfsactiviteiten en indien er routine back-ups worden gemaakt van alle gegevens, waaronder de Software, voor de beveiliging van de gegevens en om ervoor te zorgen dat het computersysteem na een storing snel herstart kan worden, mogen maar een beperkt aantal back-ups worden gemaakt voor zover dat absoluut noodzakelijk is. Zij mogen uitsluitend voor archiveringsdoeleinden worden gebruikt.

3.3         
Licentiehouder mag niet meer kopieën maken.

3.4         
Licentiehouder mag de Software alleen decompileren wanneer en voor zover een dergelijke activiteit uitdrukkelijk wettelijk is toegestaan. Licentiehouder mag de merknamen, serienummers of andere kenmerken waarmee de Software kan worden geïdentificeerd, of andere juridische informatie, niet wijzigen.


4             
Overdracht van Software

4.1         
De licentie wordt automatisch beëindigd bij overdracht van de Software aan een derde. De verkrijger wordt beschouwd als Licentiehouder in de zin van deze Overeenkomst.

4.2         
De Software mag alleen worden overgedragen indien de verkrijger de
voorwaarden van deze Overeenkomst aanvaardt. Licentiehouder is verplicht om de verkrijger op de hoogte te brengen van deze voorwaarden. Indien Licentiehouder geen kopie van deze Overeenkomst heeft, kan hij voor eigen rekening een nieuwe kopie van Licentiegever verkrijgen.

4.3         
Bij overdracht dient Licentiehouder onmiddellijk de kopieën van de Software of delen daarvan te vernietigen, waaronder gewijzigde of aangepaste kopieën of delen daarvan. Dit geldt ook voor eventuele back-ups.

4.4         
Licentiehouder mag rechten die op grond van deze licentie zijn verleend,
niet verhuren, uitlenen of opsplitsen, tenzij zulks uitdrukkelijk op grond van
deze Overeenkomst is toegestaan.


5             
Beperkte Garantie

5.1         
Behoudens de aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitzonderingen hieronder, garandeert Licentiegever dat de Software materieel in overeenstemming is met de daarbij behorende documentatie en met eventuele door de Licentiegever verstrekte omschrijvingen.

5.2         
Behoudens lid 5.1
wordt de Software in zijn huidige staat geleverd zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie in welke vorm dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en garanties dat de Software geen inbreuk maakt.

5.3         
Licentiegever garandeert niet dat de Software geen fouten bevat of dat fouten worden hersteld en de Licentiehouder is zelf verantwoordelijk voor de kosten en onkosten voor rectificatie, reparatie of schade als gevolg van dergelijke fouten.

5.4         
Licentiegever is niet aansprakelijk indien de Software niet werkt conform de beperkte garantie van lid 5.1 als gevolg van een aanpassing, wijziging van of toevoeging aan de Software die niet door de Licentiegever is aangebracht, of door misbruik, vervuiling of onjuist gebruik van de Software, waaronder het gebruik van de Software met apparatuur of andere software die incompatibel is.


6             
Onderzoeks- en kennisgevingsplicht

6.1         
Licentiehouder is verplicht om de Software te onderzoeken op duidelijke
gebreken. Een duidelijk gebrek is een gebrek dat voor de gemiddelde
Licentiehouder duidelijk zichtbaar is. De garantie vervalt tenzij de Licentiegever binnen 14 dagen nadat de Software is gedownload, in kennis is gesteld van bedoeld gebrek.

6.2         
Bij overige gebreken dient Licentiegever binnen veertien dagen na ontdekking daarvan in kennis te worden gesteld.

6.3         
Deze licentie heeft geen invloed op andere verplichtingen die normaal bij
de bedrijfsuitoefening op Licentiehouder rusten.

6.4         
Indien deze verplichting wordt geschonden, wordt de Software geacht zonder gebreken door de Licentiehouder te zijn aanvaard.

 

DOCUMENTATIE

7             
Garantie

7.1         
Behalve voor zover hierin uitdrukkelijk is bepaald, sluit Licentiegever
alle al dan niet uitdrukkelijke of stilzwijgende, wettelijke of andere
garanties, verklaringen, voorwaarden, bepalingen of overige mededelingen van welke aard dan ook, uit en verwerpt nadrukkelijk alle garanties, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) garanties, verklaringen, voorwaarden, bepalingen of overige mededelingen van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel of voldoende kwaliteit of redelijke mate van vakkundigheid en zorgvuldigheid, telkens voor zover zulks wettelijk is toegestaan. Onverminderd het bovenstaande is de Documentatie verstrekt in haar huidige staat en voor zover beschikbaar en zonder garantie van welke aard dan ook.

7.2         
In de Documentatie vermelde informatie en standpunten, waaronder de URL en overige internet- en websiteverwijzingen, kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

7.3         
Sommige voorbeelden in de Documentatie dienen slechts ter illustratie en
zijn fictief. Er is geen sprake van een daadwerkelijk(e) verband of verbinding en zulks kan daaruit niet worden afgeleid.


8             
Intellectuele Eigendomsrechten

8.1         
Alle eigendom en intellectuele eigendomsrechten op de Documentatie en
afgeleid(e) werk(en) blijven uitsluitend van Licentiegever en/of haar
licentiegevers. Licentiehouder erkent dergelijke eigendomsrechten en onderneemt geen actie om de rechten van Licentiegever met betrekking tot de Documentatie op welke manier dan ook in gevaar te brengen, te beperken of te verstoren.
Bovendien mag Licentiehouder geen handelsmerk, logo, auteursrecht of andere eigendomskennisgevingen, legenda, symbolen of labels in de Documentatie verwijderen of wijzigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Licentiegever. Iedere onbevoegde afwijking van deze voorwaarde resulteert in de automatische beëindiging van de Overeenkomst. De Licentiegever behoudt het recht juridische stappen te ondernemen tegen inbreuk op deze voorwaarde.


9             
Recht om Documentatie te kopiëren en te gebruiken

9.1         
Licentiehouder mag dit document voor interne doeleinden en
referentiedoeleinden kopiëren en gebruiken. De Documentatie is aan
Licentiehouder verstrekt voor zijn eigen gebruik en niet om door te verkopen.
 

SOFTWARE EN DOCUMENTATIE

10           
Aansprakelijkheid

10.1       
De totale aansprakelijkheid van Licentiegever jegens Licentiehouder vanwege schending van deze Overeenkomst of onrechtmatige daad is
beperkt tot de licentievergoeding die de Licentiehouder voor de Software en/of de Documentatie heeft betaald. Partijen stemmen ermee in dat Licentiegever niet aansprakelijk is voor incidentele schade of gevolgschade, zoals winstderving, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.

10.2       
Licentiegever is niet jegens Licentiehouder aansprakelijk op grond van een overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins voor:

a)            
Winstderving; of

b)            
Verlies van goodwill; of

c)            
Verlies van bedrijfsactiviteiten; of

d)            
Verlies van zakelijke kansen; of

e)            
Gemiste verwachte besparingen; of

f)             
Verlies of vervuiling van gegevens of informatie; of

g)            
Overige bijzondere, indirecte schade of gevolgschade.


10.3       
De aansprakelijkheidsbeperkingen van dit artikel zijn
niet van toepassing indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste
roekeloosheid door de Licentiegever.


11           
Looptijd en beëindiging van de Overeenkomst

11.1       
Deze Overeenkomst wordt van kracht zodra de Licentiehouder de voorwaarden van deze Overeenkomst heeft aanvaard door op de
button “aanvaarden en doorgaan” te klikken.

11.2       
Deze licentie en het recht van Licentiehouder om de Software en/of
Documentatie te gebruiken, eindigt automatisch indien Licentiehouder een
voorwaarde van deze Overeenkomst schendt.

11.3       
Zowel Licentiegever als Licentiehouder kan deze Overeenkomst beëindigen door middel van een kennisgeving met inachtneming van
een kennisgevingstermijn van veertien (14) dagen.

11.4       
Bij beëindiging dient Licentiehouder het origineel en alle kopieën van de
Software en/of Documentatie te vernietigen en aan Licentiegever te bevestigen dat vernietiging heeft plaatsgevonden.

 

12           
Geen andere toepasselijke overeenkomsten, schriftelijk

12.1       
Deze licentie is van toepassing op de contractuele relatie tussen
Licentiegever en Licentiehouder met betrekking tot de contractuele
verplichtingen die in deze licentie zijn vastgesteld. Er zijn geen bijkomende
afspraken. Eerdere contracten of overeenkomsten zijn nietig bij aanvaarding van deze licentie.

12.2       
Wijzigingen van deze licentie moeten op schrift worden gesteld. Wijzigingen van dit artikel moeten eveneens op schrift worden gesteld.
 

13           
Kennisgevingen

13.1       
Kennisgevingen aan Licentiegever moeten schriftelijk worden verzonden naar het volgende adres:

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS EUROPE B.V.
Beechavenue 27
1119 RA Schiphol-Rijk, Nederland
 

14           
Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

14.1       
Alle betrekkingen tussen Licentiegever en Licentiehouder zijn volledig
onderworpen aan en worden uitgelegd volgens het Nederlands recht. De toepassing van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten (CISG) is uitgesloten.

14.2       
Alle geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst, worden definitief
beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland, voor zover zulks wettelijk is toegestaan.

Alle talen
JSON[{"sortDate":{"year":2020,"month":9,"dayOfMonth":8,"hourOfDay":14,"minute":25,"second":15},"title":"Infosheet KYOeasyprint.pdf (Infosheet KYOeasyprint.pdf)","extension":"PDF","size":"592 KB","osList":[],"languagesList":["nl"],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/infosheet/Infosheet_KYOeasyprint_pdf.download.pdf","fileName":"Infosheet KYOeasyprint.pdf","folderName":"Infosheet","dcId":"/content/download-center/nl/documents/infosheet/Infosheet_KYOeasyprint_pdf","dcPageTitle":"Infosheet KYOeasyprint.pdf"},{"sortDate":{"year":2019,"month":11,"dayOfMonth":3,"hourOfDay":13,"minute":47,"second":16},"title":"KYOeasyprint 3 User Manual (KYOeasyprint3 - User Manual 1.1.pdf)","extension":"PDF","size":"448 KB","osList":[],"languagesList":[],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/KYOeasyprint3___User_Manual_1_1_pdf.download.pdf","fileName":"KYOeasyprint3 - User Manual 1.1.pdf","folderName":"User Manual","dcId":"/content/download-center/nl/documents/usermanual/KYOeasyprint3___User_Manual_1_1_pdf","dcPageTitle":"KYOeasyprint 3 User Manual "},{"sortDate":{"year":2019,"month":11,"dayOfMonth":3,"hourOfDay":13,"minute":35,"second":16},"title":"KYOeasyprint 3 Product Information (KYOeasyprint 3 Product_Information V1.1.pdf)","extension":"PDF","size":"678 KB","osList":[],"languagesList":[],"category":"document","dcLink":"/content/download-center/nl/documents/producttechnicalinfo/KYOeasyprint_3_Product_Information_V1_1_pdf.download.pdf","fileName":"KYOeasyprint 3 Product_Information V1.1.pdf","folderName":"Product Technical Information","dcId":"/content/download-center/nl/documents/producttechnicalinfo/KYOeasyprint_3_Product_Information_V1_1_pdf","dcPageTitle":"KYOeasyprint 3 Product Information "}]

Niet gevonden wat u zocht?

Kijk dan op het Global download center

  • Global download center

    Download printerdrivers, hulpprogramma's en handleidingen (meegeleverd op de installatie-dvd).

  • Uw gebruikte toner retourneren

    Laat ons uw gebruikte Kyocera-toners verantwoord recyclen.

Heeft u hulp nodig met uw product?

Neem dan contact met ons op. Ons team helpt u ieder probleem op te lossen.

Cookies en uw privacy

We gebruiken essentiële cookies om interacties met onze website gemakkelijk en effectief te maken, statistische cookies om beter te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en marketing cookies om advertenties op maat voor u te maken. U kunt uw cookie voorkeuren aanpassen met behulp van de knop 'Beheer uw voorkeuren' of 'Accepteer alle cookies' selecteren om door te gaan met alle cookies.

Cookievoorkeuren

Veld is verplicht

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt en soms om een dienst op uw verzoek te verrichten (zoals het beheer van uw cookievoorkeuren). Deze cookies zijn altijd actief, tenzij u uw browser zo instelt dat cookies geblokkeerd worden. Daardoor is het mogelijk dat sommige delen van de website niet werken zoals verwacht.

Veld is verplicht

Met deze cookies kunnen wij de werking van onze website meten en verbeteren.

Veld is verplicht

Deze cookies worden alleen geplaatst wanneer u toestemming daarvoor geeft. Wij gebruiken marketing cookies om bij te houden waarop u klikt en hoe u onze website gebruikt zodat wij op basis van uw interessegebied content en gepersonaliseerde reclame kunnen tonen.