• Change language
  Change country

  Fabrieksgarantie

  Hierin leest u onder welke voorwaarden wij garantie geven.
  fabrieksvoorwaarden

  1. Omvang van de fabrieksgarantie

  De fabrieksgarantie begint op de dag van aankoop bij KYOCERA Document
  Solutions, de plaatselijke KYOCERA Document Solutions-dealer/reseller of de
  geautoriseerde KYOCERA Document Solutionsdealer/reseller. Ze bestaat
  onafhankelijk van de aanspraken van de klant tegen opzichte van zijn verkoper,
  in het bijzonder de aanspraken op waarborg; deze blijven onaangetast. De
  fabrieksgarantie betreft de op de fabrieksgarantiekaart vermelde printer en
  opties met de onderdelen en componenten die zich daarin bevinden. Niet gedekt
  door deze fabrieksgarantie zijn de verbruiksmateriaal als ook storingen aan de
  machine die door de toepassingssoftware worden veroorzaakt. De fabrieksgarantie
  dekt uitsluitend de reparatie of vervanging van onderdelen van de KYOCERA
  Document Solutions -printer of de opties ervan die defect geraakt zijn als
  gevolg van materiaal- of productiefouten. De reparatie of vervanging hebben
  geen verlenging van de fabrieksgarantietermijn tot gevolg. De vervangen
  onderdelen blijven na reparatie bij KYOCERA Document Solutions, de plaatselijke
  KYOCERA Document Solutions dealer of geautoriseerde vakhandelaren van KYOCERA
  Document Solutions en worden vervolgens eigendom van KYOCERA Document Solutions.

  2. Fabrieksgarantieduur, plaats van de fabrieksgarantieuitvoering

  KYOCERA Document Solutions biedt een fabrieksgarantie voor machines en opties
  en de garantieperiode begint vanaf de datum van de aankoop door de klant. Een
  overzicht vindt u in het document “KYOCERA Document Solutions
  garantieoverzicht” in de verpakking van de machine. Deze garantie kan tegen
  betaling (KYOlife) worden verlengd. KYOCERA Document Solutions zal een defect
  of niet-werkend apparaat repareren of vervangen door het leveren van een nieuw
  of een gereviseerd vervangend product. Afhankelijk van de garantieservice van
  de fabrikant en de gekochte KYOlife-garantie vindt de service on-site plaats of
  de klant kan worden gevraagd het product naar een bepaalde plaats terug te
  brengen. De oorspronkelijke verpakkingsmaterialen moeten worden bewaard voor
  mogelijk gebruik tijdens de fabrieksgarantieperiode. Alle vervangen onderdelen
  en omgewisselde producten onder deze fabrieksgarantie worden eigendom van
  KYOCERA Document Solutions. In het geval van een omwisseling door een
  vervangend product, moet het defecte of niet-werkende product aan de vervoerder
  worden overhandigd of z.s.m. worden teruggestuurd in het verpakkingsmateriaal
  dat bij het vervangende product werd geleverd. Indien het defecte product niet
  wordt teruggestuurd, zal een factuur voor het vervangende product worden
  toegestuurd ten bedrage van de momenteel bij KYOCERA Document Solutions
  geldende lijstprijs. In zoverre de maximum afdrukcapaciteit staat aangegeven,
  wordt de fabrieksgarantie beëindigd op de datum waarop deze maximum
  afdrukcapaciteit is bereikt binnen de fabrieksgarantieperiode. De
  reparatiewerkzaamheden beginnen op de eerste werkdag – uitgezonderd zaterdag -
  die volgt op de melding van het defect bij de serviceafdeling van KYOCERA
  Document Solutions of de plaatselijke KYOCERA Document Solutions-dealer of
  geautoriseerde vakhandelaren van KYOCERA Document Solutions.

  De voorwaarde hiervoor is dat de klant de storing uiterlijk om 12.00 uur meldt; van maandag tot en met vrijdag kan er gedurende de gebruikelijke openingsuren contact worden opgenomen (dit geldt niet voor zaterdagen en voor officiële feestdagen die voor KYOCERA Document Solutions of de plaatselijke KYOCERA Document Solutions-dealer respectievelijk service-partners gelden). Wanneer de melding van de klant na 12.00 uur
  binnenkomt, kan de reparatie een dag later worden begonnen.

  Opmerking: De reactie- en servicetijden van de KYOCERA Document Solutions of de plaatselijke KYOCERA Document Solutions-dealers of hun servicepartners kunnen in enkele landen verschillen. De fabrieksgarantie-uitbreiding "KYOlife" kan ook nog na aankoop van de printer of de opties worden aangeschaft. In elk geval moet de aanmelding voor registratie binnen een jaar na aankoop van de machine door KYOCERA Document Solutions of diens plaatselijke KYOCERA Document Solutions dealer zijn ontvangen.

  3. Bediening van de machines volgens de voorschriften

  a) De machines moeten worden bediend overeenkomstig de productspecificaties die door KYOCERA Document Solutions zijn bepaald. Dit betreft in het bijzonder de maximale afdrukcapaciteit die op de fabrieksgarantiekaart is bepaald, waarbij het aantal afdrukken gelijkmatig over de maand is verspreid.

  b) Er dient alleen geschikt afdrukmateriaal worden gebruikt.

  c) De onderhoudsinstructies van het KYOCERA Document Solutions-handboek moeten
  in ieder geval worden nageleefd.

  d) Nadat de op de fabrieksgarantiekaart vastgelegde afdrukcapaciteit is bereikt,
  moet de klant tegen betaling een onderhoudskit respectievelijk service-kit
  met alle daarin begrepen onderdelen laten inbouwen door KYOCERA Document
  Solutions, de plaatselijke KYOCERA Document Solutions -dealer of een
  geautoriseerde servicepartner. De klant moet zelf kunnen aantonen dat deze
  kit binnen de vastgelegde termijn is geplaatst.

  4. Wat te doen in geval van storing?

  In geval van storing neemt de klant contact op met het servicecenter van KYOCERA Document Solutions, de plaatselijke KYOCERA Document Solutions-dealer of de geautoriseerde KYOCERA Document Solutions -vakhandelaar. De klant is bereid, met behulp van telefonisch advies, de oorzaak van de storing zelf op te lossen. Is de storing
  van dien aard, dat de klant ze niet zelf kan oplossen, dan beslist KYOCERA
  Document Solutions, de plaatselijke KYOCERA Document Solutions-dealer of de
  geautoriseerde KYOCERA Document Solutions-vakhandelaar of het defect door
  reparatie of vervanging wordt verholpen. Voor zover de fabrieksgarantieprestaties on site plaatsvinden, geldt het volgende: voor reparatie on site (op locatie) zullen er altijd voorrijkosten worden doorbelast. Blijkt ter plaatse dat de storing niet door de fabrieksgarantie is gedekt, dan moet de klant het arbeidsloon zelf betalen. De kosten moeten in dit geval onmiddellijk worden afgerekend met KYOCERA Document Solutions, de plaatselijke KYOCERA Document Solutions-dealer of de servicepartner. Indien de storing niet door de fabrieksgarantie wordt gedekt, dan vindt er geen reparatie
  plaats op grond van de fabrieksgarantie. Indien de klant toch wenst dat de reparatie wordt uitgevoerd door KYOCERA Document Solutions, de plaatselijke KYOCERA Document Solutions-dealer of een servicepartner, dan moet hij met deze een extra afspraak maken.

  5. Ontheffing van de fabrieksgarantieplicht

  De klant geeft aan KYOCERA Document Solutions de nodige tijd en gelegenheid om
  de storing te verhelpen. Als de klant dit weigert, wordt KYOCERA Document
  Solutions van de fabrieksgarantieplicht bevrijd.

  6. Bijzondere uitzonderingsbepalingen bij de fabrieksgarantievervulling

  De fabrieksgarantie dekt niet:

  a) schade, die het gevolg is van het niet naleven van de gebruiksaanwijzing.
  Daartoe behoort bijvoorbeeld

  b) schade die het gevolg is van vuil in de machine doordat dit niet regelmatig
  werd gereinigd

  c) schade door aansluiting op een verkeerde netspanning alsook schade die is te
  wijten aan plaatselijke omstandigheden zoals overmatige stofontwikkeling,
  luchtvochtigheid, gassen en dampen enzovoort;

  d) schade die door ingrepen van buitenaf veroorzaakt is; in het bijzonder
  mechanische beschadigingen aan het oppervlak van de drum;

  e) machines die ondeskundig zijn bediend of zonder toestemming gewijzigd;

  f) machines, die meer pagina’s hebben afgedrukt dan het op de fabrieksgarantiekaart
  vermelde maandelijkse maximum;

  g) machines, waarvan het op de fabrieksgarantiekaart vermelde maandelijkse
  maximum aantal afdrukken niet gelijkmatig over de hele maand verdeeld is:

  h)  machines, waarbij niet in de voorgeschreven perioden service- en onderhoudskits
  geïnstalleerd zijn;

  i)  machines die niet gebruikt zijn in de omgevingsvoorwaarden zoals die
  voor de machine bepaald zijn;

  j) machines, waarbij het typeplaatje met het serienummer ontbreekt of
  gemanipuleerd is;

  k) machines waarvoor ongeschikt afdrukmateriaal gebruikt is;

  l) verdere schade die door de schuld van de klant of derden veroorzaakt is;

  m) schade door overmacht, natuurrampen, enz.

  n) schade als gevolg van niet geschikte, niet storingsvrij werkende onderdelen
  of schade als gevolg van niet geschikte onderdelen zoals geheugenmodules,
  netwerkkaarten, enz., die door derden geleverd zijn.

  Nota bene: Indien kan worden aangetoond dat de schade is
  veroorzaakt door het gebruik van niet-originele KYOCERA-toners, wordt deze
  schade principieel niet door de fabrieksgarantie gedekt.

  7. Registratie van de fabrieksgarantie

  De fabrieksgarantie-uitbreiding "KYOlife" kan alleen binnen één jaar na aankoop van de printer of de opties worden aangeschaft en geregistreerd. De registratiekaart die bij de "KYOlife"- fabrieksgarantiekaart is gevoegd, moet volledig ingevuld en binnen 8 weken na aankoop van de machine worden teruggestuurd aan KYOCERA Document Solutions of de plaatselijke KYOCERA Document Solutionsdealer. Indien deze registratiekaart niet wordt teruggestuurd, bestaat er geen algemene fabrieksgarantie-aanspraak en bijgevolg
  ook geen aanspraak op basis van "KYOlife".

  8. Noodzakelijk fabrieksgarantiebewijs bij aanspraak op de fabrieksgarantie

  Om aanspraak te maken op de fabrieksgarantie, is het noodzakelijk de uitgebreide KYOCERA Document Solutions-fabrieksgarantie "KYOlife" te laten registreren. Mocht in geval van een storingsmelding van de kant van de klant blijken dat de registratie van een geldige uitgebreide KYOlife fabrieksgarantie niet vastgesteld kan worden, dan moet de klant zelf kunnen aantonen dat hij een uitgebreide KYOCERA Document Solutions-fabrieksgarantie "KYOlife" bezit. Hiertoe dienen het aankoopbewijs van de machine alsmede het aankoopbewijs van de uitgebreide KYOCERA Document Solutions-fabrieksgarantie "KYOlife" door de klant te worden overlegd.

  9. Manipulatie

  De fabrieksgarantiekaart en de registratiekaart van de uitgebreide KYOCERA Document Solutions fabrieksgarantie zijn documenten die vallen onder de plaatselijke wetgeving. Eigenhandige wijzigingen en manipulaties zijn verboden en leiden tot verlies van aanspraak op fabrieksgarantie.

  10. Aansprakelijkheid voor schadevergoeding

  a) Onze aansprakelijkheid voor schadevergoeding, op welke grond dan ook, in het bijzonder voortvloeiend uit een verzuimde, gebrekkige of verkeerde levering, stellige contractovertreding, overtreding van de plichten bij contractonderhandelingen en ongeoorloofde handeling en dergelijke, is, voor zover het daarbij om schuld gaat, overeenkomstig de volgende voorwaarden uitgesloten of beperkt:

  I) in geval van lichte nalatigheid door onze organisaties, wettelijke vertegenwoordigers, personeel en dealers of servicepersoneel van KYOCERA Document Solutions, alsmede andere ingezette arbeidskrachten voor het vervullen van contractuele verplichtingen:

  II) in geval van grove nalatigheid door ondergeschikt personeel of andere ingezette arbeidskrachten van KYOCERA Document Solutions (uitgezonderd leidinggevend personeel), voor zover het hier niet gaat om een overtreding van wezenlijke contractverplichtingen.

  b) Voor zover KYOCERA Document Solutions in de grond van de zaak voor schadevergoeding aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid uitgesloten:

  I) voor schade die KYOCERA Document Solutions bij het sluiten van de overeenkomst als mogelijk gevolg van een contractovertreding niet heeft voorzien noch had moeten voorzien rekening houdend met de omstandigheden die ons bekend waren of die KYOCERA Document Solutions had moeten kennen met inachtneming van de gebruikelijke zorgvuldigheid;

  II) voor indirecte schade, d.w.z. schade die niet optreedt aan de machine of bij personen of zaken, die direct met de machine in contact komen, in het bijzonder ook pure vermogensschade;

  II) voor zulke schadegevallen, waarbij het verloop van de gebeurtenissen die tot de schade leiden, door de klant kan worden beheerst en waarbij het plaatsvinden van de gebeurtenissen door de klant met inachtneming van de gebruikelijke zorgvuldigheid had kunnen worden vermeden.

  c) Voor zover wij wegens schending van de hoede- en toezichtverplichting aansprakelijk zijn, is de aansprakelijkheid - zelfs wanneer het om een schending van wezenlijke contractverplichtingen gaat door lichte nalatigheid van onze organisaties, wettelijke vertegenwoordigers, personeel en andere ingezette arbeidskrachten voor het uitvoeren van de verplichtingen van KYOCERA Document Solutions alsmede bij grove nalatigheid door ondergeschikt personeel (geen leidinggevend personeel) en ingezette arbeidskrachten -uitgesloten, voor zover:

  I) het in de branche gebruikelijk is dat voor het beschadigde goed een cascoverzekering wordt afgesloten ofII) het in de branche van de klant gebruikelijk is dat deze zich tegen het risico van de opgetreden schade verzekert.

  d) In geval van aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid is de schadeloosstellingplicht van KYOCERA Document Solutions voor persoonlijke ongelukken en materiële schade beperkt tot de dekkingssom van de productaansprakelijkheidsverzekering of van de  aansprakelijkheidsverzekering van KYOCERA Document Solutions, ook als het om een schending van wezenlijke contractverplichtingen gaat. KYOCERA Document Solutions is bereid de klant op zijn verzoek inzage te geven in de betreffende verzekeringspolis.

  e) De voorafgaande uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid gelden in dezelfde mate voor organisaties, wettelijke vertegenwoordigers, leidinggevend en ondergeschikt personeel van KYOCERA Document Solutions en andere door KYOCERA Document Solutions ingezette arbeidskrachten om contractuele verplichtingen te vervullen.

  f) In het geval van de levering of aanvullende levering van software, zijn KYOCERA Document Solutions, diens organisaties, wettelijke vertegenwoordigers, leidinggevend en ondergeschikt personeel en andere arbeidskrachten die ingezet worden om aan contractuele verplichtingen te voldoen, alleen aansprakelijk voor het verlies en de wijziging van gegevens tot de omvang die tevens onvermijdelijk zou zijn geweest als de klant zijn plicht de gegevens regelmatig (tenminste eenmaal per dag) op te slaan naar behoren had uitgevoerd. De subsecties a) t/m e) zullen waar nodig worden toegepast.

  g) Eventuele aanspraken op basis van de productaansprakelijkheidswet overeenkomstig de EG-richtlijn inzake productaansprakelijkheid worden niet aangetast.

  11. Overige

  a) Voor de betrekkingen tussen KYOCERA Document Solutions en de klant is uitsluitend het recht van de Nederlandse staat van kracht, waarbij de toepassing van de Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) (verdrag inzake het recht dat van toepassing is op internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, Wenen) wordt uitgesloten.

  b) Alle geschillen die ten gevolge van of in samenhang met deze fabrieksgarantie tussen ons en de klant kunnen optreden, zullen worden behandeld door de bevoegde rechtbank in Amsterdam, Nederland, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

  c) De titels in deze fabrieksgarantievoorwaarden dienen enkel ter oriëntering van de lezer en hebben geen invloed op de interpretatie van de fabrieksgarantievoorwaarden.

  d) Indien één of meerdere bepalingen van deze fabrieksgarantie geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan wordt daardoor de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. In plaats van de ongeldig geworden bepaling geldt dan iedere juridisch van toepassing zijnde regeling die het nauwst overeenstemt met het beoogde doel van de ongeldig geworden bepaling.  

  Cookies en uw privacy

  Wij gebruiken essentiële cookies voor eenvoudige en doeltreffende interactie met onze website, analyserende cookies zodat wij beter begrijpen hoe onze website wordt gebruikt, en marketing cookies om de reclame op u af te stemmen. In de Cookieverklaring vindt u meer informatie. Met de button 'Voorkeuren' kunt u uw cookievoorkeuren instellen of u kunt op 'Ik ga akkoord' klikken en alle cookies accepteren.

  Cookievoorkeuren

  Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt en soms om een dienst op uw verzoek te verrichten (zoals het beheer van uw cookievoorkeuren). Deze cookies zijn altijd actief, tenzij u uw browser zo instelt dat cookies geblokkeerd worden. Daardoor is het mogelijk dat sommige delen van de website niet werken zoals verwacht.

  Met deze cookies kunnen wij de werking van onze website meten en verbeteren.

  Deze cookies worden alleen geplaatst wanneer u toestemming daarvoor geeft. Wij gebruiken marketing cookies om bij te houden waarop u klikt en hoe u onze website gebruikt zodat wij op basis van uw interessegebied content en gepersonaliseerde reclame kunnen tonen.